Kutoka 2:1-25

2  Wakati huohuo, mwanamume fulani wa nyumba ya Lawi alimchukua binti mmoja wa Lawi.+  Naye mwanamke huyo akapata mimba, akazaa mwana. Alipoona jinsi alivyokuwa mwenye sura ya kupendeza, akamficha+ kwa miezi mitatu.+  Alipokuwa hawezi tena kuendelea kumficha,+ akamchukulia safina ya mafunjo, akaipaka lami na bereu,+ akamweka mtoto huyo ndani yake na kuiweka katikati ya matete+ kando ya mto Nile.  Na zaidi ya hayo, dada yake akasimama umbali fulani apate kuona kile ambacho angetendewa.+  Baada ya muda, binti ya Farao akaja kuoga katika Mto Nile, nao wanawake wa kumhudumia walikuwa wakitembea kando ya Mto Nile. Naye akaiona ile safina katikati ya matete. Mara moja akamtuma kijakazi wake aende akailete.+  Alipoifungua akamwona yule mtoto, na tazama, mvulana huyo alikuwa akilia. Kwa hiyo akamwonea huruma,+ ingawa alisema: “Huyu ni mmoja wa watoto wa Waebrania.”  Kisha dada ya mtoto huyo akamwambia binti ya Farao: “Je, niende nikakuitie mwanamke anayenyonyesha kutoka kati ya wanawake Waebrania apate kukunyonyeshea mtoto huyu?”  Basi binti ya Farao akamwambia: “Nenda!” Naye mwanamwali huyo akaenda mara moja na kumwita mama ya mtoto huyo.+  Ndipo binti ya Farao akamwambia: “Mchukue mtoto huyu, uninyonyeshee, nami nitakupa malipo+ yako.” Kwa hiyo mwanamke huyo akamchukua mtoto na kumnyonyesha. 10  Naye mtoto akakua. Kisha akamleta kwa binti ya Farao, hivi kwamba akawa mwana kwake;+ naye akamwita jina lake Musa na kusema: “Ni kwa sababu nimemtoa majini.”+ 11  Sasa ikawa kwamba katika siku hizo, Musa alipozidi kuwa na nguvu, akatoka nje kwenda kwa ndugu zake apate kutazama mizigo waliyokuwa wakibeba;+ naye akamwona Mmisri fulani akimpiga Mwebrania fulani, mmoja wa ndugu zake.+ 12  Kwa hiyo akatazama huku na huku akaona kwamba hapakuwa na mtu yeyote karibu. Kisha akampiga Mmisri huyo na kumuua, halafu akamficha ndani ya mchanga.+ 13  Hata hivyo, akatoka siku iliyofuata, na tazama, wanaume wawili Waebrania walikuwa wakipambana. Basi akamwambia mwenye kosa: “Kwa nini umpige mwenzako?”+ 14  Naye akamwambia: “Ni nani aliyekuweka wewe rasmi kuwa mkuu na mwamuzi juu yetu?+ Je, unakusudia kuniua kama vile ulivyomuua yule Mmisri?”+ Sasa Musa akaogopa na kusema: “Hakika jambo hilo limejulikana!”+ 15  Baadaye Farao akasikia juu ya jambo hilo, naye akajaribu kumuua Musa;+ lakini Musa akakimbia+ toka kwa Farao apate kuishi katika nchi ya Midiani;+ naye akaketi kando ya kisima. 16  Sasa kuhani+ wa Midiani alikuwa na binti saba, na kama kawaida wakaja kuteka maji na kuijaza mifereji ili kulinywesha kundi la baba yao.+ 17  Na kama kawaida wachungaji wakaja na kuwafukuzia mbali. Kwa hiyo Musa akasimama na kuwasaidia wanawake hao na kulinywesha kundi lao.+ 18  Basi walipofika nyumbani kwa Reueli+ baba yao, akasema kwa mshangao: “Imekuwaje mmefika nyumbani upesi sana leo?” 19  Nao wakasema: “Mmisri+ fulani alitukomboa kutoka katika mkono wa wachungaji na, zaidi ya hayo, kwa kweli alitutekea maji ili kulinywesha kundi.” 20  Kisha akawaambia binti zake: “Lakini yeye yuko wapi? Kwa nini mmemwacha nyuma mwanamume huyo? Mwiteni, apate kula mkate.”+ 21  Baada ya hayo Musa akakubali kukaa na mtu huyo, naye akampa Musa Sipora+ binti yake. 22  Baadaye Sipora akazaa mwana, naye Musa akamwita jina lake Gershomu,+ kwa sababu, alisema: “Nimekuwa mkaaji mgeni katika nchi ya kigeni.”+ 23  Na ikawa kwamba wakati wa siku hizo nyingi, mwishowe mfalme wa Misri akafa,+ lakini wana wa Israeli wakaendelea kuugua kwa sababu ya utumwa na kulia kwa kulalamika,+ nacho kilio chao cha kuomba msaada kikaendelea kupaa juu kwa Mungu wa kweli kwa sababu ya utumwa huo.+ 24  Mwishowe Mungu akasikia+ kuugua+ kwao naye Mungu akalikumbuka agano lake pamoja na Abrahamu, Isaka na Yakobo.+ 25  Basi Mungu akawatazama wana wa Israeli naye Mungu akaona.

Maelezo ya Chini