Kutoka 12:1-51

12  Yehova akasema na Musa na Haruni katika nchi ya Misri:  “Mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu.+  Sema na kusanyiko lote la Israeli, na kuwaambia, ‘Siku ya kumi ya mwezi huu watajichukulia kila mmoja kondoo+ kwa ajili ya nyumba ya mababu, kondoo mmoja kwa kila nyumba.  Lakini ikiwa nyumba hiyo ni ndogo sana kwa kondoo huyo, basi yeye na jirani yake aliye karibu watamwingiza nyumbani mwake kulingana na hesabu ya nafsi; mtafanya hesabu ya kila mmoja kulingana na ulaji wake kuhusiana na kondoo huyo.  Kondoo huyo anapaswa kuwa asiye na kasoro,+ dume, mwenye umri wa mwaka mmoja, kwa ajili yenu.+ Mnaweza kumchagua kutoka kati ya wana-kondoo dume au kutoka kati ya mbuzi.  Naye ataendelea kukaa chini ya ulinzi wenu mpaka siku ya kumi na nne ya mwezi huu,+ nalo kutaniko zima la kusanyiko la Israeli litamchinja katikati ya zile jioni mbili.+  Nao watachukua sehemu ya damu na kuipaka juu ya miimo miwili ya mlango na sehemu ya juu ya mlango wa nyumba ambamo watamla.+  “‘Nao wataila hiyo nyama usiku huu.+ Wataila ikiwa imechomwa kwa moto pamoja na keki zisizo na chachu+ na pia mboga chungu za majani.+  Msile yoyote ya hiyo ikiwa mbichi au ikiwa imetokoswa, ikiwa imepikwa ndani ya maji, bali ikiwa imechomwa kwa moto, kichwa chake pamoja na miguu yake na matumbo yake. 10  Nanyi hamtaacha yoyote mpaka asubuhi, lakini yoyote itakayobaki mpaka asubuhi mtaiteketeza kwa moto.+ 11  Na hivi ndivyo mtakavyokula, viuno vyenu vikiwa vimefungwa mshipi,+ viatu+ vikiwa miguuni penu na fimbo yenu mkononi mwenu; nanyi mtaila haraka haraka. Ni pasaka ya Yehova.+ 12  Nami nitapita katikati ya nchi ya Misri usiku huu+ na kumpiga kila mzaliwa wa kwanza katika nchi ya Misri, kuanzia mwanadamu hata mnyama;+ nami nitatekeleza hukumu+ juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ni Yehova.+ 13  Na damu hiyo itakuwa ishara yenu juu ya nyumba mtakazokuwamo; nami nitaiona damu hiyo na kupita juu yenu,+ nalo pigo halitakuja juu yenu kama uharibifu ninapoipiga nchi ya Misri. 14  “‘Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaisherehekea ikiwa sherehe kwa Yehova katika vizazi vyenu vyote. Nanyi mtaisherehekea kama sheria mpaka wakati usio na kipimo. 15  Siku saba mtakula keki zisizo na chachu. Ndiyo, siku ya kwanza mtaondoa unga uliokandwa wenye chachu kutoka katika nyumba zenu, kwa sababu mtu yeyote anayekula kitu kilicho na chachu, kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya saba,+ nafsi hiyo itakatiliwa mbali kutoka katika Israeli.+ 16  Na siku ya kwanza kutakuwa na mkusanyiko mtakatifu kwa ajili yenu, na siku ya saba mkusanyiko mtakatifu.+ Hakuna kazi yoyote itakayofanywa katika siku hizo.+ Ila tu kile ambacho kila nafsi inahitaji kula, hicho tu kinaweza kufanywa kwa ajili yenu.+ 17  “‘Nanyi lazima mshike sherehe ya keki zisizo na chachu,+ kwa sababu siku hiyo hiyo nitayatoa majeshi yenu kutoka katika nchi ya Misri. Nanyi mtaishika siku hiyo katika vizazi vyenu vyote, kama sheria mpaka wakati usio na kipimo. 18  Katika mwezi wa kwanza, siku ya 14 ya mwezi huo, wakati wa jioni mtakula keki zisizo na chachu mpaka siku ya 21 ya mwezi wakati wa jioni.+ 19  Siku saba unga wowote uliokandwa wenye chachu usipatikane katika nyumba zenu, kwa sababu mtu yeyote anayeonja kitu kilicho na chachu, awe mkaaji mgeni au mwenyeji wa nchi,+ nafsi hiyo itakatiliwa mbali kutoka katika kusanyiko la Israeli.+ 20  Hamtakula kitu chochote kilicho na chachu. Katika makao yenu yote mtakula keki zisizo na chachu.’” 21  Papo hapo Musa akawaita wanaume wote wazee wa Israeli+ na kuwaambia: “Toeni na kujichukulia kondoo na mbuzi kulingana na familia zenu, na kuchinja mnyama wa pasaka.+ 22  Nanyi mtachukua tawi la hisopo+ na kulichovya katika damu iliyo ndani ya beseni na kuipaka sehemu ya juu ya mlango na juu ya ile miimo miwili ya mlango kwa kiasi fulani cha damu iliyo kwenye beseni; na yeyote kati yenu asitoke nje ya mlango wa nyumba yake mpaka asubuhi. 23  Kisha Yehova atakapopita katikati ili kuwaletea pigo Wamisri na kuiona damu kwenye sehemu ya juu ya mlango na kwenye ile miimo miwili ya mlango, hakika Yehova atapita juu ya mlango, naye hataruhusu uharibifu uingie ndani ya nyumba zenu na kuwaletea pigo.+ 24  “Nanyi mtashika jambo hili kama sharti+ kwa ajili yenu na wana wenu mpaka wakati usio na kipimo.+ 25  Na itakuwa kwamba mtakapoingia katika nchi ambayo Yehova atawapa, kama alivyosema, basi mtaendelea kuufanya utumishi huu.+ 26  Na itakuwa kwamba wana wenu watakapowaambia, ‘Utumishi huu unamaanisha nini kwenu?’+ 27  ndipo mtakaposema, ‘Ni dhabihu ya pasaka kwa Yehova,+ aliyepita juu ya nyumba za wana wa Israeli huko Misri alipowaletea Wamisri pigo, lakini akazikomboa nyumba zetu.’” Kisha watu hao wakainama na kusujudu.+ 28  Kisha wana wa Israeli wakaenda na kufanya kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa na Haruni.+ Wakafanya vivyo hivyo. 29  Na ikawa kwamba katikati ya usiku Yehova akampiga kila mzaliwa wa kwanza katika nchi ya Misri,+ kuanzia mzaliwa wa kwanza wa Farao anayeketi juu ya kiti cha ufalme kufikia mzaliwa wa kwanza wa mateka aliye gerezani, na kila mzaliwa wa kwanza wa mnyama.+ 30  Kisha Farao akaamka usiku, yeye na watumishi wake wote na Wamisri wengine wote; na kukaanza kutokea kilio kikubwa kati ya Wamisri,+ kwa sababu hapakuwa na nyumba yoyote ambamo hamkuwa na mtu aliyekufa. 31  Ndipo akamwita+ Musa na Haruni mara moja wakati wa usiku na kusema: “Simameni, tokeni kati ya watu wangu, ninyi na wale wana wengine wa Israeli, na mwende, mkamtumikie Yehova, kama mlivyosema.+ 32  Chukueni makundi yenu na mifugo yenu, kama mlivyosema,+ na mwende. Pia, mnibariki mimi vilevile.” 33  Na Wamisri wakaanza kuwahimiza watu ili wawafukuze haraka+ kutoka katika nchi hiyo, “kwa sababu,” walisema, “sisi sote ni kana kwamba tumekufa!”+ 34  Basi watu wakachukua unga wao wa kukandwa kabla haujachacha, pamoja na vikandio vyao vikiwa vimefungwa katika nguo zao za kujitanda begani mwao. 35  Na wana wa Israeli wakafanya kulingana na neno la Musa, wakawaomba Wamisri vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na nguo za kujitanda.+ 36  Naye Yehova akawapa watu hao kibali machoni pa Wamisri,+ hivi kwamba hao wakawapa walichoomba;+ nao wakawaacha Wamisri bila chochote.+ 37  Na wana wa Israeli wakaondoka Ramesesi+ kuelekea Sukothi,+ kufikia hesabu ya wanaume mia sita elfu wanaotembea kwa miguu, bila kuhesabu watoto.+ 38  Na jamii kubwa iliyochangamana+ pia ikaenda pamoja nao, na makundi na mifugo vilevile, kundi la wanyama wengi sana. 39  Nao wakaanza kuoka unga uliokandwa waliokuwa wameuchukua kutoka Misri uwe keki za mviringo, keki zisizo na chachu, kwa sababu haukuwa umechacha, kwa sababu walikuwa wamefukuzwa kutoka Misri nao hawakuweza kukawia na pia hawakuwa wamejitayarishia vyakula vyovyote.+ 40  Na kukaa kwa wana wa Israeli, waliokuwa wamekaa+ katika Misri,+ kulikuwa miaka 430.+ 41  Na ikawa kwamba mwishoni mwa ile miaka 430, naam, ikawa kwamba siku hiyo hiyo majeshi yote ya Yehova yakatoka katika nchi ya Misri.+ 42  Ni usiku wa kuadhimishwa kuhusiana na Yehova kwa kuwatoa katika nchi ya Misri. Kuhusiana na Yehova usiku huu ni usiku wa kuadhimishwa kwa wana wote wa Israeli katika vizazi vyao.+ 43  Na Yehova akamwambia Musa na Haruni: “Hii ndiyo sheria ya pasaka:+ Hakuna mgeni yeyote atakayeila.+ 44  Lakini palipo na mtumwa yeyote aliyenunuliwa kwa pesa, utamtahiri.+ Ndipo atashiriki kuila. 45  Mhamiaji na mfanyakazi wa kukodiwa hatakula. 46  Italiwa katika nyumba moja. Hutatoa nyama yoyote nje ya nyumba hiyo na kuipeleka mahali fulani nje. Wala hamtavunja mfupa wake wowote ndani yake.+ 47  Kusanyiko lote la Israeli litaisherehekea.+ 48  Na ikiwa mkaaji mgeni anakaa pamoja nawe akiwa mgeni naye atasherehekea pasaka kwa Yehova, kila mwanamume wa kwake na atahiriwe.+ Ndipo apate kukaribia ili kuisherehekea; na awe kama mwenyeji wa nchi. Bali mwanamume yeyote ambaye hajatahiriwa asipate kuila. 49  Sheria moja itakuwapo kwa ajili ya mwenyeji na kwa ajili ya mkaaji mgeni anayekaa akiwa mgeni katikati yenu.”+ 50  Basi wana wote wa Israeli wakafanya kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa na Haruni. Walifanya vivyo hivyo.+ 51  Na ikawa siku hiyo hiyo kwamba Yehova akawatoa wana wa Israeli pamoja na majeshi+ yao kutoka katika nchi ya Misri.

Maelezo ya Chini