Kutoka 24:1-18

24  Naye akamwambia Musa: “Panda uende kwa Yehova, wewe na Haruni, Nadabu na Abihu+ na wanaume wazee 70+ wa Israeli, nanyi mtainama mkiwa mbali.  Naye Musa peke yake atamkaribia Yehova; lakini wao wasikaribie, wala watu wasipande kwenda pamoja naye.”+  Kisha Musa akaja na kuwasimulia watu maneno yote ya Yehova na maamuzi yote ya hukumu,+ nao watu wote wakajibu kwa sauti moja na kusema: “Maneno yote ambayo Yehova amesema tuko tayari kuyafanya.”+  Basi Musa akaandika maneno yote ya Yehova.+ Kisha akaamka asubuhi na mapema na kujenga kwenye sehemu ya chini ya huo mlima madhabahu na nguzo kumi na mbili zinazolingana na yale makabila kumi na mawili ya Israeli.+  Baadaye akawatuma vijana kati ya wana wa Israeli nao wakatoa dhabihu za kuteketezwa na kutoa ng’ombe-dume wakiwa dhabihu, kama dhabihu za ushirika+ kwa Yehova.  Kisha Musa akachukua nusu ya damu na kuitia katika mabakuli,+ na nusu ya damu akainyunyiza juu ya madhabahu.+  Mwishowe akachukua kitabu cha agano+ na kukisoma katika masikio ya watu.+ Kisha wakasema: “Yote ambayo Yehova amesema tuko tayari kuyafanya na kuyatii.”+  Basi Musa akaichukua damu na kuinyunyiza juu ya watu+ na kusema: “Tazama, hii ndiyo damu ya agano+ ambalo Yehova amefanya pamoja nanyi kuhusu maneno yote haya.”  Na Musa na Haruni, Nadabu na Abihu na watu 70 kati ya wanaume wazee wa Israeli wakapanda juu, 10  nao wakamwona Mungu wa Israeli.+ Na chini ya miguu yake palikuwa na kitu kilichofanana na mawe bapa ya yakuti na kama mbingu kwa kutakata.+ 11  Naye hakuunyoosha mkono wake juu ya wale wanaume mashuhuri kati ya wana wa Israeli,+ bali walipata maono ya Mungu wa kweli,+ wakala na kunywa.+ 12  Sasa Yehova akasema na Musa: “Njoo kwangu juu mlimani, ukae huko, kwa maana nataka kukupa mabamba ya mawe na sheria na amri ambayo nitaiandika ili kuwafundisha wao.”+ 13  Basi Musa na Yoshua mhudumu wake wakasimama, naye Musa akapanda kwenda juu katika mlima wa Mungu wa kweli.+ 14  Lakini alikuwa amewaambia wale wanaume wazee: “Ninyi tungojeeni mahali hapa mpaka turudi kwenu.+ Na, tazama! Haruni na Huru+ wako pamoja nanyi. Yeyote aliye na kesi, na awaendee.”+ 15  Basi Musa akaenda juu katika mlima, huku wingu likiufunika mlima huo.+ 16  Na utukufu+ wa Yehova ukaendelea kukaa juu ya Mlima Sinai,+ nalo wingu likaendelea kuufunika kwa siku sita. Mwishowe katika siku ya saba akamwita Musa kutoka katikati ya lile wingu.+ 17  Na machoni pa wana wa Israeli, kuonekana kwa utukufu wa Yehova kulikuwa kama moto+ wenye kuteketeza juu ya kilele cha mlima. 18  Kisha Musa akaingia katikati ya wingu na kwenda juu katika mlima.+ Naye Musa akakaa mlimani siku 40, mchana na usiku.+

Maelezo ya Chini