Kutoka 18:1-27

18  Sasa Yethro kuhani wa Midiani, baba-mkwe wa Musa,+ akasikia mambo yote ambayo Mungu alikuwa ameyafanya kwa ajili ya Musa na kwa ajili ya Israeli watu wake, jinsi Yehova alivyokuwa amewatoa Israeli kutoka Misri.+  Basi Yethro, baba-mkwe wa Musa, akamchukua Sipora, mke wa Musa, baada ya kuachwa aende zake,  na wanawe wawili,+ ambao jina la mmoja wao lilikuwa Gershomu,+ “kwa sababu,” akasema, “nimekuwa mkaaji mgeni katika nchi ya kigeni”;  nalo jina la yule mwingine lilikuwa Eliezeri,+ “kwa sababu,” kama alivyosema, “Mungu wa baba yangu ni msaidizi wangu kwa kuwa alinikomboa kutokana na upanga wa Farao.”+  Basi Yethro, baba-mkwe wa Musa, pamoja na wanawe na mke wake wakamjia Musa huko nyikani ambako alikuwa amepiga kambi, kwenye mlima wa Mungu wa kweli.+  Kisha akatuma neno kwa Musa: “Mimi, baba-mkwe wako, Yethro,+ nimekuja kwako, na pia mke wako na wanawe wawili pamoja naye.”  Mara moja Musa akatoka kwenda kumpokea baba-mkwe wake, naye akajilaza kifudifudi mbele yake na kumbusu;+ na kila mmoja wao akaanza kuuliza jinsi yule mwingine alivyokuwa akiendelea. Kisha wakaingia hemani.  Naye Musa akaanza kumsimulia baba-mkwe wake yote ambayo Yehova alikuwa amemtendea Farao na Misri kwa sababu ya Israeli,+ na magumu yote yaliyokuwa yamewapata njiani,+ na bado Yehova alikuwa akiwakomboa.+  Kisha Yethro akawa na furaha kwa sababu ya mema yote ambayo Yehova alikuwa ametenda kwa ajili ya Israeli kwa kuwa alikuwa amewakomboa kutoka katika mkono wa Misri.+ 10  Basi Yethro akasema: “Na abarikiwe Yehova, ambaye amewakomboa kutoka katika mkono wa Misri na kutoka katika mkono wa Farao, na ambaye amewakomboa watu kutoka katika mkono wa Misri.+ 11  Sasa najua kwamba Yehova ni mkuu kuliko miungu+ mingine yote kwa sababu ya jambo hili walilotenda kwa kimbelembele dhidi yao.” 12  Kisha Yethro, baba-mkwe wa Musa, akachukua toleo la kuteketezwa na dhabihu kwa ajili ya Mungu;+ naye Haruni na wanaume wote wazee wa Israeli wakaja kula mkate pamoja na baba-mkwe wa Musa, mbele za Mungu wa kweli.+ 13  Na ikawa kwamba siku iliyofuata, Musa akaketi chini kama kawaida ili ahukumu watu,+ nao watu wakasimama mbele ya Musa tangu asubuhi mpaka jioni. 14  Naye baba-mkwe wa Musa akaona yote aliyokuwa akiyatenda kwa ajili ya watu. Basi akasema: “Ni shughuli ya aina gani hii unayotenda kwa ajili ya watu? Kwa nini ni wewe peke yako unayeendelea kuketi, na watu wote wanaendelea kusimama mbele yako tangu asubuhi mpaka jioni?” 15  Ndipo Musa akamwambia baba-mkwe wake: “Kwa sababu watu huendelea kunijia ili kuuliza habari kutoka kwa Mungu.+ 16  Ikitokea kwamba wana kesi ambayo imezuka,+ hiyo lazima ije kwangu, nami lazima niamue kati ya upande mmoja na ule mwingine, nami lazima nijulishe maamuzi ya Mungu wa kweli na sheria zake.”+ 17  Ndipo baba-mkwe wa Musa akamwambia: “Si vema jinsi unavyofanya. 18  Utachoka, wewe na watu hawa walio pamoja nawe, kwa sababu shughuli hii ni mzigo mkubwa mno kwako.+ Wewe huwezi kuifanya peke yako.+ 19  Sasa sikiliza sauti yangu.+ Nitakushauri, na Mungu atakuwa pamoja nawe.+ Wewe mwenyewe uwe mwakilishi kwa ajili ya watu mbele za Mungu wa kweli,+ na wewe mwenyewe utaleta kesi hizo mbele za Mungu wa kweli.+ 20  Nawe utawaonya juu ya masharti na sheria,+ nawe utawajulisha njia wanayopaswa kuitembea na kazi wanayopaswa kuifanya.+ 21  Lakini wewe mwenyewe unapaswa kuchagua kutoka kati ya watu wote wanaume wenye uwezo,+ wanaomwogopa Mungu,+ wanaume wenye kutegemeka,+ wanaochukia faida isiyo ya haki;+ na lazima uwaweke hao juu yao wawe wakuu juu ya maelfu,+ wakuu juu ya mamia, wakuu juu ya 50, na wakuu juu ya makumi.+ 22  Nao watawahukumu watu kwenye kila pindi inayofaa; na itakuwa kwamba kila kesi kubwa watakuletea wewe,+ lakini kila kesi ndogo wao wenyewe wataishughulikia wakiwa waamuzi. Kwa hiyo jirahisishie mambo, nao wataubeba mzigo pamoja nawe.+ 23  Ukifanya jambo hilo hasa, naye Mungu amekuamuru, hapo ndipo hakika utakapoweza kulistahimili na, zaidi ya hilo, watu hawa wataenda mahali pao wenyewe kwa amani.”+ 24  Musa akaisikiliza sauti ya baba-mkwe wake mara moja na kufanya yote aliyokuwa amesema.+ 25  Naye Musa akachagua wanaume wenye uwezo kutoka Israeli lote na kuwapa vyeo vya kuwa vichwa juu ya watu,+ kuwa wakuu wa maelfu, wakuu wa mamia, wakuu wa 50 na wakuu wa makumi. 26  Nao wakawahukumu watu katika kila pindi inayofaa. Kesi ngumu walikuwa wakimletea Musa,+ lakini kila kesi ndogo wao wenyewe waliishughulikia wakiwa waamuzi. 27  Kisha Musa akamsindikiza baba-mkwe wake,+ naye akaenda zake kwenye nchi yake.

Maelezo ya Chini