Kutoka 32:1-35

32  Wakati huo watu wakaona kwamba Musa alikuwa akichukua muda mrefu kushuka kutoka mlimani.+ Basi watu wakakutanika kumzunguka Haruni na kumwambia: “Simama, tufanyie mungu atakayeenda mbele yetu,+ kwa sababu huyo Musa, yule mtu aliyetuongoza kutoka katika nchi ya Misri,+ hakika hatujui lililompata.”  Basi Haruni akawaambia: “Ng’oeni vipuli vya dhahabu+ vilivyo katika masikio ya wake zenu, ya wana wenu na ya binti zenu mniletee.”  Nao watu wote wakaanza kung’oa vipuli vya dhahabu vilivyokuwa katika masikio yao na kuvileta kwa Haruni.  Kisha akaichukua dhahabu hiyo toka mikononi mwao, naye akaifanya+ kwa kifaa cha kuchongea na kuifanya kuwa sanamu ya kuyeyushwa ya ndama.+ Nao wakaanza kusema: “Huyu ndiye Mungu wako, Ee Israeli, aliyekuongoza kutoka nchi ya Misri.”+  Haruni alipoona hilo, akajenga madhabahu mbele yake. Mwishowe Haruni akatangaza na kusema: “Kutakuwa na sherehe kwa ajili ya Yehova kesho.”  Basi siku iliyofuata wakaamka mapema, nao wakaanza kutoa matoleo ya kuteketezwa na kutoa dhabihu za ushirika. Baada ya hayo watu wakaketi ili wale na kunywa. Kisha wakasimama wapate kujifurahisha.+  Sasa Yehova akamwambia Musa: “Nenda, shuka, kwa sababu watu wako ambao uliwaongoza kutoka nchi ya Misri wametenda kwa uharibifu.+  Wamegeuka kando haraka kutoka katika njia niliyowaamuru waende.+ Wamejifanyia sanamu ya kuyeyushwa ya ndama na wanaendelea kuiinamia na kuitolea dhabihu na kusema, ‘Huyu ndiye Mungu wako, Ee Israeli, aliyekuongoza kutoka nchi ya Misri.’”+  Naye Yehova akaendelea kumwambia Musa: “Nimewatazama watu hawa na, kumbe, ni watu wenye shingo ngumu.+ 10  Basi sasa, niache, ili hasira yangu iwake juu yao nami niwaangamize,+ nami nikufanye wewe kuwa taifa kubwa.”+ 11  Naye Musa akaanza kuutuliza uso wa Yehova Mungu+ wake na kusema: “Kwa nini, Ee Yehova, hasira+ yako iwake juu ya watu wako ambao uliwatoa katika nchi ya Misri kwa nguvu kuu na kwa mkono wenye nguvu? 12  Kwa nini Wamisri+ waseme, ‘Aliwatoa kwa nia mbaya ili awaue katikati ya milima na kuwaangamiza kutoka katika uso wa nchi’?+ Geukia mbali uiache hasira yako inayowaka+ na ujute+ kuhusu uovu huo juu ya watu wako. 13  Wakumbuke Abrahamu, Isaka na Israeli watumishi wako, uliowaapia kwa jina lako mwenyewe,+ kwa kuwa uliwaambia, ‘nitauzidisha uzao wenu kama nyota za mbinguni,+ nayo nchi hii yote ambayo nimeichagua, nitaupa uzao+ wenu, ili kwa kweli wapate kuimiliki mpaka wakati usio na kipimo.’”+ 14  Naye Yehova akaanza kujuta juu ya ule uovu aliokuwa amesema kwamba atawafanyia watu wake.+ 15  Kisha Musa akageuka na kushuka kutoka mlimani+ akiwa na yale mabamba mawili ya Ushuhuda+ mkononi mwake, mabamba yaliyoandikwa pande zote mbili. Yaliandikwa upande huu na upande ule. 16  Nayo mabamba hayo yalikuwa kazi ya Mungu, nayo maandishi yalikuwa maandishi ya Mungu yaliyochongwa juu ya mabamba hayo.+ 17  Naye Yoshua akaanza kuzisikia kelele za watu kwa sababu ya kupaaza kwao sauti, naye akamwambia Musa: “Kuna kelele za pigano+ kambini.” 18  Lakini akasema:“Si sauti ya kuimba kwa sababu ya tendo lenye nguvu,+Wala si sauti ya kuimba kwa sababu ya kushindwa;Ni sauti ya uimbaji mwingine ninayoisikia.” 19  Basi ikawa kwamba mara tu alipoikaribia kambi naye akaweza kuiona ile ndama+ na zile dansi, hasira ya Musa ikaanza kuwaka, naye akayatupa mara moja yale mabamba mawili kutoka mkononi mwake na kuyavunja-vunja chini ya mlima.+ 20  Kisha akaichukua ile ndama waliyokuwa wameifanya naye akaiteketeza kwa moto na kuipondaponda mpaka ikawa laini,+ kisha akaitawanya juu ya maji+ na kuwalazimisha wana wa Israeli wanywe.+ 21  Kisha Musa akamwambia Haruni: “Watu hawa walikufanya nini hivi kwamba umeleta dhambi kubwa juu yao?” 22  Basi Haruni akasema: “Hasira ya bwana wangu isiwake. Wewe mwenyewe unawajua vema watu hawa, ya kwamba wana mwelekeo mwovu.+ 23  Basi waliniambia, ‘Tufanyie mungu atakayeenda mbele yetu,+ kwa sababu huyo Musa, yule mtu aliyetuongoza kutoka katika nchi ya Misri, hakika hatujui lililompata.’ 24  Basi nikawaambia, ‘Ni nani walio na dhahabu yoyote? Waing’oe kutoka kwao wanipe.’ Nami nikaitupa motoni na ndama hii ikatokea.” 25  Naye Musa akaona kwamba watu walikuwa wamejiachilia, kwa sababu Haruni alikuwa amewaachilia+ ili kuwa fedheha kati ya wapinzani wao.+ 26  Kisha Musa akasimama katika lango la kambi na kusema: “Ni nani aliye upande wa Yehova? Na aje kwangu!”+ Nao wana wote wa Lawi wakaanza kujikusanya kwake. 27  Sasa akawaambia: “Hivi ndivyo Yehova Mungu wa Israeli amesema, ‘Kila mmoja wenu na auweke upanga wake kwenye paja lake. Piteni kati na kurudi toka lango mpaka lango katika kambi na kuua kila mtu ndugu yake na kila mtu mwenzake na kila mtu rafiki yake.’”+ 28  Nao wana wa Lawi+ wakafanya kama vile Musa alivyokuwa amesema, hivi kwamba walianguka kati ya watu siku hiyo watu wapatao elfu tatu. 29  Naye Musa akasema: “Ujazeni mkono wenu leo nguvu kwa ajili ya Yehova,+ kwa sababu kila mmoja wenu yuko dhidi ya mwana wake mwenyewe na ndugu+ yake mwenyewe, na kwamba apate kuweka baraka juu yenu leo.”+ 30  Na ikawa kwamba siku ileile iliyofuata, Musa akawaambia watu: “Ninyi—ninyi mmetenda dhambi kubwa,+ na sasa nitapanda kwenda kwa Yehova. Huenda nitaweza kufanya upatanisho kwa ajili ya dhambi yenu.”+ 31  Basi Musa akarudi kwa Yehova, akasema: “Ah, watu hawa wametenda dhambi kubwa, kwa kuwa wamejifanyia mungu wa dhahabu!+ 32  Lakini sasa ikiwa utasamehe dhambi yao,+—na ikiwa sivyo, nifute,+ tafadhali, kutoka katika kitabu+ chako ambacho umeandika.” 33  Hata hivyo, Yehova akamwambia Musa: “Yeyote ambaye amenitendea dhambi, nitamfutilia mbali kutoka katika kitabu changu.+ 34  Na sasa, njoo, waongoze watu kwenda mahali nilipokuambia juu yake. Tazama! Malaika wangu ataenda mbele yako,+ na siku ile nitakayoleta adhabu hakika mimi nitaleta adhabu juu yao kwa sababu ya dhambi yao.”+ 35  Naye Yehova akaanza kuwaletea watu hao pigo kwa sababu walikuwa wameifanya ile ndama, ambayo Haruni alikuwa ameifanya.+

Maelezo ya Chini