Hesabu 8:1-26

8  Na Yehova akasema na Musa, na kumwambia:  “Sema na Haruni, nawe utamwambia, ‘Wakati wowote unapowasha taa, zile taa saba zitaangaza eneo lililo mbele ya kinara.’”+  Naye Haruni akaanza kufanya hivyo. Akawasha taa zake kwa ajili ya eneo lililo mbele ya kinara cha taa,+ kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa.  Sasa huu ndio uliokuwa ufundi wa kinara cha taa. Kilikuwa cha dhahabu iliyofuliwa. Kuanzia sehemu zake za kando na mpaka kwenye maua yake kilikuwa kimefuliwa.+ Kulingana na maono+ ambayo Yehova alikuwa amemwonyesha Musa, ndivyo alivyokuwa amekitengeneza kinara cha taa.  Na Yehova akazidi kusema na Musa, na kumwambia:  “Wachukue Walawi kutoka kati ya wana wa Israeli, nawe uwatakase.+  Na hivi ndivyo unavyopaswa kuwafanyia ili kuwatakasa: Tapanya maji ya kutakasa dhambi juu yao,+ na wapitishe wembe juu ya mwili+ wao wote nao wayafue mavazi+ yao na kujitakasa.+  Kisha wachukue ng’ombe-dume+ mchanga na toleo lake la nafaka+ la unga laini uliotiwa mafuta, nawe utachukua ng’ombe-dume mwingine mchanga kwa ajili ya toleo la dhambi.+  Nawe utawasimamisha Walawi mbele ya hema la mkutano na kukutanisha kusanyiko lote la wana wa Israeli.+ 10  Nawe utawasimamisha Walawi mbele za Yehova, nao wana wa Israeli wataweka+ mikono yao juu ya Walawi.+ 11  Na Haruni atawasogeza Walawi huku na huku mbele za Yehova kama toleo la kutikisa+ kutoka kwa wana wa Israeli, nao wataendeleza utumishi wa Yehova.+ 12  “Kisha Walawi wataweka mikono yao juu ya vichwa vya wale ng’ombe-dume.+ Baada ya jambo hilo, mtoe mmoja awe toleo la dhambi na yule mwingine awe toleo la kuteketezwa kwa Yehova ili kufanya upatanisho+ kwa ajili ya Walawi. 13  Nawe utawasimamisha Walawi mbele ya Haruni na wanawe na kuwasogeza huku na huku kama toleo la kutikisa kwa Yehova. 14  Nawe utawatenga Walawi kutoka katikati ya wana wa Israeli, nao Walawi watakuwa wangu.+ 15  Na baadaye Walawi wataingia ndani ili kutumikia katika hema la mkutano.+ Kwa hiyo utawatakasa na kuwasogeza huku na huku kama toleo la kutikisa.+ 16  Kwa maana wao ni watu waliokabidhiwa, niliokabidhiwa mimi kati ya wana wa Israeli.+ Badala ya wale wote wanaofungua tumbo la uzazi, wazaliwa wote wa kwanza kati ya wana wa Israeli,+ nitawachukua kwa ajili yangu mwenyewe. 17  Kwa maana kila mzaliwa wa kwanza kati ya wana wa Israeli ni wangu, kati ya mwanadamu na kati ya mnyama.+ Katika siku niliyompiga na kumuua kila mzaliwa wa kwanza katika nchi ya Misri+ niliwatakasa hao kwa ajili yangu.+ 18  Nami nitawachukua Walawi badala ya wazaliwa wote wa kwanza kati ya wana wa Israeli.+ 19  Nami nitamkabidhi Haruni na wanawe hao Walawi wakiwa watu waliokabidhiwa katikati ya wana wa Israeli,+ ili kuendeleza utumishi wa wana wa Israeli katika hema la mkutano+ na kufanya upatanisho kwa ajili ya wana wa Israeli, ili pigo lolote lisitukie katikati ya wana wa Israeli+ kwa sababu wana wa Israeli wanapakaribia mahali patakatifu.” 20  Naye Musa na Haruni na kusanyiko lote la wana wa Israeli wakawafanyia Walawi hivyo. Kulingana na yote ambayo Yehova alikuwa amemwamuru Musa kuhusu Walawi, hivyo ndivyo wana wa Israeli walivyowafanyia. 21  Basi Walawi wakajitakasa+ na kufua mavazi yao, kisha Haruni akawasogeza huku na huku kama toleo la kutikisa mbele za Yehova.+ Halafu Haruni akafanya upatanisho kwa ajili yao ili kuwatakasa.+ 22  Mara tu baada ya jambo hilo Walawi wakaingia ndani ili kuendeleza utumishi wao katika hema la mkutano mbele ya Haruni na wanawe.+ Kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa kuhusu Walawi, ndivyo walivyowafanyia. 23  Sasa Yehova akasema na Musa, na kumwambia: 24  “Jambo hili linawahusu Walawi: Kuanzia umri wa miaka 25 na zaidi, ataingia katika ushirika katika utumishi wa hema la mkutano. 25  Lakini baada ya umri wa miaka 50 atatoka katika ushirika wa utumishi naye hatatumikia tena. 26  Naye atawahudumia ndugu zake katika hema la mkutano kwa kutimiza wajibu huo, lakini hatatoa utumishi wowote. Utawafanyia Walawi hivyo katika wajibu wao mbalimbali.”+

Maelezo ya Chini