Kumbukumbu la Torati 11:1-32

11  “Nawe umpende Yehova Mungu+ wako na kushika wajibu wako kwake na sheria zake na maamuzi yake ya hukumu+ na amri zake sikuzote.  Nanyi mnajua vema leo (kwa maana mimi sihutubii wana wenu ambao hawajajua wala hawajaona nidhamu ya Yehova+ Mungu wenu, ukuu wake,+ mkono wake wenye nguvu+ na mkono wake ulionyooshwa,+  wala ishara zake na matendo yake aliyotenda katikati ya Misri+ kwa Farao mfalme wa Misri na kwa nchi yake yote;  wala mambo aliyotendea majeshi ya Misri, farasi zake na magari yake ya vita ambao dhidi ya nyuso zao aliyafanya maji ya Bahari Nyekundu yafurike walipokuwa wakiwafuatilia,+ na Yehova akawaangamiza mpaka leo hii;+  wala mambo aliyowatendea ninyi nyikani mpaka mlipokuja mahali hapa;  wala mambo aliyowatendea Dathani na Abiramu+ wana wa Eliabu mwana wa Rubeni, wakati dunia ilipofungua kinywa chake na kuwameza pamoja na nyumba zao na mahema yao na kila kitu kilichokuwako ambacho kilipiga hatua na kuwafuata katikati ya Israeli yote);+  kwa maana macho yenu ndiyo yaliyoona matendo hayo makubwa ya Yehova ambayo aliyatenda.+  “Nanyi mtashika amri yote ninayowaamuru leo,+ ili muwe na nguvu na mpate kuingia na kuimiliki nchi ambayo mnavuka ili kuimiliki,+  na ili mrefushe siku zenu+ kwenye udongo ambao Yehova aliwaapia mababu zenu kwamba atawapa wao na uzao wao,+ nchi inayotiririka maziwa na asali.+ 10  “Kwa maana ile nchi unayoenda kuimiliki si kama nchi ya Misri mliyotoka, mahali ambapo ulikuwa ukipanda mbegu yako nawe ulikuwa ukimwagilia maji kwa mguu wako, kama bustani ya mboga. 11  Lakini nchi mnayovuka ili kuimiliki ni nchi yenye milima na nchi tambarare za mabonde.+ Inakunywa maji ya mvua ya mbinguni; 12  nchi ambayo Yehova Mungu wako anaitunza. Macho+ ya Yehova Mungu wako yako juu yake daima, toka mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka. 13  “Na itatukia kwamba ikiwa mtatii amri+ zangu ninazowaamuru ninyi leo ili kumpenda Yehova Mungu wenu na kumtumikia kwa moyo wenu wote na kwa nafsi yenu yote,+ 14  mimi pia nitatoa mvua kwa ajili ya nchi yenu katika wakati wake uliowekwa,+ mvua ya vuli na mvua ya masika,+ nawe kwa kweli utakusanya nafaka yako na divai yako tamu na mafuta yako. 15  Nami nitatokeza majani katika shamba lako kwa ajili ya wanyama wa kufugwa,+ nawe kwa kweli utakula na kushiba.+ 16  Jiangalieni mioyo yenu isije ikashawishiwa,+ nanyi mgeuke kando na kuabudu miungu mingine na kuiinamia,+ 17  na hasira ya Yehova iwake juu yenu, naye afunge mbingu hivi kwamba mvua yoyote isitokee+ nayo nchi isitoe mazao yake nanyi mwangamie haraka kutoka katika nchi nzuri ambayo Yehova anawapa ninyi.+ 18  “Nanyi mtatia maneno haya yangu katika moyo wenu+ na nafsi yenu na kuyafunga kama ishara juu ya mkono wenu, nayo yatakuwa kama utepe wa kipaji katikati ya macho yenu.+ 19  Pia mtawafundisha wana wenu, ili kusema juu yake unapoketi katika nyumba yako na unapotembea barabarani na unapolala na unapoamka.+ 20  Nawe utayaandika juu ya miimo ya mlango wa nyumba yako na kwenye malango yako,+ 21  ili siku zenu na siku za wana wenu ziwe nyingi+ juu ya nchi ambayo Yehova aliwaapia mababu zenu kwamba atawapa,+ kama siku za mbingu juu ya dunia.+ 22  “Kwa maana ikiwa mtaishika kabisa amri yote hii+ ninayowaamuru ninyi ili kuifanya, kumpenda Yehova Mungu wenu,+ kutembea katika njia zake+ na kushikamana naye,+ 23  Yehova pia atayafukuzia mbali mataifa yote haya kwa sababu yenu,+ nawe hakika utayafukuza mataifa yaliyo makubwa zaidi na yenye watu wengi zaidi kuliko wewe.+ 24  Kila mahali ambapo wayo wa mguu wenu utakanyaga patakuwa penu.+ Mpaka wenu utakuwa kutoka nyikani hadi Lebanoni, kutoka ule Mto, mto Efrati, hadi bahari ya magharibi.+ 25  Hakuna mtu atakayesimama imara dhidi yenu.+ Yehova Mungu wenu atatia mbele ya uso wa nchi+ yote ambayo mtaikanyaga hofu kwa ajili yenu na woga kwa ajili yenu kama vile alivyowaahidi ninyi. 26  “Tazama, ninaweka mbele yenu leo baraka na laana:+ 27  baraka, ikiwa mtatii amri za Yehova Mungu+ wenu ninazowaamuru ninyi leo; 28  na laana,+ ikiwa hamtatii amri za Yehova Mungu+ wenu nanyi mgeuke kutoka katika njia ambayo ninawaamuru ninyi juu yake leo, ili kufuata miungu mingine ambayo hamjaijua. 29  “Na itatukia kwamba wakati Yehova Mungu wako atakapokuleta ndani ya nchi ambayo utaimiliki,+ utatoa pia baraka juu ya Mlima Gerizimu+ na laana juu ya Mlima Ebali.+ 30  Je, haiko upande wa Yordani kuelekea upande wa magharibi, katika nchi ya Wakanaani wanaokaa Araba,+ mbele ya Gilgali,+ kando ya ile miti mikubwa ya More?+ 31  Kwa maana mnavuka Yordani mwingie ndani kuimiliki nchi ambayo Yehova Mungu wenu anawapa ninyi, nanyi mtaimiliki na kukaa ndani yake.+ 32  Nanyi muwe waangalifu ili kutimiza masharti yote na maamuzi ya hukumu+ ninayoweka mbele yenu leo.+

Maelezo ya Chini