Hosea 1:1-11

1  Neno la Yehova+ lililomjia Hosea+ mwana wa Beeri katika siku+ za Uzia,+ Yothamu,+ Ahazi,+ na Hezekia,+ wafalme wa Yuda, na katika siku za Yeroboamu+ mwana wa Yoashi,+ mfalme wa Israeli.  Mwanzo wa neno la Yehova kupitia Hosea, Yehova alimwambia Hosea: “Nenda,+ jichukulie mke wa uasherati na watoto wa uasherati, kwa maana kwa sababu ya uasherati hakika nchi imegeuka isimfuate Yehova.”+  Naye akaenda na kumchukua Gomeri binti ya Diblaimu, naye akapata mimba, baadaye akamzalia mwana.+  Na Yehova akaendelea kumwambia: “Mwite jina lake Yezreeli,+ kwa maana bado kitambo kidogo tu nami nitatoza hesabu kwa sababu ya vitendo vya kumwaga damu vya Yezreeli juu ya nyumba ya Yehu,+ nami nitakomesha utawala wa kifalme wa nyumba ya Israeli.+  Na itakuwa katika siku hiyo kwamba nitauvunja upinde+ wa Israeli katika nchi tambarare ya chini ya Yezreeli.”  Naye akapata mimba tena, akazaa binti. Na Yeye akamwambia: “Mwite jina lake Lo-ruhama,+ maana sitaionyesha rehema+ tena nyumba ya Israeli, kwa sababu hakika nitawaondolea mbali.+  Lakini nitaionyesha rehema nyumba ya Yuda,+ nami nitawaokoa kupitia kwa Yehova Mungu wao;+ wala sitawaokoa kwa upinde wala kwa upanga wala kwa vita, wala kwa farasi wala kwa wapanda-farasi.”+  Na mwishowe akamwachisha Lo-ruhama kunyonya, kisha akapata mimba na kuzaa mwana.  Basi Mungu akasema: “Mwite jina lake Lo-ami, kwa sababu ninyi si watu wangu nami sitakuwa wenu. 10  “Na hesabu ya wana wa Israeli itakuwa kama chembe za mchanga wa bahari ambao hauwezi kupimwa wala kuhesabiwa.+ Na itakuwa kwamba mahali ambapo walikuwa wakiambiwa, ‘Ninyi si watu wangu,’+ wataambiwa, ‘Wana wa Mungu aliye hai.’+ 11  Na wana wa Yuda na wana wa Israeli hakika watakusanywa pamoja katika umoja+ nao kwa kweli watajiwekea kichwa kimoja nao watatoka katika ile nchi,+ kwa maana siku ya Yezreeli+ itakuwa kuu.

Maelezo ya Chini