Kutoka 31:1-18

31  Naye Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumwambia:  “Ona, ninamwita kwa jina Bezaleli+ mwana wa Uri mwana wa Huru wa kabila la Yuda.+  Nami nitamjaza roho ya Mungu katika hekima na katika uelewaji na katika ujuzi na katika kila aina ya ufundi,+  kwa ajili ya kubuni vyombo, kwa ajili ya kufanya kazi ya dhahabu na fedha na shaba,+  na katika kazi ya mawe ili kuyapamba+ na katika kazi ya mbao ili kufanya kila aina ya vifaa.+  Mimi nami, tazama! Ninamweka pamoja naye Oholiabu mwana wa Ahisamaki wa kabila la Dani,+ na katika moyo wa kila mwenye hekima ninaweka hekima, ili kwa kweli wapate kufanya kila kitu ambacho nimekuamuru:+  lile hema la mkutano+ na lile Sanduku+ kwa ajili ya ushuhuda na kifuniko kilicho juu yake,+ na vyombo vyote vya lile hema,  na ile meza na vyombo vyake,+ na kile kinara cha dhahabu safi na vyombo vyake vyote,+ na ile madhabahu ya uvumba,+  na ile madhabahu ya toleo la kuteketezwa na vyombo vyake vyote,+ na ile beseni na kinara chake,+ 10  na yale mavazi yaliyofumwa na yale mavazi matakatifu kwa ajili ya Haruni kuhani na yale mavazi ya wanawe kwa ajili ya kutenda wakiwa makuhani;+ 11  na yale mafuta yanayotumiwa kutia mafuta na ule uvumba uliotiwa manukato kwa ajili ya patakatifu.+ Kulingana na kila jambo ambalo nimekuamuru, watafanya.” 12  Naye Yehova akazidi kusema na Musa: 13  “Wewe nawe, nena na wana wa Israeli, na kusema, ‘Hasa sabato zangu, mtazishika,+ kwa maana ni ishara kati yangu na ninyi katika vizazi vyenu ili mpate kujua kwamba mimi Yehova ninawatakasa ninyi.+ 14  Nanyi lazima mwishike sabato, kwa maana ni kitu kitakatifu kwenu.+ Mtu atakayeinajisi hakika atauawa.+ Ikiwa mtu yeyote atafanya kazi siku hiyo, basi nafsi hiyo itakatiliwa mbali toka katikati ya watu wake.+ 15  Siku sita kazi inaweza kufanywa, lakini siku ya saba ni sabato ya pumziko kamili.+ Ni kitu kitakatifu kwa Yehova. Mtu yeyote atakayefanya kazi siku ya sabato hakika atauawa. 16  Nao wana wa Israeli lazima waishike sabato, ili kuitimiza sabato katika vizazi vyao. Ni agano mpaka wakati usio na kipimo.+ 17  Kati yangu na wana wa Israeli ni ishara mpaka wakati usio na kipimo,+ kwa sababu katika siku sita Yehova alizifanya mbingu na dunia na katika siku ya saba alipumzika naye akaanza kujiburudisha.’”+ 18  Sasa mara tu alipomaliza kusema naye kwenye Mlima Sinai alimpa Musa mabamba mawili ya ule Ushuhuda,+ mabamba ya mawe ambayo juu yake yaliandikwa kwa kidole cha Mungu.+

Maelezo ya Chini