Kutoka 30:1-38

30  “Nawe utafanya madhabahu iwe mahali pa kufukizia uvumba;+ utaifanya kwa mbao za mshita.  Urefu wa mkono mmoja na upana wa mkono mmoja, itakuwa mraba, nacho kimo chake kitakuwa mikono miwili. Pembe zake zikiwa zimechomoka kutoka kwake.+  Nawe utaifunika kwa dhahabu safi, sehemu yake ya juu na sehemu zake za kando kuzunguka pande zote na pembe zake; nawe utaifanyia ukingo wa dhahabu kuzunguka pande zote.+  Pia utaifanyia pete mbili za dhahabu. Chini ya ukingo wake kwenye pande zake mbili utazifanya, kwenye pande zake mbili zinazoelekeana, kwa kuwa zitakuwa za kutegemeza ile miti ya kuibebea.+  Nawe utafanya miti ya mshita na kuifunika kwa dhahabu.+  Nawe utaiweka mbele ya pazia lililo karibu na sanduku la ushuhuda,+ mbele ya kifuniko kilicho juu ya ule Ushuhuda, mahali ambapo nitajitokeza kwako.+  “Naye Haruni atafukiza+ uvumba uliotiwa manukato+ juu yake. Asubuhi kwa asubuhi, anapotayarisha taa,+ ataufukiza.⁠  Naye Haruni anapowasha taa katikati ya zile jioni mbili, ataufukiza. Ni uvumba wa daima mbele za Yehova katika vizazi vyenu vyote.  Hamtatoa juu yake uvumba haramu+ au toleo la kuteketezwa au toleo la nafaka; wala hamtamimina toleo la kinywaji juu yake. 10  Naye Haruni atafanya upatanisho juu ya pembe zake mara moja kwa mwaka.+ Kwa sehemu ya damu ya toleo la dhambi+ la upatanisho ataifanyia upatanisho mara moja kwa mwaka katika vizazi vyenu. Ni takatifu zaidi kwa Yehova.” 11  Na Yehova akaendelea kunena na Musa, na kusema: 12  “Wakati wowote unapowahesabu wana wa Israeli,+ basi kila mmoja wao atamtolea Yehova fidia kwa ajili ya nafsi yake wakati wa kuhesabiwa kwao,+ ili kusiwe na pigo juu yao wakati wa kuhesabiwa kwao.+ 13  Hiki ndicho watakachotoa wale wote wanaopita kwa wale waliohesabiwa: nusu shekeli kulingana na shekeli ya mahali patakatifu.+ Gera 20 zinatoshana na shekeli moja. Nusu shekeli ndio mchango kwa Yehova.+ 14  Kila mtu anayepita kuingia upande wa wale walioandikishwa kuanzia umri wa miaka 20 na zaidi atatoa mchango wa Yehova.+ 15  Tajiri asitoe zaidi, naye mtu wa hali ya chini asitoe kidogo kuliko hiyo nusu shekeli,+ kusudi amtolee Yehova mchango ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu.+ 16  Nawe utachukua pesa za fedha za upatanisho kutoka kwa wana wa Israeli na kuzitoa kwa ajili ya utumishi wa hema la mkutano,+ ili kwa kweli uwe ukumbusho mbele za Yehova na wana wa Israeli, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu.” 17  Naye Yehova akazidi kusema na Musa, na kumwambia: 18  “Utafanya beseni ya shaba na kinara chake cha shaba, ya kuoshea,+ nawe utaiweka kati ya hema la mkutano na ile madhabahu na kutia maji ndani yake.+ 19  Naye Haruni na wanawe wataosha mikono yao na miguu yao kwenye beseni hiyo.+ 20  Wanapoingia kwenye hema la mkutano wataoga kwa maji wasije wakafa, au wanapoenda karibu na madhabahu kuhudumia ili kumfukizia Yehova toleo linalotolewa kwa njia ya moto.+ 21  Nao wataosha mikono yao na miguu yao wasije wakafa,+ nalo litakuwa ni sharti kwao mpaka wakati usio na kipimo, kwake yeye na uzao wake katika vizazi vyao vyote.”+ 22  Naye Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumwambia: 23  “Wewe nawe, jichukulie manukato bora zaidi:+ vipimo 500 vya matone ya manemane+ iliyoganda, na mdalasini+ wenye harufu tamu nusu ya kiasi hicho, vipimo 250, na kane+ yenye harufu tamu, vipimo 250, 24  na kida,+ vipimo 500 kulingana na shekeli ya mahali patakatifu,+ na mafuta ya zeituni, hini moja.+ 25  Kisha utafanya kutokana nayo mafuta matakatifu ya kutia mafuta, marhamu, mchanganyiko wa kazi ya mtengenezaji wa marhamu.+ Yatakuwa mafuta matakatifu ya kutia mafuta.+ 26  “Nawe utayatumia kutia mafuta lile hema la mkutano+ na lile sanduku la ushuhuda, 27  na ile meza na vyombo vyake vyote na kile kinara na vyombo vyake na ile madhabahu ya uvumba, 28  na ile madhabahu ya toleo la kuteketezwa na vyombo vyake vyote na ile beseni pamoja na kinara chake. 29  Nawe utavitakasa ili kwa kweli viwe vitakatifu zaidi.+ Yeyote atakayevigusa atakuwa mtakatifu.+ 30  Nawe utamtia mafuta Haruni+ na wanawe,+ nawe utawatakasa watende wakiwa makuhani kwangu.+ 31  “Nawe utanena na wana wa Israeli, na kusema, ‘Haya yataendelea kuwa kwangu mafuta matakatifu ya kutia mafuta, wakati wa vizazi vyenu vyote.+ 32  Hayatapakwa kwenye ngozi ya mwanadamu, na kwa mchanganyiko wake usifanye mengine yoyote kama hayo. Ni kitu kitakatifu. Yataendelea kuwa kitu kitakatifu kwenu. 33  Mtu yeyote anayetengeneza marhamu kama hayo na kumtia mgeni sehemu ya mafuta hayo atakatiliwa mbali kutoka kwa watu wake.’”+ 34  Naye Yehova akaendelea kumwambia Musa: “Jichukulie manukato:+ matone ya natafi na shekelethi na kelbena iliyotiwa manukato na ubani+ safi. Kutakuwa na kipimo kimoja cha kila moja. 35  Nawe utayafanya yawe uvumba,+ mchanganyo wa viungo, kazi ya mtengenezaji wa marhamu, uliotiwa chumvi,+ safi, kitu kitakatifu. 36  Nawe utaponda sehemu yake iwe unga laini na kutia kiasi chake fulani mbele ya ule Ushuhuda katika hema la mkutano,+ nitakapojitokeza kwako.+ Yatakuwa matakatifu zaidi kwenu. 37  Nao uvumba ambao wewe utaufanya kwa mchanganyiko huo, ninyi hampaswi kuufanya kwa ajili yenu wenyewe.+ Kwa ajili yenu utaendelea kuwa kitu kitakatifu kwa Yehova.+ 38  Yeyote atakayefanya wowote ulio kama huo ili kufurahia harufu yake atakatiliwa mbali+ kutoka kwa watu wake.”

Maelezo ya Chini