Kutoka 17:1-16

17  Nalo kusanyiko lote la wana wa Israeli likaondoka katika nyika ya Sini+ hatua kwa hatua, kulingana na agizo la Yehova,+ nao wakapiga kambi katika Refidimu.+ Lakini hapakuwa na maji ya kunywa kwa ajili ya watu.  Na watu wakaanza kugombana na Musa na kusema:+ “Tupe maji tunywe.” Lakini Musa akawaambia: “Kwa nini mnagombana na mimi? Kwa nini mnaendelea kumjaribu Yehova?”+  Na watu wakaendelea kuwa na kiu ya maji wakiwa huko, na watu wakaendelea kunung’unika juu ya Musa na kusema: “Kwa nini umetutoa Misri ili kutuua kwa kiu sisi na wana wetu na mifugo yetu?”+  Mwishowe Musa akamlilia Yehova, na kusema: “Nitafanya nini na watu hawa? Bado muda kidogo nao watanipiga kwa mawe!”+  Kisha Yehova akamwambia Musa: “Pita mbele ya watu+ na uchukue pamoja nawe baadhi ya wanaume wazee wa Israeli na fimbo yako ambayo uliitumia kupiga maji ya Mto Nile.+ Ichukue mkononi mwako nawe uendelee kutembea.  Tazama! Nitasimama mbele yako juu ya mwamba huko Horebu. Nawe utaupiga mwamba huo, na maji yatatoka ndani yake, na watu watayanywa.”+ Kisha Musa akafanya hivyo machoni pa wanaume wazee wa Israeli.  Basi akapaita mahali hapo jina Masa+ na Meriba,+ kwa sababu ya kugombana kwa wana wa Israeli na kwa sababu ya kumjaribu Yehova,+ na kusema: “Je, Yehova yuko katikati yetu au hapana?”+  Nao Waamaleki+ wakaja na kupigana na Israeli huko Refidimu.+  Ndipo Musa akamwambia Yoshua:+ “Tuchagulie wanaume, nawe uende+ ukapigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilima, nikiwa na fimbo ya Mungu wa kweli mkononi mwangu.”+ 10  Kisha Yoshua akafanya kama vile Musa alivyokuwa amemwambia,+ ili kupigana na Waamaleki; na Musa, Haruni na Huru+ wakapanda mpaka juu ya kilima. 11  Na ikawa kwamba mara tu Musa alipoinua mkono wake juu, Waisraeli wakawa na nguvu zaidi;+ lakini mara tu alipoushusha mkono wake, Waamaleki wakawa na nguvu zaidi. 12  Mikono ya Musa ilipokuwa mizito, walichukua jiwe wakaliweka chini yake, naye akalikalia; naye Haruni na Huru wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na yule mwingine upande ule, hivi kwamba mikono yake ikawa imara mpaka jua lilipotua. 13  Basi Yoshua akawashinda kabisa Amaleki na watu wake kwa makali ya upanga.+ 14  Sasa Yehova akamwambia Musa: “Andika hili katika kitabu+ liwe ukumbusho na uliseme masikioni mwa Yoshua, ‘Nitafutilia mbali kabisa ukumbusho wa Amaleki toka chini ya mbingu.’”+ 15  Naye Musa akajenga madhabahu na kuiita jina Yehova-nisi, 16  na kusema: “Kwa sababu kuna mkono dhidi ya kiti cha ufalme+ cha Yah,+ Yehova atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi.”+

Maelezo ya Chini