Kutoka 29:1-46

29  “Na hili ndilo jambo utakalowafanyia ili kuwatakasa wapate kuwa makuhani kwangu: Mchukue ng’ombe-dume mchanga, na kondoo-dume wawili,+ wasio na kasoro,+  na mkate usio na chachu na keki za mviringo zisizo na chachu, ambazo zimetiwa mafuta na mkate mwembamba usio na chachu, uliotiwa mafuta.+ Utavifanya kutokana na unga laini wa ngano.  Nawe utavitia kwenye kikapu na kuvitoa vikiwa ndani ya kikapu,+ hali kadhalika yule ng’ombe-dume na wale kondoo-dume wawili.  “Nawe utawaweka Haruni na wanawe kwenye mlango+ wa hema la mkutano, nawe utawaosha kwa maji.+  Kisha utayachukua yale mavazi+ na kumvika Haruni kwa kanzu na koti lisilo na mikono la efodi na kwa efodi na kifuko cha kifuani, nawe utamfunga hicho kwa kukaza kwa mshipi wa efodi.+  Nawe utakiweka kilemba juu ya kichwa chake na kuiweka ile ishara takatifu ya wakfu juu ya kilemba.+  Nawe utachukua mafuta yanayotumiwa kutia mafuta na kuyamimina+ juu ya kichwa chake na kumtia mafuta.+  “Ndipo utakapowaleta wanawe karibu, nawe utawavika kanzu.+  Nawe utawafunga ukumbuu, Haruni pamoja na wanawe, nawe utawafunga valio la kichwani; nao ukuhani utakuwa wao, hiyo ikiwa ni sheria mpaka wakati usio na kipimo.+ Basi utajaza nguvu mkono wa Haruni na mkono wa wanawe.+ 10  “Sasa utamtoa yule ng’ombe-dume mbele ya hema la mkutano, na Haruni na wanawe wataweka mikono yao juu ya kichwa cha huyo ng’ombe-dume.+ 11  Nawe utamchinja huyo ng’ombe-dume mbele za Yehova, kwenye mlango wa hema la mkutano.+ 12  Nawe utachukua sehemu ya damu+ ya huyo ng’ombe-dume na kuiweka kwa kidole chako juu ya zile pembe za madhabahu,+ na damu yote inayobaki utaimimina chini ya madhabahu.+ 13  Nawe utayachukua mafuta yote+ yanayofunika matumbo,+ na kile kipasho kilicho juu ya ini,+ na zile figo mbili na mafuta yaliyo juu yake, nawe utavifukiza juu ya madhabahu.+ 14  Lakini nyama ya ng’ombe-dume na ngozi yake na mavi yake utaviteketeza kwa moto nje ya kambi.+ Hilo ni toleo la dhambi. 15  “Kisha utamchukua kondoo-dume mmoja,+ naye Haruni na wanawe wataweka mikono yao juu ya kichwa cha kondoo huyo.+ 16  Nawe utamchinja kondoo huyo na kuichukua damu yake na kuinyunyiza kuzunguka pande zote juu ya madhabahu.+ 17  Nawe utamkata kondoo huyo katika vipande vyake mbalimbali, na kuyaosha matumbo+ yake na miguu yake na kuviweka vipande vyake pamoja hata kichwa chake. 18  Nawe utamfukiza kondoo huyo mzima juu ya madhabahu. Hilo ni toleo la kuteketezwa+ kwa Yehova, harufu yenye kutuliza.+ Ni toleo linalotolewa kwa Yehova kwa njia ya moto. 19  “Kisha utamchukua yule kondoo-dume mwingine, naye Haruni na wanawe wataweka mikono yao juu ya kichwa cha kondoo huyo.+ 20  Nawe utamchinja kondoo huyo na kuchukua sehemu ya damu yake na kuitia kwenye ncha ya sikio la kuume la Haruni na kwenye ncha ya sikio la kuume la wanawe na kwenye kidole gumba cha mkono wao wa kuume na kwenye kidole kikubwa cha mguu wao wa kuume,+ nawe utainyunyiza damu hiyo kuzunguka pande zote juu ya madhabahu. 21  Nawe utachukua sehemu ya damu hiyo iliyo kwenye madhabahu na sehemu ya mafuta yanayotumiwa kutia mafuta,+ nawe utayatapanya juu ya Haruni na mavazi yake na juu ya wanawe na mavazi ya wanawe walio pamoja naye, ili yeye na mavazi yake na wanawe na mavazi ya wanawe walio pamoja naye yapate kuwa matakatifu kwelikweli.+ 22  “Nawe utachukua kutoka kwa kondoo-dume huyo mafuta na ule mkia mnono+ na yale mafuta yanayofunika matumbo, na kipasho cha ini, na zile figo mbili na mafuta yaliyo juu yake, na mguu wa kuume,+ kwa maana huyo ni kondoo wa kuweka rasmi;+ 23  Pia mkate wa mviringo na keki ya mviringo ya mkate uliotiwa mafuta na mkate mwembamba kutoka katika kile kikapu cha keki zisizo na chachu kilicho mbele za Yehova.+ 24  Nawe utaviweka vyote hivyo kwenye mikono ya Haruni na kwenye mikono ya wanawe,+ nawe utavitikisa huku na huku vikiwa toleo la kutikisa mbele za Yehova.+ 25  Nawe utavichukua kutoka katika mikono yao na kuvifukiza juu ya madhabahu juu ya toleo la kuteketezwa viwe harufu ya kutuliza mbele za Yehova.+ Ni toleo linalotolewa kwa Yehova kwa njia ya moto.+ 26  “Nawe utachukua kidari cha yule kondoo-dume wa kuweka rasmi,+ aliye wa Haruni, na kukitikisa huku na huku kikiwa toleo la kutikisa mbele za Yehova, nacho kitakuwa fungu lako. 27  Nawe utakitakasa kidari+ cha toleo la kutikisa na ule mguu wa fungu takatifu ambao ulitikiswa na ambao ulichangiwa kutoka katika yule kondoo-dume wa kuweka rasmi,+ kutoka katika kile kilichokuwa cha Haruni na kutoka katika kile kilichokuwa cha wanawe. 28  Nacho kitakuwa cha Haruni na wanawe kulingana na sharti mpaka wakati usio na kipimo, litakalofanywa na wana wa Israeli, kwa sababu hicho ni fungu takatifu;+ nacho kitakuwa fungu takatifu litakalotolewa na wana wa Israeli. Kutoka katika dhabihu zao za ushirika+ hilo ndilo fungu lao takatifu kwa Yehova. 29  “Nayo mavazi matakatifu+ yaliyo ya Haruni yatatumiwa na wanawe+ baada yake ili kuwatia mafuta+ wakiwa wameyavaa na kuijaza mikono yao nguvu wakiwa wameyavaa.+ 30  Kuhani atakayechukua mahali pake kutoka kati ya wanawe na atakayeingia katika hema la mkutano ili kuhudumu katika mahali patakatifu atayavaa kwa siku saba.+ 31  “Nawe utamchukua yule kondoo-dume wa kuweka rasmi, nawe utaitokosa nyama yake katika mahali patakatifu.+ 32  Naye Haruni na wanawe wataila+ nyama ya kondoo huyo na mkate ulio katika kikapu kwenye mlango wa hema la mkutano. 33  Nao watakula vitu ambavyo vimetumiwa kufanya upatanisho ili kuijaza mikono yao nguvu, ili kuwatakasa.+ Lakini mgeni asivile, kwa maana ni vitakatifu.+ 34  Na ikiwa nyama yoyote ya dhabihu ya kuweka rasmi na mkate wowote utabaki mpaka asubuhi, basi utateketeza kwa moto kitakachobaki.+ Kisiliwe, kwa sababu ni kitu kitakatifu. 35  “Nawe utamfanyia Haruni na wanawe hivyo kulingana na yote ambayo nimekuamuru wewe.+ Utachukua siku saba ili kuijaza mikono yao nguvu.+ 36  Nawe utamtoa ng’ombe-dume wa toleo la dhambi kila siku kwa ajili ya upatanisho,+ nawe utaitakasa madhabahu kutokana na dhambi kwa kufanya upatanisho juu yake, nawe utaitia mafuta+ ili kuitakasa. 37  Utachukua siku saba kufanya upatanisho juu ya madhabahu, nawe utaitakasa+ ili iwe madhabahu takatifu zaidi.+ Mtu yeyote atakayegusa madhabahu hiyo atakuwa mtakatifu.+ 38  “Na hiki ndicho utakachotoa juu ya madhabahu hiyo: wana-kondoo dume kila mmoja akiwa na umri wa mwaka mmoja, wawili kila siku daima.+ 39  Nawe utamtoa mwana-kondoo dume mmoja asubuhi,+ na kumtoa yule mwana-kondoo dume mwingine kati ya zile jioni mbili.+ 40  Na sehemu ya kumi ya kipimo cha efa ya unga laini+ uliotiwa sehemu ya nne ya hini ya mafuta yaliyopondwa, na toleo la kinywaji+ la sehemu ya nne ya hini ya divai, vitatolewa kwa ajili ya yule mwana-kondoo dume wa kwanza. 41  Nawe utamtoa yule mwana-kondoo dume wa pili kati ya zile jioni mbili. Pamoja na toleo la nafaka+ kama lile la asubuhi na pamoja na toleo la kinywaji kama lake, utamtoa awe harufu ya kutuliza, toleo linalotolewa kwa Yehova kwa njia ya moto. 42  Ni toleo la daima+ la kuteketezwa katika vizazi vyenu vyote kwenye mwingilio wa hema la mkutano mbele za Yehova, ambapo nitajitokeza kwenu ili kusema nanyi hapo.+ 43  “Nami nitajitokeza hapo kwa wana wa Israeli, napo hakika patatakaswa kwa utukufu wangu.+ 44  Nami nitalitakasa hema la mkutano na madhabahu; nami nitamtakasa+ Haruni na wanawe ili wawe makuhani kwangu. 45  Nami nitakaa katikati ya wana wa Israeli, nami nitakuwa Mungu wao.+ 46  Nao hakika watajua kwamba mimi ni Yehova Mungu wao, aliyewatoa katika nchi ya Misri ili nikae kati yao.+ Mimi ni Yehova Mungu wao.+

Maelezo ya Chini