Kutoka 16:1-36

16  Baadaye wakaondoka Elimu,+ nalo kusanyiko zima la wana wa Israeli mwishowe likafika katika nyika ya Sini,+ iliyo katikati ya Elimu na Sinai, siku ya kumi na tano ya mwezi wa pili baada ya kutoka kwao katika nchi ya Misri.  Nalo kusanyiko zima la wana wa Israeli likaanza kunung’unika juu ya Musa na Haruni huko nyikani.+  Na wana wa Israeli wakawa wakiwaambia: “Laiti tungekufa+ kwa mkono wa Yehova katika nchi ya Misri tulipokuwa tukiketi kando ya vyungu vya nyama,+ tulipokuwa tukila mkate na kushiba, kwa sababu ninyi mmetutoa na kutuleta nyikani ili kuliua kutaniko lote kwa njaa.”+  Ndipo Yehova akamwambia Musa: “Tazama, nitawanyeshea mkate kutoka mbinguni;+ nao watu watatoka nje na kuokota kila mtu kiasi chake siku baada ya siku,+ ili nipate kuwajaribu iwapo watatembea katika sheria yangu au hapana.+  Na itakuwa kwamba katika siku ya sita+ watatayarisha kile watakacholeta ndani, nacho kitakuwa mara mbili ya kile ambacho wao huokota siku baada ya siku.”+  Kwa hiyo Musa na Haruni wakawaambia wana wote wa Israeli: “Wakati wa jioni hakika mtajua kwamba Yehova ndiye aliyewatoa ninyi katika nchi ya Misri.+  Na asubuhi kwa kweli mtauona utukufu wa Yehova,+ kwa sababu amesikia manung’uniko yenu juu ya Yehova. Na sisi ni nani hivi kwamba mnung’unike juu yetu?”  Naye Musa akaendelea kusema: “Itakuwa hivyo wakati ambapo Yehova atawapa jioni nyama ya kula na asubuhi mkate wa kuwashibisha, kwa sababu Yehova amesikia manung’uniko yenu mnayonung’unika juu yake. Na sisi ni nani? Manung’uniko yenu si juu yetu, bali ni juu ya Yehova.”+  Naye Musa akamwambia Haruni: “Liambie kusanyiko zima la wana wa Israeli, ‘Njooni karibu mbele za Yehova, kwa sababu ameyasikia manung’uniko yenu.’”+ 10  Kisha ikawa kwamba mara tu baada ya Haruni kusema na kusanyiko zima la wana wa Israeli, wakageuka na kutazama kuelekea nyikani, na, tazama! utukufu wa Yehova ukaonekana katika wingu.+ 11  Naye Yehova akazidi kunena na Musa, na kusema: 12  “Nimeyasikia manung’uniko ya wana wa Israeli.+ Sema nao, na kuwaambia, ‘Katikati ya zile jioni mbili mtakula nyama na asubuhi mtashiba mkate;+ nanyi hakika mtajua kwamba mimi ni Yehova Mungu wenu.’”+ 13  Basi ikawa kwamba wakati wa jioni kware+ wakaanza kuja na kuifunika kambi, na asubuhi kulikuwa kumetokea utando wa umande kuizunguka kambi.+ 14  Baada ya muda ule utando wa umande ukawa mvuke, na tazama, juu ya uso wa nyika kulikuwa na kitu laini chenye chembechembe,+ laini kama sakitu+ juu ya dunia. 15  Wana wa Israeli walipokiona, wakaanza kusemezana: “Ni nini hiki?” Kwa maana hawakujua kilikuwa nini. Basi Musa akawaambia: “Ni mkate ambao Yehova amewapa ninyi uwe chakula.+ 16  Hili ndilo neno ambalo Yehova ameamuru, ‘Okoteni kiasi chake, kila mmoja kulingana na kiasi anachoweza kula. Mtachukua kipimo cha omeri+ kwa ajili ya kila mtu kulingana na hesabu ya nafsi ambazo kila mmoja wenu anazo katika hema lake.’” 17  Nao wana wa Israeli wakaanza kufanya hivyo; nao wakakiokota, baadhi yao wakakusanya kingi na wengine wakakusanya kichache. 18  Walipokipima kwa omeri, yule aliyekusanya kingi hakuwa na ziada na yule aliyekusanya kichache hakuwa na upungufu.+ Walikiokota kila mmoja kulingana na kiasi anachoweza kula. 19  Kisha Musa akawaambia: “Mtu yeyote asiache chochote mpaka asubuhi.”+ 20  Lakini hawakumsikiliza Musa. Wakati ambapo watu fulani waliacha kiasi fulani mpaka asubuhi, kilitokeza wadudu na kunuka;+ hivi kwamba Musa aliwakasirikia.+ 21  Nao wakawa wakikiokota asubuhi baada ya asubuhi,+ kila mmoja kulingana na alichoweza kula. Jua lilipokuwa kali, kiliyeyuka. 22  Na ikawa kwamba katika siku ya sita waliokota mara mbili ya kiasi cha mkate,+ vipimo viwili vya omeri kwa kila mtu. Kwa hiyo wakuu wote wa kusanyiko wakaja na kumjulisha Musa. 23  Basi akawaambia: “Ndivyo Yehova amesema. Kesho kutakuwa na kushika sabato, sabato takatifu kwa Yehova.+ Mnachoweza kuoka, okeni, na mnachoweza kutokosa, tokoseni,+ na ziada yote iliyopo jiwekeeni akiba kiwe kitu cha kuwekwa mpaka asubuhi.” 24  Basi wakakiweka akiba mpaka asubuhi, kama vile Musa alivyokuwa ameamuru; nacho hakikunuka wala funza hawakutokea ndani yake.+ 25  Kisha Musa akasema: “Kuleni hiki leo, kwa sababu leo ni sabato+ kwa Yehova. Leo hamtakipata uwanjani. 26  Siku sita mtakiokota, lakini siku ya saba ni sabato.+ Siku hiyo hakuna chochote kitakachofanyizwa.” 27  Hata hivyo, ikawa kwamba katika siku ya saba baadhi ya watu walitoka nje kwenda kukiokota, lakini hawakupata chochote. 28  Basi Yehova akamwambia Musa: “Ninyi watu mtaendelea kukataa kushika amri zangu na sheria zangu mpaka wakati gani?+ 29  Kumbukeni kwamba Yehova amewapa ninyi sabato.+ Ndiyo sababu anawapa siku ya sita mkate wa siku mbili. Endeleeni kukaa kila mmoja mahali pake.+ Mtu yeyote asitoke mahali pake siku ya saba.” 30  Na watu wakaishika sabato siku ya saba.+ 31  Na nyumba ya Israeli ikaanza kukiita jina lake “mana.” Nacho kilikuwa cheupe kama mbegu za mgiligilani, na ladha yake ilikuwa kama ya keki bapa zenye asali.+ 32  Kisha Musa akasema: “Hili ndilo neno ambalo Yehova ameamuru, ‘Kijazeni kwenye kipimo cha omeri kiwe kitu cha kuwekwa katika vizazi vyenu vyote,+ ili wapate kuona mkate niliowalisha ninyi nyikani nilipokuwa nikiwatoa katika nchi ya Misri.’”+ 33  Kwa hiyo Musa akamwambia Haruni: “Chukua mtungi, uweke omeri moja kamili ya mana na kuiweka mbele za Yehova iwe kitu cha kuwekwa katika vizazi vyenu vyote.”+ 34  Sawasawa na vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa, Haruni akaiweka mbele ya ule Ushuhuda+ iwe kitu cha kuwekwa. 35  Nao wana wa Israeli wakala mana miaka 40,+ mpaka walipofika katika nchi inayokaliwa.+ Walikula mana mpaka walipofika mpakani mwa nchi ya Kanaani.+ 36  Omeri ni sehemu ya kumi ya kipimo cha efa.

Maelezo ya Chini