Kutoka 20:1-26

20  Na Mungu akaanza kunena maneno haya yote, na kusema:+  “Mimi ni Yehova Mungu wako,+ ambaye nimekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya watumwa.+  Usiwe na miungu mingine+ yoyote dhidi ya uso wangu.  “Usijifanyie sanamu ya kuchongwa wala umbo lililo kama kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho ndani ya maji chini ya dunia.+  Usiviinamie wala kushawishiwa kuvitumikia,+ kwa sababu mimi Yehova Mungu wako ni Mungu anayetaka watu wajitoe kikamili,+ na ambaye huleta adhabu juu ya wana kwa sababu ya kosa la akina baba, juu ya kizazi cha tatu na juu ya kizazi cha nne, kwa wale wanaonichukia;+  lakini huonyesha fadhili zenye upendo kuelekea kizazi cha elfu kwa wale wanaonipenda na kuzishika amri zangu.+  “Usilitumie jina la Yehova Mungu wako kwa njia isiyofaa,+ kwa maana Yehova hatamwacha bila kuadhibiwa yule anayelitumia jina lake kwa njia isiyofaa.+  “Kwa kuikumbuka siku ya sabato ili kuiona kuwa takatifu,+  utafanya utumishi nawe uifanye kazi yako yote kwa siku sita.+ 10  Lakini siku ya saba ni sabato kwa Yehova Mungu wako.+ Usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako, mtumwa wako wala kijakazi wako wala mnyama wako wa kufugwa wala mgeni wako aliye ndani ya malango yako.+ 11  Kwa maana katika siku sita Yehova alizifanya mbingu na dunia, bahari na kila kilichomo,+ naye akaanza kupumzika siku ya saba.+ Ndiyo sababu Yehova aliibariki siku ya sabato na kuifanya kuwa takatifu.+ 12  “Mheshimu baba yako na mama yako+ ili siku zako zipate kuwa ndefu juu ya nchi ambayo Yehova Mungu wako anakupa wewe.+ 13  “Usiue.+ 14  “Usifanye uzinzi.+ 15  “Usiibe.+ 16  “Usishuhudie kwa uwongo ukiwa shahidi dhidi ya mwenzako.+ 17  “Usiitamani nyumba ya mwenzako. Usimtamani mke wa mwenzako,+ wala mtumwa wake wala kijakazi wake wala ng’ombe-dume wake wala punda wake wala chochote cha mwenzako.”+ 18  Sasa watu wote walikuwa wakiona ile mingurumo na miwako ya umeme na sauti ya baragumu na mlima ukitoa moshi. Watu walipoona hilo, ndipo wakatetemeka na kusimama mbali.+ 19  Nao wakaanza kumwambia Musa: “Wewe sema nasi, nasi tusikie; lakini Mungu asiseme nasi tusije tukafa.”+ 20  Basi Musa akawaambia watu: “Msiogope, kwa sababu Mungu wa kweli amekuja ili kuwatia ninyi katika jaribu,+ na ili kumwogopa yeye, kuendelee kuwa mbele ya nyuso zenu ili ninyi msije mkatenda dhambi.”+ 21  Na watu wakaendelea kusimama mbali, bali Musa akaenda karibu na lile wingu kubwa jeusi mahali alipokuwa Mungu wa kweli.+ 22  Naye Yehova akaendelea kumwambia Musa:+ “Hivi ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, ‘Ninyi wenyewe mmeona kwamba nilisema nanyi kutoka mbinguni.+ 23  Msifanye miungu ya fedha pamoja nami, wala msijifanyie miungu ya dhahabu.+ 24  Utanifanyia madhabahu ya udongo,+ nawe utatoa juu yake dhabihu za matoleo yako ya kuteketezwa na dhabihu zako za ushirika, kundi lako na mifugo yako.+ Katika kila mahali ambapo nitalifanya jina langu likumbukwe nitakuja kwako, nami hakika nitakubariki.+ 25  Na ikiwa utanifanyia madhabahu ya mawe, usiijenge kwa mawe yaliyochongwa. Ikiwa utatumia tindo juu yake, basi utaitia unajisi.+ 26  Nawe usipande juu ya madhabahu yangu kwa ngazi, ili sehemu zako za siri zisifunuliwe juu yake.’

Maelezo ya Chini