Kutoka 28:1-43

28  “Na wewe, mlete karibu nawe Haruni ndugu yako na wanawe pamoja naye kutoka katikati ya wana wa Israeli ili awe kuhani kwangu,+ Haruni,+ Nadabu na Abihu,+ Eleazari na Ithamari,+ wana wa Haruni.  Nawe utafanya mavazi matakatifu kwa ajili ya Haruni ndugu yako, kwa utukufu na uzuri.+  Na wewe mwenyewe utasema na wote wenye hekima walio na moyo ambao nimeujaza roho ya hekima,+ nao watayafanya mavazi ya Haruni ili kumtakasa, ili awe kuhani kwangu.+  “Na haya ndiyo mavazi watakayoyafanya: kifuko cha kifuani,+ na efodi+ na koti lisilo na mikono+ na kanzu yenye mirabamiraba, kilemba+ na ukumbuu;+ nao watafanya mavazi matakatifu kwa ajili ya Haruni ndugu yako na wanawe, ili awe kuhani kwangu.  Na wao wenyewe wataichukua dhahabu na ule uzi wa bluu na ile sufu iliyotiwa rangi ya zambarau na kile kitambaa cha rangi nyekundu ya kochinili na kile kitani bora.  “Nao watafanya efodi ya dhahabu, uzi wa bluu na sufu iliyotiwa rangi ya zambarau, kitambaa cha rangi nyekundu ya kochinili na kitani bora kilichosokotwa, kazi ya mtarizi.+  Nayo itakuwa na vipande viwili vya begani vitakavyounganishwa kwenye miisho yake miwili, nayo itaunganishwa.+  Nao mshipi,+ ulio juu yake ili kufunga kwa kuikaza, kulingana na ufundi wake, utakuwa wa vifaa vyake, wa dhahabu, uzi wa bluu na sufu iliyotiwa rangi ya zambarau na kitambaa chenye rangi nyekundu ya kochinili na kitani bora kilichosokotwa.  “Nawe utachukua mawe mawili ya shohamu+ na kuchonga+ majina ya wana wa Israeli juu yake,+ 10  majina sita juu ya jiwe moja na yale majina mengine sita yanayobaki juu ya lile jiwe lingine kulingana na utaratibu wa kuzaliwa kwao.+ 11  Kwa kazi ya fundi wa mawe, kwa mchongo wa muhuri, utayachonga kwenye yale mawe mawili majina ya wana wa Israeli.+ Yakiwa yametiwa katika mapambo ya dhahabu ndivyo utakavyoyafanya.+ 12  Nawe utayaweka yale mawe mawili juu ya vile vipande vya begani vya efodi yawe mawe ya ukumbusho kwa ajili ya wana wa Israeli;+ naye Haruni atayachukua majina yao mbele za Yehova kwenye vipande vyake viwili vya begani ili kuwa ukumbusho. 13  Nawe utafanya mapambo ya dhahabu, 14  na minyororo miwili ya dhahabu safi.+ Utaifanya kama nyuzi, kwa ufundi wa kamba; nawe utaiunganisha ile minyororo iliyo kama kamba kwenye yale mapambo.+ 15  “Nawe utakifanya kifuko cha kifuani cha hukumu+ kwa ufundi wa mtarizi. Sawa na ufundi wa efodi utakifanya. Utakifanya kwa dhahabu, uzi wa bluu na sufu iliyotiwa rangi ya zambarau na kitambaa chenye rangi nyekundu ya kochinili na kitani bora kilichosokotwa.+ 16  Kinapaswa kuwa mraba kinapokunjwa, urefu wake ukiwa shubiri moja na upana wake ukiwa shubiri moja.+ 17  Nawe utakijaza kwa mawe, kukiwa na mistari minne ya mawe.+ Mstari wa zabarijadi,+ topazi+ na zumaridi+ ndio mstari wa kwanza. 18  Nao mstari wa pili utakuwa feruzi,+ yakuti+ na yaspi.+ 19  Nao mstari wa tatu utakuwa jiwe la leshemi, akiki+ na amethisti.+ 20  Nao mstari wa nne utakuwa krisolito,+ shohamu+ na yashefi. Matundu ya dhahabu yanapaswa kuwa katika vijazio vyake.+ 21  Na hayo mawe yatakuwa kulingana na majina ya wana wa Israeli, wale kumi na wawili kulingana na majina yao.+ Kwa michongo ya muhuri yatakuwa, kila moja kulingana na jina lake, kwa ajili ya yale makabila kumi na mawili.+ 22  “Nawe utafanya juu ya kile kifuko cha kifuani minyororo yenye shada, iliyosokotwa kama kamba, ya dhahabu safi.+ 23  Nawe utafanya pete mbili za dhahabu juu ya kile kifuko cha kifuani,+ nawe utaziweka hizo pete mbili kwenye miisho miwili ya kile kifuko cha kifuani. 24  Nawe utazitia zile kamba mbili za dhahabu kwenye zile pete mbili zilizo kwenye miisho ya kile kifuko cha kifuani.+ 25  Nawe utaitia ile miisho miwili ya zile kamba mbili katika yale mapambo mawili, nawe utaitia katika vile vipande vya begani vya efodi, upande wake wa mbele.+ 26  Nawe utafanya pete mbili za dhahabu na kuziweka kwenye ile miisho miwili ya kile kifuko cha kifuani kwenye upindo wake ulioko upande unaoielekea efodi, upande wa ndani.+ 27  Nawe utafanya pete mbili za dhahabu na kuziweka juu ya vile vipande viwili vya begani vya efodi upande wa chini, mbele yake, karibu na mahali inapounganikia, juu ya mshipi wa efodi.+ 28  Nao watakifunga kifuko cha kifuani kwa pete zake kwenye zile pete za efodi kwa uzi wa bluu, ili kiwe juu ya mshipi wa efodi nacho kifuko cha kifuani kisiondoke juu ya efodi.+ 29  “Naye Haruni atayachukua majina ya wana wa Israeli kwenye kile kifuko cha kifuani cha hukumu juu ya moyo wake anapoingia Patakatifu ili uwe ukumbusho mbele za Yehova daima. 30  Nawe utaweka Urimu+ na Thumimu ndani ya kile kifuko cha kifuani cha hukumu, nazo zitakuwa juu ya moyo wa Haruni anapoingia mbele za Yehova; naye Haruni atachukua hukumu+ za wana wa Israeli juu ya moyo wake mbele za Yehova daima. 31  “Nawe utalifanya koti lote lisilo na mikono la efodi kwa uzi wa bluu.+ 32  Nalo litakuwa na sehemu iliyo wazi katikati yake upande wa juu. Sehemu hiyo iliyo wazi itakuwa na ukingo wa kuizunguka pande zote, kazi ya mfumaji. Sehemu hiyo itakuwa kama ile sehemu wazi ya vazi la chuma, ili isipate kuraruliwa.+ 33  Nawe utafanya kwenye upindo wake makomamanga ya uzi wa bluu na sufu iliyotiwa rangi ya zambarau na kitambaa chenye rangi nyekundu ya kochinili, kwenye upindo wake kuuzunguka pande zote, na kengele+ za dhahabu katikati yake pande zote; 34  kengele ya dhahabu na komamanga, kengele ya dhahabu na komamanga juu ya upindo wa koti lisilo na mikono kulizunguka pande zote.+ 35  Nalo litakuwa juu ya Haruni ili apate kuhudumu, nayo sauti kutoka kwake itasikiwa anapoingia ndani ya patakatifu mbele za Yehova na anapotoka nje, ili asife.+ 36  “Nawe utafanya bamba linalong’aa la dhahabu safi na kulichonga kwa michongo ya muhuri, ‘Utakatifu ni wa Yehova.’+ 37  Nawe utalikaza kwa uzi wa bluu, nalo litakuwa juu ya kilemba.+ Litakuwa upande wa mbele wa kilemba. 38  Nalo litakuwa kwenye paji la uso wa Haruni, naye Haruni atatoa jibu kwa ajili ya kosa linalofanywa juu ya vyombo vitakatifu,+ ambavyo wana wa Israeli watatakasa, yaani, zawadi zao zote takatifu; nalo litakaa kwenye paji la uso wake daima, ili kupata kibali kwa ajili yao+ mbele za Yehova. 39  “Nawe utafuma kanzu ya kitani bora yenye mirabamiraba na kufanya kilemba cha kitani bora,+ nawe utafanya ukumbuu,+ kazi ya mfumaji. 40  “Nao wana wa Haruni utawafanyia kanzu,+ nawe utawafanyia ukumbuu kila mmoja wao, nawe utawafanyia mavalio ya kichwani+ kwa utukufu na uzuri.+ 41  Na kwa vitu hivyo wewe utamvika Haruni ndugu yako na wanawe pamoja naye, nawe utawatia mafuta+ na kuijaza mikono yao nguvu+ na kuwatakasa, nao watakuwa makuhani kwangu. 42  Na uwafanyie suruali za kitani ili kuufunika mwili ulio uchi.+ Zianzie kiunoni mpaka kwenye mapaja. 43  Nazo zitavaliwa na Haruni na wanawe wanapoingia kwenye hema la mkutano au wanapoenda karibu na madhabahu ili kuhudumu katika mahali patakatifu, ili wasifanye kosa na kufa hakika. Ni sheria mpaka wakati usio na kipimo kwa ajili yake na uzao wake baada yake.+

Maelezo ya Chini