Kumbukumbu la Torati 2:1-37

2  “Kisha tukageuka na kuondoka kuelekea nyikani kupitia njia ya Bahari Nyekundu, kama vile Yehova alivyokuwa amesema nami;+ nasi tukauzunguka Mlima Seiri kwa siku nyingi.  Mwishowe Yehova akaniambia hivi,  ‘Mmeuzunguka mlima huu muda mrefu vya kutosha.+ Geukeni mwelekee kaskazini.  Nawe uwaamuru watu, na kusema: “Mnapita kando ya mpaka wa ndugu zenu,+ wana wa Esau,+ ambao wanakaa Seiri,+ nao wataogopa kwa sababu yenu,+ nanyi lazima muwe waangalifu sana.  Msigombane nao, kwa sababu sitawapa ninyi sehemu ya nchi yao hata upana wa wayo wa mguu; kwa sababu nimempa Esau Mlima Seiri uwe miliki yake.+  Chakula mtakachonunua kutoka kwao kwa pesa, mtakula; na pia maji mtakayonunua kutoka kwao kwa pesa, mtakunywa.+  Kwa maana Yehova Mungu wako amekubariki wewe katika kila tendo la mkono wako.+ Anajua vema juu ya kutembea kwako katika nyika hii kuu. Miaka hii 40+ Yehova Mungu wako amekuwa pamoja nawe. Hukukosa kitu chochote.”’+  Basi tukapita mbali na ndugu zetu, wana wa Esau,+ wanaokaa Seiri, kutoka njia ya Araba,+ kutoka Elathi na kutoka Esion-geberi.+ “Kisha tukageuka na kupitia njia ya nyika ya Moabu.+  Ndipo Yehova akaniambia, ‘Usimsumbue Moabu wala kupigana vita naye, kwa sababu sitakupa wewe sehemu yoyote ya nchi yake iwe miliki yako, kwa maana wana wa Loti+ nimewapa Ari+ iwe miliki yao. 10  (Waemi+ walikaa humo nyakati za kale, watu wakubwa na wengi sana na warefu kama Waanaki.+ 11  Nao Warefaimu,+ wao pia walionwa kama Waanaki,+ na Wamoabu walikuwa wakiwaita Waemi. 12  Nao Wahori+ walikaa Seiri nyakati za kale, na wana wa Esau+ wakawafukuza na kuwaangamiza kutoka mbele yao, wakakaa mahali pao,+ kama vile Israeli atakavyoitendea nchi iliyo miliki yake, ambayo hakika Yehova atawapa.) 13  Wakati huu ondokeni mshike njia na kuvuka bonde la mto la Zeredi.’ Basi tukavuka bonde la mto la Zeredi.+ 14  Na siku tulizotembea kutoka Kadesh-barnea mpaka tulipovuka bonde la mto la Zeredi zilikuwa miaka 38, mpaka kizazi chote cha wanaume wa vita kilipokuwa kimefikia mwisho wake kutoka katika kambi, kama vile Yehova alivyokuwa amewaapia.+ 15  Na mkono+ wa Yehova pia ulikuwa juu yao ili kuwafadhaisha kutoka katika kambi, mpaka walipofikia mwisho wao.+ 16  “Na ikawa kwamba mara tu wanaume hao wa vita walipokwisha kufa wote kutoka kati ya watu,+ 17  Yehova akazidi kusema nami, na kuniambia hivi, 18  ‘Leo utapita karibu na eneo la Moabu, yaani, Ari,+ 19  nawe utakaribia mbele ya wana wa Amoni. Usiwasumbue wala usigombane nao, kwa sababu sitakupa sehemu yoyote ya nchi ya wana wa Amoni iwe miliki yako, kwa maana nimewapa wana wa Loti iwe miliki yao.+ 20  Hiyo pia ilikuwa ikionwa kuwa nchi ya Warefaimu.+ (Warefaimu walikaa humo nyakati za kale, nao Waamoni walikuwa wakiwaita hao Wazamzumi. 21  Walikuwa wakubwa na wengi sana na watu warefu kama Waanaki;+ naye Yehova akawaangamiza+ kutoka mbele yao, ili wapate kuwafukuza na kukaa mahali pao; 22  kama vile alivyowafanyia wana wa Esau, wanaokaa Seiri,+ wakati ambapo aliwaangamiza Wahori+ kutoka mbele yao, ili wapate kuwafukuza na kukaa mahali pao mpaka leo hii. 23  Nao Waavi,+ waliokuwa wakikaa katika makao yaliyoko mpaka Gaza,+ Wakaftori,+ waliotoka Kaftori,+ wakawaangamiza, ili wapate kukaa mahali pao.) 24  “‘Ondokeni, mshike njia na kuvuka bonde la mto la Arnoni.+ Tazama, nimemtia mkononi mwako Sihoni+ mfalme wa Heshboni, yule Mwamori. Kwa hiyo anza kumiliki nchi yake, na kupigana vita naye. 25  Leo nitaanza kutia hofu kwa ajili yako na woga kwa ajili yako mbele ya watu chini ya mbingu zote, ambao watasikia habari juu yako; nao watafadhaika na kuwa na maumivu kama yale ya kuzaa kwa sababu yako.’+ 26  “Ndipo nikatuma wajumbe kutoka katika nyika ya Kedemothi+ mpaka kwa Sihoni+ mfalme wa Heshboni wakiwa na maneno ya amani,+ na kusema, 27  ‘Niruhusu nipite katika nchi yako. Nitatembea barabarani tu. Sitageuka kuume wala kushoto.+ 28  Chakula utakachoniuzia kwa pesa, ndicho nitakachokula; na maji utakayonipa kwa pesa, ndiyo nitakayokunywa. Ila tu uniruhusu nipite kwa miguu yangu,+ 29  kama vile wana wa Esau wanaokaa Seiri+ na Wamoabu+ wanaokaa Ari walivyonifanyia, mpaka nitakapokuwa nimevuka Yordani na kuingia nchi ambayo Yehova Mungu wetu anatupa sisi.’+ 30  Naye Sihoni mfalme wa Heshboni hakuturuhusu tupite katikati yake, kwa sababu Yehova Mungu wako alikuwa ameiacha roho yake iwe kaidi+ na moyo wake uwe mgumu, ili amtie mkononi mwako kama ilivyo leo hii.+ 31  “Ndipo Yehova akaniambia, ‘Tazama, nimeanza kumtia Sihoni na nchi yake mkononi mwako. Anza kuimiliki nchi yake.’+ 32  Sihoni alipotoka nje, yeye na watu wake wote, ili kukutana nasi vitani huko Yahazi,+ 33  ndipo Yehova Mungu wetu alipomtia mkononi mwetu,+ hivi kwamba tukamshinda yeye+ na wanawe na watu wake wote. 34  Nasi tukateka majiji yake yote wakati huo na kuangamiza+ kila jiji, wanaume na wanawake na watoto wadogo. Hatukuacha mwokokaji yeyote. 35  Ila wanyama wa kufugwa ndio tuliochukua wawe nyara zetu, pamoja na nyara za majiji tuliyokuwa tumeteka.+ 36  Toka Aroeri,+ jiji lililo kando ya ukingo wa bonde la mto la Arnoni, na lile jiji lililo katika bonde la mto, mpaka Gileadi, hakukuwa na mji wowote uliokuwa juu sana kwetu.+ Yehova Mungu wetu aliitia yote mkononi mwetu. 37  Ila wewe hukwenda karibu na nchi ya wana wa Amoni,+ ukingo mzima wa bonde la mto la Yaboki,+ wala majiji ya eneo lenye milima, wala kitu chochote ambacho juu yake Yehova Mungu wetu alikuwa ametoa amri.

Maelezo ya Chini