Kutoka 3:1-22

3  Naye Musa akawa mchungaji wa kundi la Yethro,+ kuhani wa Midiani, aliyekuwa mwana-mkwe wake.+ Alipokuwa akiliongoza kundi kuelekea upande wa magharibi wa nyika, mwishowe akafika kwenye mlima wa Mungu wa kweli,+ Horebu.+  Ndipo malaika wa Yehova akamtokea katika mwali wa moto katikati ya mti wa miiba.+ Alipoendelea kuangalia, tazama, ule mti wa miiba ulikuwa ukiwaka moto lakini haukuwa ukiteketea.  Ndipo Musa akasema: “Acha nigeuke nichunguze ajabu hii kubwa, kwa nini mti wa miiba hauteketei.”+  Yehova alipoona kwamba alikuwa amegeuka achunguze, Mungu akamwita mara moja toka katikati ya ule mti wa miiba na kusema: “Musa! Musa!” naye akajibu: “Mimi hapa.”+  Kisha akasema: “Usikaribie hapa. Vua viatu vyako kutoka miguuni, kwa sababu mahali ambapo umesimama ni udongo mtakatifu.”+  Naye akaendelea kusema: “Mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo.”+ Kisha Musa akauficha uso wake, kwa sababu aliogopa kumtazama Mungu wa kweli.  Naye Yehova akaongezea: “Pasipo shaka nimeyaona mateso ya watu wangu walio Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wale wanaowalazimisha kufanya kazi; kwa sababu nayajua vizuri maumivu waliyo nayo.+  Nami ninashuka ili kuwakomboa kutoka katika mkono wa Wamisri+ na kuwatoa katika nchi hiyo mpaka kwenye nchi nzuri na kubwa, nchi inayotiririka maziwa na asali,+ kwa Wakanaani na Wahiti na Waamori na Waperizi na Wahivi na Wayebusi.+  Na sasa, tazama! kilio cha wana wa Israeli kimenifikia, nami nimeona pia ukandamizaji ambao Wamisri wanatumia kuwakandamiza.+ 10  Na sasa njoo, nikutume kwa Farao, nawe uwatoe watu wangu wana wa Israeli kutoka Misri.”+ 11  Hata hivyo, Musa akamwambia Mungu wa kweli: “Mimi ni nani hata niende kwa Farao, nikawatoe wana wa Israeli kutoka Misri?”+ 12  Naye akajibu: “Kwa sababu nitakuwa pamoja nawe,+ nayo hii ndiyo ishara kwako ya kwamba mimi ndiye niliyekutuma:+ Baada ya kuwatoa watu hao Misri, ninyi mtamtumikia Mungu wa kweli kwenye mlima huu.”+ 13  Hata hivyo, Musa akamwambia Mungu wa kweli: “Tuseme nimefika kwa wana wa Israeli nami niwaambie, ‘Mungu wa mababu zenu amenituma kwenu,’ nao waniambie, ‘Jina lake ni nani?’+ Nitawaambia nini?” 14  Ndipo Mungu akamwambia Musa: “NITAKUWA KILE NITAKACHOKUWA.”+ Naye akaongeza kusema: “Hivi ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, ‘NITAKUWA amenituma kwenu.’”+ 15  Kisha Mungu akamwambia Musa tena: “Hivi ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, ‘Yehova Mungu wa mababu zenu, Mungu wa Abrahamu,+ Mungu wa Isaka+ na Mungu wa Yakobo,+ amenituma kwenu.’ Hilo ndilo jina langu mpaka wakati usio na kipimo,+ na huo ndio ukumbusho wangu kwa kizazi baada ya kizazi.+ 16  Wewe nenda, uwakusanye wanaume wazee wa Israeli, na kuwaambia, ‘Yehova Mungu wa mababu zenu amenitokea,+ Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, na kusema: “Hakika nitaelekeza fikira+ kwenu na kwa yale mnayotendewa katika Misri. 17  Na kwa hiyo nasema, Nitawatoa katika mateso+ ya Wamisri na kuwapeleka mpaka nchi ya Wakanaani na Wahiti na Waamori+ na Waperizi na Wahivi na Wayebusi,+ mpaka nchi inayotiririka maziwa na asali.”’+ 18  “Nao hakika wataisikiliza sauti yako,+ nawe utakuja, wewe pamoja na wanaume wazee wa Israeli, kwa Mfalme wa Misri, nanyi mtamwambia, ‘Yehova Mungu wa Waebrania+ amewasiliana nasi,+ na sasa tunataka kwenda, tafadhali, safari ya siku tatu nyikani, nasi tunataka kumtolea dhabihu Yehova Mungu wetu.’+ 19  Nami, naam, mimi najua vema kwamba mfalme wa Misri hatawapa ruhusa ya kwenda isipokuwa kupitia kwa mkono wenye nguvu.+ 20  Nami nitaunyoosha mkono+ wangu na kuipiga Misri kwa matendo yangu yote ya ajabu nitakayoyafanya katikati yake; kisha atawaruhusu mwondoke.+ 21  Nami nitawapa watu hawa kibali machoni pa Wamisri; na hakika itakuwa kwamba mtakapoenda, hamtaenda mikono mitupu.+ 22  Na kila mwanamke atamwomba jirani yake na mwanamke mgeni aliye katika nyumba yake, vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na nguo za kujitanda, nanyi mtawatwika wana wenu na binti zenu; nanyi mtawaacha Wamisri bila chochote.”+

Maelezo ya Chini