Kutoka 22:1-31

22  “Na mtu akiiba ng’ombe-dume au kondoo na kumchinja au kumuuza, atalipa watano kutoka katika mifugo kwa ajili ya ng’ombe-dume huyo na wanne kutoka katika kundi kwa ajili ya kondoo huyo.+  (“Mwizi+ akipatikana akifanya tendo la kuvunja+ ili kuingia naye apigwe na kuuawa, hakuna hatia ya damu kwa ajili yake.+  Ikiwa jua limeangaza juu yake, basi kuna hatia ya damu kwa ajili yake.) “Lazima alipe. Ikiwa hana chochote, basi atauzwa kwa ajili ya vitu alivyoiba.+  Vitu vilivyoibwa vikipatikana pasipo shaka mikononi mwake, ng’ombe-dume, punda, na kondoo, wakiwa hai, atalipa mara mbili.  “Mtu akilisha katika shamba au shamba la mizabibu naye aache wanyama wake wa kubeba mizigo wakale katika shamba lingine, atalipa+ kwa yaliyo bora ya shamba lake mwenyewe au kwa yaliyo bora ya shamba lake mwenyewe la mizabibu.  “Moto ukienea na kushika miiba, nayo miganda au nafaka inayosimama au shamba liteketee,+ yule aliyeuanzisha moto huo lazima alipie kilichoteketea.  “Mtu akimpa mwenzake pesa au vitu amwekee,+ navyo viibiwe kutoka katika nyumba ya mtu huyo, mwizi huyo akipatikana, atalipa mara mbili.+  Mwizi huyo asipopatikana, basi mwenye nyumba hiyo ataletwa karibu na Mungu wa kweli+ ili kuona ikiwa hakutia mkono wake juu ya vitu vya mwenzake.  Kuhusu kesi yoyote ya ukosaji,+ inayohusu ng’ombe-dume, punda, kondoo, vazi, kitu chochote kilichopotea ambacho huenda akasema hivi juu yake ‘Ndicho hiki!’ kesi yao wote wawili italetwa mbele za Mungu wa kweli.+ Yule ambaye Mungu atamtangaza kuwa mwovu atamlipa mwenzake mara mbili.+ 10  “Mtu akimpa mwenzake punda au ng’ombe-dume au kondoo au mnyama yeyote wa kufugwa ili aweke, naye mnyama huyo afe au alemae au achukuliwe bila mtu yeyote kuona, 11  kiapo+ kwa jina la Yehova kinapaswa kifanywe kati yao wawili ya kwamba yeye hakutia mkono wake juu ya mali za mwenzake;+ na mwenyewe lazima akubali, na yule mwingine hatalipa. 12  Lakini ikiwa kwa kweli wataibiwa kutoka kwake, atamlipa mwenyewe.+ 13  Ikiwa kwa kweli atararuliwa na mnyama-mwitu,+ atamleta awe ushuhuda.+ Hatalipia kitu kilichoraruliwa na mnyama-mwitu. 14  “Lakini mtu yeyote akimwomba mwenzake kitu fulani,+ nacho kilemae au kife kama mwenyewe hayupo pamoja nacho, lazima atalipa.+ 15  Ikiwa mwenyewe yupo pamoja nacho, hatalipa. Ikiwa ni cha kukodi, lazima hasara itiwe ndani ya kodi yake. 16  “Sasa, mwanamume akimshawishi bikira ambaye hajachumbiwa, na alale naye,+ lazima atamchukua awe mke wake kwa ile bei ya kununua.+ 17  Baba yake akikataa kabisa kumpa yeye, mwanamume huyo atalipa pesa hizo kwa kiwango cha bei ya kununua mabikira.+ 18  “Usimhifadhi hai mwanamke mlozi.+ 19  “Mtu yeyote anayelala na mnyama lazima atauawa.+ 20  “Mtu anayetoa dhabihu kwa miungu yoyote isipokuwa kwa Yehova peke yake ataangamizwa.+ 21  “Na usimtendee vibaya mkaaji mgeni wala kumkandamiza,+ kwa sababu ninyi mlikuwa wakaaji wageni katika nchi ya Misri.+ 22  “Msimtese mjane yeyote wala mvulana asiye na baba.+ 23  Mkimtesa hata kidogo, naye anililie hata kidogo, sitakosa kukisikia kilio chake;+ 24  nayo hasira yangu itawaka kwelikweli,+ nami hakika nitawaua kwa upanga, na wake zenu watakuwa wajane, nao wana wenu watakuwa wavulana wasio na baba.+ 25  “Ukiwakopesha watu wangu pesa, mwenye kuteseka aliye kando yako,+ usiwe kwake kama mla-riba. Msimtoze faida.+ 26  “Ukichukua vazi la mwenzako kuwa rehani,+ yakupasa ulirudishe kwake wakati wa kutua kwa jua. 27  Kwa maana hilo ndilo vazi pekee la kujifunika alilo nalo.+ Ndiyo nguo yake ya kujitanda ili kuifunika ngozi yake. Atalalia nini? Na itakuwa kwamba atanililia, nami hakika nitasikia, kwa sababu mimi ni mwenye neema.+ 28  “Usimlaani Mungu+ wala kumlaani mkuu kati ya watu wako.+ 29  “Mazao yako kamili na ziada ya shinikizo lako usitoe kwa kusitasita.+ Mzaliwa wa kwanza wa wana wako utanipa mimi.+ 30  Hivi ndivyo utakavyofanya kuhusu ng’ombe-dume wako na kondoo wako:+ Siku saba atakaa na mama yake.+ Siku ya nane unipe mimi. 31  “Nanyi lazima muwe watu watakatifu kwangu;+ nanyi msile nyama shambani ambayo imeraruliwa na mnyama-mwitu.+ Mtawatupia mbwa nyama hiyo.+

Maelezo ya Chini