Kutoka 25:1-40

25  Naye Yehova akasema na Musa,+ na kumwambia:  “Sema na wana wa Israeli, kwamba wanichukulie mchango: Kutoka kwa kila mtu ambaye moyo wake unamchochea ninyi mtauchukua mchango wangu.+  Na huu ndio mchango ambao mtauchukua kutoka kwao: dhahabu+ na fedha+ na shaba,+  na uzi wa bluu, na sufu iliyotiwa rangi ya zambarau, na kitambaa chenye rangi nyekundu ya kochinili, na kitani bora, na manyoya ya mbuzi,+  na ngozi za kondoo-dume zilizotiwa rangi nyekundu, na ngozi za sili, na mbao za mshita;+  mafuta ya mwanga,+ mafuta ya zeri+ kwa ajili ya kutia mafuta+ na kwa ajili ya uvumba uliotiwa manukato;+  na mawe ya shohamu na mawe ya kuwekwa kwenye efodi+ na kwenye kile kifuko cha kifuani.+  Nao watanifanyia patakatifu, kwa maana mimi nitakaa katikati yao.+  Kulingana na yote ninayokuonyesha wewe kuwa mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote, hivyo ndivyo mtakavyoifanya.+ 10  “Nao watafanya Sanduku la mbao za mshita,+ mikono miwili na nusu urefu wake na mkono mmoja na nusu upana wake na mkono mmoja na nusu kimo chake. 11  Nawe utalifunika kwa dhahabu safi.+ Utalifunika upande wa ndani na wa nje, nawe utalifanyia ukingo wa dhahabu kuzunguka juu yake pande zote.+ 12  Nawe utatengeneza pete nne za dhahabu kwa ajili yake na kuziweka juu ya miguu yake minne, pete mbili upande wake mmoja na pete mbili upande wake mwingine.+ 13  Nawe utafanya miti ya mshita na kuifunika kwa dhahabu.+ 14  Nawe utaitia miti hiyo kwenye zile pete zilizo kwenye pande za Sanduku ili kuitumia kulibeba Sanduku. 15  Miti hiyo itakaa kwenye pete za Sanduku. Haitaondolewa.+ 16  Nawe utaweka katika Sanduku hilo ushuhuda nitakaokupa.+ 17  “Nawe utafanya kifuniko cha dhahabu safi, mikono miwili na nusu urefu wake na mkono mmoja na nusu upana wake.+ 18  Nawe utafanya makerubi wawili wa dhahabu. Utawafanya kwa kazi ya kufua kwenye miisho miwili ya kifuniko.+ 19  Na ufanye kerubi mmoja mwisho huu na kerubi mmoja mwisho ule.+ Juu ya kifuniko mtawafanya makerubi hao kwenye miisho yake miwili. 20  Na makerubi hao watakuwa wamenyoosha mabawa yao kuelekea juu, wakifunika kifuniko hicho kwa mabawa yao, nyuso zao zikielekeana.+ Nyuso za makerubi hao zitaelekea kifuniko. 21  Nawe utakiweka kifuniko+ hicho juu ya Sanduku, na ndani ya Sanduku utaweka ushuhuda nitakaokupa. 22  Nami nitakutokea hapo na kusema nawe toka juu ya kifuniko+ hicho, toka katikati ya wale makerubi wawili walio juu ya sanduku la ushuhuda, naam, yote nitakayokuamuru wewe kwa ajili ya wana wa Israeli.+ 23  “Nawe utafanya meza+ ya mbao za mshita, mikono miwili urefu wake na mkono mmoja upana wake na mkono mmoja na nusu kimo chake. 24  Nawe utaifunika kwa dhahabu safi, nawe utaifanyia ukingo wa dhahabu kuizunguka pande zote.+ 25  Nawe utaifanyia mzingo wa upana wa kiganja kuizunguka pande zote, nawe utafanya ukingo wa dhahabu kwa ajili ya mzingo wake kuizunguka pande zote.+ 26  Nawe utaifanyia pete nne za dhahabu na kuziweka pete hizo kwenye pembe nne za miguu yake minne.+ 27  Hizo pete zitakuwa karibu na mzingo ili kutegemeza miti ya kuibeba meza hiyo.+ 28  Nawe utafanya miti ya mshita na kuifunika kwa dhahabu, nao wataitumia kuibeba meza hiyo.+ 29  “Nawe utafanya sahani zake na vikombe vyake na mitungi yake na mabakuli yake watakayotumia katika kumimina matoleo ya kinywaji. Utavifanya kutokana na dhahabu safi.+ 30  Nawe utauweka mkate wa wonyesho juu ya meza hiyo mbele zangu daima.+ 31  “Nawe utafanya kinara cha taa cha dhahabu safi. Hicho kinara cha taa kitafanyizwa kwa kazi ya kufua.+ Msingi wake, matawi yake, vikombe vyake, vifundo vyake na maua yake vitatoka kwake. 32  Na matawi sita yatatoka pande zake, matawi matatu ya kinara cha taa kutoka upande wake mmoja na matawi matatu ya kinara cha taa kutoka ule upande wake mwingine.+ 33  Vikombe vitatu vyenye umbo la maua ya mlozi vitakuwa kwenye kila moja la matawi yaliyoko upande mmoja, vifundo na maua vikifuatana, na vikombe vitatu vyenye umbo la maua ya mlozi kwenye kila moja la matawi yaliyoko upande ule mwingine, vifundo na maua vikifuatana.+ Hivyo ndivyo ilivyo kwa matawi sita yanayotoka katika kile kinara cha taa. 34  Na kwenye kinara cha taa kuna vikombe vinne vyenye umbo la maua ya mlozi, vifundo vyake na maua yake vikifuatana.+ 35  Na kile kifundo kilicho chini ya matawi mawili chatoka kwake na kifundo kilicho chini ya yale matawi mawili mengine chatoka kwake na kifundo kilicho chini ya matawi mengine mawili chatoka kwake, kwa ajili ya yale matawi sita yanayotoka katika kinara.+ 36  Vifundo vyake na matawi yake vitatoka kwake. Vyote ni kitu kimoja kilichofuliwa, cha dhahabu safi.+ 37  Nawe utakifanyia taa saba; na taa hizo zitawashwa, nazo zitaangaza juu ya eneo lililo mbele yake.+ 38  Na mikasi yake ya tambi na vyetezo vyake ni vya dhahabu safi.+ 39  Atakifanya hicho pamoja na vyombo vyake vyote kwa talanta ya dhahabu safi. 40  Na uhakikishe kwamba umezifanya kulingana na mfano ulioonyeshwa mlimani.+

Maelezo ya Chini