Kutoka 10:1-29

10  Ndipo Yehova akamwambia Musa: “Ingia ndani kwa Farao, kwa sababu mimi—mimi nimeuacha moyo wake na mioyo ya watumishi wake iwe migumu,+ ili niweke ishara zangu hizi mbele yake,+  na ili upate kutangaza masikioni mwa mwana wako na mwana wa mwana wako jinsi ambavyo nimeshughulika vikali na Misri na ishara zangu ambazo nimesimamisha katikati yao;+ nanyi hakika mtajua kwamba mimi ni Yehova.”+  Basi Musa na Haruni wakaingia ndani kwa Farao na kumwambia: “Hivi ndivyo Yehova Mungu wa Waebrania amesema, ‘Utaendelea kukataa kujitiisha kwangu mpaka wakati gani?+ Waruhusu watu wangu waende zao ili wanitumikie.  Kwa maana ikiwa utaendelea kukataa kuwaruhusu watu wangu waende zao, tazama, kesho nitaleta nzige ndani ya mipaka yako.+  Nao watafunika uso wa dunia unaoonekana wala haitawezekana kuiona dunia; nao watakula kilichobaki, kile ambacho mvua ya mawe iliwaachia ninyi, nao watakula miti yenu yote inayochipuka shambani.+  Nazo nyumba zako na nyumba za watumishi wako wote na nyumba za Misri yote zitajaa kwa kadiri ambayo baba zako na baba za baba zako hawajapata kuona tangu siku za kuwako kwao juu ya nchi mpaka leo hii.’”+ Kisha akageuka na kuondoka kwa Farao.+  Baada ya hapo watumishi wa Farao wakamwambia: “Mtu huyu ataendelea kuwa mtego+ kwetu mpaka wakati gani? Waruhusu watu waende zao ili wamtumikie Yehova Mungu wao. Je, bado hujajua kwamba Misri imeangamia?”+  Kwa hiyo Musa na Haruni wakarudishwa kwa Farao, naye akawaambia: “Nendeni, mkamtumikie Yehova Mungu wenu.+ Ni nani hasa wanaoenda?”  Ndipo Musa akasema: “Tutaenda pamoja na vijana wetu na wazee wetu. Tutaenda pamoja na wana wetu na binti+ zetu, pamoja na kondoo zetu na ng’ombe zetu,+ kwa maana tuna sherehe ya kumfanyia Yehova.”+ 10  Naye akawajibu: “Na iwe hivyo, kwamba Yehova yuko pamoja nanyi wakati nitakapowaruhusu ninyi na watoto wenu mwende zenu!+ Tazama, tofauti na hilo, mna lengo la kufanya jambo baya.+ 11  Hapana! Nendeni, tafadhali, ninyi wanaume, mkamtumikie Yehova, kwa sababu hilo ndilo mnalotaka kupata.” Ndipo wakafukuzwa kutoka mbele ya Farao.+ 12  Sasa Yehova akamwambia Musa: “Unyooshe+ mkono wako juu ya nchi ya Misri kwa ajili ya nzige, ili waje juu ya nchi ya Misri na kula mimea yote ya nchi, kila kitu ambacho ile mvua ya mawe iliacha.”+ 13  Mara moja Musa akainyoosha fimbo yake juu ya nchi ya Misri, naye Yehova akafanya upepo wa mashariki+ uvume juu ya nchi siku hiyo yote na usiku wote. Asubuhi ikafika nao upepo wa mashariki ukawaleta hao nzige. 14  Nao nzige wakaanza kuja juu ya nchi yote ya Misri na kutua juu ya eneo lote la Misri.+ Walikuwa wenye kulemea sana.+ Kabla yao hawakuwa wametokea kamwe jinsi hiyo nzige wengine kama wao, wala hakutatokea wowote kamwe jinsi hiyo baada yao. 15  Nao wakaufunika uso unaoonekana wa nchi+ yote, nayo nchi ikawa na giza;+ nao wakawa wakila mimea yote ya nchi na matunda yote ya miti ambayo ile mvua ya mawe ilikuwa imeacha;+ wala hakikubaki chochote cha kijani kibichi juu ya miti wala juu ya mimea ya shambani katika nchi yote ya Misri.+ 16  Basi Farao akawaita haraka haraka Musa na Haruni na kusema: “Nimemtendea dhambi Yehova Mungu wenu na ninyi pia.+ 17  Na sasa mnisamehe,+ tafadhali, dhambi yangu mara hii moja tu na kumsihi+ Yehova Mungu wenu apate kuniondolea pigo hili lenye kufisha.” 18  Basi akaondoka kwa Farao na kumsihi Yehova.+ 19  Kisha Yehova akageuza upepo mkali sana wa magharibi, nao ukawaondolea mbali nzige hao na kuwapeleka katika Bahari Nyekundu. Hakuna nzige hata mmoja aliyeachwa abaki katika eneo lote la Misri. 20  Hata hivyo, Yehova akauacha moyo wa Farao uwe mkaidi,+ naye hakuwaruhusu wana wa Israeli waende zao. 21  Kisha Yehova akamwambia Musa: “Unyooshe mkono wako kuelekea mbinguni,+ ili giza lipate kutokea juu ya nchi ya Misri nalo giza liweze kuguswa.” 22  Mara moja Musa akanyoosha mkono wake kuelekea mbinguni, na giza zito likaanza kutokea katika nchi yote ya Misri kwa siku tatu.+ 23  Hawakuonana, wala hakuna yeyote kati yao aliyeondoka mahali pake kwa siku tatu; lakini kwa wana wote wa Israeli kulikuwa na nuru katika makao yao.+ 24  Kisha Farao akamwita Musa na kusema: “Nendeni, mkamtumikie Yehova.+ Ni kondoo zenu na ng’ombe zenu tu watakaozuiwa. Watoto wenu pia wanaweza kwenda pamoja nanyi.”+ 25  Lakini Musa akasema: “Wewe mwenyewe pia utatupa mikononi mwetu dhabihu na matoleo ya kuteketezwa, kwa maana tutavitoa kwa Yehova Mungu wetu.+ 26  Na mifugo yetu pia itaenda pamoja nasi.+ Hakuna hata ukwato utakaoruhusiwa kubaki, kwa sababu ni kutoka kati yao kwamba tutachukua baadhi yao ili kumwabudu Yehova Mungu wetu,+ nasi wenyewe hatujui tutakachotoa katika ibada kwa Yehova mpaka tufike huko.”+ 27  Ndipo Yehova akauacha moyo wa Farao uwe mkaidi, wala hakukubali kuwaruhusu waende zao.+ 28  Basi Farao akamwambia: “Toka mbele yangu!+ Jiangalie! Usijaribu kuuona uso wangu tena, kwa sababu siku utakayouona uso wangu utakufa.”+ 29  Ndipo Musa akasema: “Kama ambavyo umesema na iwe. Sitajaribu kuuona uso wako tena.”+

Maelezo ya Chini