Kutoka 19:1-25

19  Katika mwezi wa tatu baada ya wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri,+ siku hiyo hiyo, wakaingia katika nyika ya Sinai.+  Nao wakaanza safari kutoka Refidimu,+ wakaingia katika nyika ya Sinai, wakapiga kambi nyikani;+ nao Israeli wakapiga kambi hapo mbele ya mlima.+  Naye Musa akapanda kwenda kwa Mungu wa kweli, na Yehova akaanza kumwita toka mlimani,+ na kusema: “Hivi ndivyo utakavyoiambia nyumba ya Yakobo na kuwaambia wana wa Israeli,  ‘Ninyi wenyewe mmeona niliyowatendea Wamisri,+ ili nipate kuwachukua ninyi juu ya mabawa ya tai na kuwaleta kwangu.+  Na sasa ikiwa mtaitii+ sauti yangu kabisa na kulishika kwa kweli agano+ langu, ndipo hakika mtakapokuwa mali yangu ya pekee kutoka kati ya vikundi vingine vyote vya watu,+ kwa sababu dunia nzima ni yangu.+  Na ninyi wenyewe mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu.’+ Hayo ndiyo maneno utakayowaambia wana wa Israeli.”  Basi Musa akaja na kuwaita wanaume wote wazee+ kati ya watu na kuweka mbele yao maneno hayo yote ambayo Yehova alikuwa amemwamuru.+  Kisha watu wote wakajibu kwa pamoja na kusema: “Yote ambayo Yehova amesema tuko tayari kuyafanya.”+ Mara moja Musa akarudi na kumwambia Yehova maneno ya watu.+  Ndipo Yehova akamwambia Musa: “Tazama! Nitakujia katika wingu lenye giza,+ ili watu wapate kusikia ninaposema nawe,+ ili wapate kukuamini wewe pia mpaka wakati usio na kipimo.”+ Kisha Musa akamwambia Yehova maneno ya watu. 10  Na Yehova akaendelea kumwambia Musa: “Nenda kwa watu, ukawatakase leo na kesho, nao wafue nguo zao za kujitanda.+ 11  Na wawe tayari kwa ajili ya siku ya tatu, kwa sababu katika siku ya tatu Yehova atashuka chini mbele ya macho ya watu wote juu ya Mlima Sinai.+ 12  Nawe uwawekee watu mipaka pande zote, na kusema, ‘Jihadharini juu ya kupanda mlimani, wala msiguse ukingo wake. Mtu yeyote atakayeugusa mlima hakika atauawa.+ 13  Mkono wowote usimguse, kwa maana lazima atapigwa kwa mawe au kwa mshale. Iwe ni mnyama au mwanadamu, hataishi.’+ Pembe ya kondoo+ itakapopigwa wao wenyewe wanaweza kuja mpaka kwenye mlima.” 14  Kisha Musa akateremka kutoka mlimani, akawaendea watu, naye akaanza kuwatakasa watu; nao wakaanza kufua nguo zao za kujitanda.+ 15  Kwa hiyo akawaambia watu: “Jitayarisheni+ siku hizi tatu. Ninyi wanaume msimkaribie mwanamke.”+ 16  Na katika siku ya tatu kulipokuwa asubuhi, mingurumo na umeme zikaanza kutokea,+ na wingu zito+ juu ya mlima na sauti kubwa sana ya pembe,+ hivi kwamba watu wote waliokuwa kambini wakaanza kutetemeka.+ 17  Basi Musa akawatoa watu nje ya kambi ili wakutane na Mungu wa kweli, nao wakasimama kwenye sehemu ya chini ya mlima.+ 18  Nao Mlima Sinai ukatoa moshi kila mahali,+ kwa kuwa Yehova alikuwa ameshuka juu yake katika moto;+ na moshi wake ukawa ukipaa kama moshi wa tanuru,+ na mlima wote ulikuwa ukitetemeka sana.+ 19  Sauti ya pembe ilipozidi kuwa kubwa, Musa akaanza kusema, naye Mungu wa kweli akaanza kumjibu kwa sauti.+ 20  Basi Yehova akashuka chini kwenye Mlima Sinai, juu ya kilele cha mlima. Kisha Yehova akamwita Musa aje kwenye kilele cha mlima, naye Musa akaenda juu.+ 21  Sasa Yehova akamwambia Musa: “Shuka, uwaonye watu, wasijaribu kupenya kwa Yehova ili kumwona na wengi wao walazimike kuanguka.+ 22  Nao makuhani pia ambao humkaribia Yehova kwa ukawaida wajitakase,+ ili Yehova asilipuke juu yao.”+ 23  Ndipo Musa akamwambia Yehova: “Watu hawawezi kuja kwenye Mlima Sinai, kwa sababu wewe mwenyewe tayari ulituonya, na kusema, ‘Wekeni mipaka kwa ajili ya mlima na kuufanya kuwa mtakatifu.’”+ 24  Hata hivyo, Yehova akamwambia: “Nenda, teremka, nawe uje juu, wewe na Haruni pamoja nawe; bali usiache makuhani na watu wapenye na kuja kwa Yehova, ili asije akalipuka juu yao.”+ 25  Basi Musa akateremka kwa watu na kuwaambia.+

Maelezo ya Chini