Kutoka 15:1-27

15  Wakati huo Musa na wana wa Israeli wakaanza kumwimbia Yehova wimbo huu na kusema yafuatayo:+“Acheni nimwimbie Yehova, kwa maana ametukuzwa sana.+Farasi na mpandaji wake amewatupa baharini.+   Nguvu zangu na uwezo wangu ni Yah,+ kwa maana yeye ndiye wokovu wangu.+Huyu ndiye Mungu wangu, nami nitamsifu;+ Mungu wa baba yangu,+ nami nitamwinua juu.+  Yehova ni mtu wa vita+ anayetenda kiume. Yehova ndilo jina lake.+   Ametupa magari ya Farao na majeshi yake baharini.+Na mashujaa wake wa vita walio bora wamezamishwa katika Bahari Nyekundu.+   Maji yenye kututumuka yaliwafunika;+ wakashuka ndani ya vilindi kama jiwe.+   Mkono wako wa kuume, Ee Yehova, unajionyesha kuwa wenye nguvu katika uwezo,+Mkono wako wa kuume, Ee Yehova, unaweza kumvunja-vunja adui.+  Na katika wingi wa ukuu wako wewe unaweza kuwatupa chini wale wanaosimama juu yako;+Wewe unaituma hasira yako inayowaka, nayo inawateketeza kama majani makavu.+   Na kwa pumzi kutoka katika mianzi ya pua+ yako maji yalirundamana;Yalisimama tuli kama bwawa la mafuriko;Maji yenye kututumuka yaligandamana katika moyo wa bahari.   Adui alisema, ‘Nitafuatilia!+ Nitafikia!+Nitagawa nyara!+ Nafsi yangu itajawa nazo!Nitauchomoa upanga wangu! Mkono wangu utawafukuzia mbali!’+ 10  Ulipuliza kwa pumzi yako,+ bahari ikawafunika;+Walizama kama risasi katika maji makuu.+ 11  Ni nani kati ya miungu aliye kama wewe, Ee Yehova?+Ni nani aliye kama wewe, unayejionyesha kuwa mwenye nguvu katika utakatifu?+Unayestahili kuogopwa+ kwa nyimbo za sifa,+ Unayefanya mambo ya ajabu.+ 12  Uliunyoosha mkono wako wa kuume,+ nayo dunia ikawameza.+ 13  Wewe katika fadhili zako zenye upendo umewaongoza watu ambao umewakomboa;+Wewe katika nguvu zako hakika utawaongoza mpaka kwenye makao yako matakatifu.+ 14  Vikundi vya watu vitasikia,+ vitafadhaika;+Uchungu wa kuzaa+ utawashika wakaaji wa Ufilisti. 15  Wakati huo mashehe wa Edomu kwa kweli watasumbuka;Nao wadhalimu wa Moabu, kutetemeka kutawashika.+Wakaaji wote wa Kanaani kwa kweli watavunjika moyo.+ 16  Woga na hofu zitaanguka juu yao.+Kwa sababu ya ukuu wa mkono wako watatulia kama jiwe,Mpaka watu wako+ wapite, Ee Yehova,Mpaka watu ambao umewatokeza+ wapite.+ 17  Utawaleta na kuwapanda katika mlima wa urithi wako,+Mahali palipofanywa imara ambapo umetayarisha ili ukae,+ Ee Yehova,Patakatifu,+ Ee Yehova, ambapo mikono yako imepafanya imara. 18  Yehova atatawala akiwa mfalme mpaka wakati usio na kipimo, naam, milele.+ 19  Farasi wa Farao+ pamoja na magari yake ya vita na askari wake wapanda-farasi walipoingia baharini,+Ndipo Yehova alipoyarudisha maji ya bahari juu yao,+Huku wana wa Israeli wakitembea juu ya nchi kavu katikati ya bahari.”+ 20  Naye Miriamu nabii, dada ya Haruni,+ akachukua tari mkononi mwake;+ na wanawake wote wakaanza kutoka pamoja naye wakiwa na matari na kucheza dansi.+ 21  Naye Miriamu akawa akiwaitikia wanaume:+“Mwimbieni Yehova,+ kwa maana ametukuzwa sana.+ Farasi na mpandaji wake amewatupa baharini.”+ 22  Baadaye Musa akaondoa Israeli kutoka katika Bahari Nyekundu nao wakaenda katika nyika ya Shuri+ na kupiga mwendo kwa siku tatu nyikani, lakini hawakupata maji.+ 23  Mwishowe wakafika Mara,+ lakini hawakuweza kunywa maji ya Mara kwa sababu yalikuwa machungu. Ndiyo sababu alipaita jina Mara.+ 24  Nao watu wakaanza kunung’unika juu ya Musa,+ na kusema: “Tutakunywa nini?” 25  Kisha yeye akamlilia Yehova.+ Basi Yehova akamwelekeza kwenye mti fulani, naye akautupa ndani ya maji nayo maji yakawa matamu.+ Hapo Yeye akawawekea sharti na kesi ya kuhukumia na hapo akawatia katika jaribu.+ 26  Naye akasema: “Ikiwa utaisikiliza kwa makini sauti ya Yehova Mungu wako na kufanya lililo sawa machoni pake na kutega sikio usikie amri zake na kushika masharti yake yote,+ sitaweka juu yako yoyote ya magonjwa yale niliyoweka juu ya Wamisri;+ kwa sababu mimi ni Yehova anayekuponya.”+ 27  Baada ya hapo wakafika Elimu, ambapo palikuwa na mabubujiko 12 ya maji na mitende 70.+ Basi wakapiga kambi hapo kando ya maji hayo.

Maelezo ya Chini