Hesabu 7:1-89

7  Sasa ikawa kwamba katika siku ambayo Musa alimaliza kuisimamisha maskani,+ aliitia mafuta+ na kuitakasa pamoja na vyombo vyake vyote na madhabahu na vyombo vyake vyote. Hivyo akavitia mafuta na kuvitakasa.+  Ndipo wakuu wa Israeli,+ vichwa vya nyumba ya upande wa baba zao, wakatoa toleo,+ wao wakiwa wakuu wa makabila na wakisimamia wale walioandikishwa,  nao wakaleta toleo lao mbele za Yehova, magari sita yaliyofunikwa na ng’ombe kumi na wawili, gari moja kwa ajili ya wakuu wawili na ng’ombe-dume mmoja kwa ajili ya kila mmoja; nao wakatoa toleo hilo mbele ya maskani.  Ndipo Yehova akamwambia Musa:  “Kubali vitu hivyo kutoka kwao, kwa maana vitatumika kuendeleza utumishi wa hema la mkutano, nawe utawapa Walawi vitu hivyo, kila mmoja kulingana na utumishi wake mwenyewe.”  Basi Musa akayakubali hayo magari na wale ng’ombe, akawapa Walawi.  Magari mawili na ng’ombe wanne akawapa wana wa Gershoni kulingana na utumishi wao,+  na magari manne na ng’ombe wanane kwa wana wa Merari kulingana na utumishi wao,+ chini ya mkono wa Ithamari mwana wa Haruni kuhani.+  Lakini wana wa Kohathi hakuwapa chochote, kwa sababu utumishi wa mahali patakatifu ulikuwa juu yao.+ Walifanya uchukuzi wao kwa mabega yao.+ 10  Sasa wakuu wakatoa toleo lao wakati wa kuzinduliwa+ kwa madhabahu katika siku ya kutiwa kwake mafuta, nao wakuu wakatoa toleo lao mbele ya madhabahu. 11  Basi Yehova akasema na Musa: “Mkuu mmoja katika siku moja na mkuu mwingine katika siku nyingine ndivyo watakavyotoa toleo lao kwa ajili ya kuzinduliwa kwa madhabahu.”+ 12  Basi yule aliyetoa toleo lake katika siku ya kwanza akawa Nashoni+ mwana wa Aminadabu wa kabila la Yuda. 13  Nalo toleo lake lilikuwa sahani moja ya fedha, uzito wake ukiwa shekeli 130, bakuli moja la fedha la shekeli 70 kulingana na shekeli ya mahali patakatifu,+ vyote viwili vikiwa vimejaa unga laini uliotiwa mafuta kwa ajili ya toleo la nafaka;+ 14  kikombe kimoja cha dhahabu cha shekeli kumi, kilichojaa uvumba;+ 15  ng’ombe-dume mmoja mchanga, kondoo-dume mmoja, mwana-kondoo dume mmoja katika mwaka wake wa kwanza, kwa ajili ya toleo la kuteketezwa;+ 16  mwana-mbuzi mmoja kwa ajili ya toleo la dhambi;+ 17  na kwa ajili ya toleo la ushirika+ ng’ombe wawili, kondoo-dume watano, mbuzi-dume watano, wana-kondoo dume watano kila mmoja akiwa na umri wa mwaka mmoja. Hilo ndilo lililokuwa toleo la Nashoni mwana wa Aminadabu.+ 18  Katika siku ya pili Nethaneli+ mwana wa Zuari, mkuu wa Isakari, akatoa toleo. 19  Naye akatoa toleo lake la sahani moja ya fedha, uzito wake ukiwa shekeli 130, bakuli moja la fedha la shekeli 70 kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, vyote viwili vikiwa vimejaa unga laini uliotiwa mafuta kwa ajili ya toleo la nafaka;+ 20  kikombe kimoja cha dhahabu cha shekeli kumi, kilichojaa uvumba; 21  ng’ombe-dume mmoja mchanga, kondoo-dume mmoja, mwana-kondoo dume mmoja katika mwaka wake wa kwanza, kwa ajili ya toleo la kuteketezwa;+ 22  mwana-mbuzi mmoja kwa ajili ya toleo la dhambi;+ 23  na kwa ajili ya toleo la ushirika+ ng’ombe wawili, kondoo-dume watano, mbuzi-dume watano, wana-kondoo dume watano kila mmoja akiwa na umri wa mwaka mmoja. Hilo ndilo lililokuwa toleo la Nethaneli mwana wa Zuari. 24  Katika siku ya tatu kulikuwa na mkuu wa wana wa Zabuloni, Eliabu+ mwana wa Heloni. 25  Toleo lake lilikuwa sahani moja ya fedha, uzito wake ukiwa shekeli 130, bakuli moja la fedha la shekeli 70 kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, vyote viwili vikiwa vimejaa unga laini uliotiwa mafuta kwa ajili ya toleo la nafaka; 26  kikombe kimoja cha dhahabu cha shekeli kumi, kilichojaa uvumba; 27  ng’ombe-dume mmoja mchanga, kondoo-dume mmoja, mwana-kondoo dume mmoja katika mwaka wake wa kwanza, kwa ajili ya toleo la kuteketezwa;+ 28  mwana-mbuzi mmoja kwa ajili ya toleo la dhambi;+ 29  na kwa ajili ya toleo la ushirika+ ng’ombe wawili, kondoo-dume watano, mbuzi-dume watano, wana-kondoo dume watano kila mmoja akiwa na umri wa mwaka mmoja. Hilo ndilo lililokuwa toleo la Eliabu mwana wa Heloni.+ 30  Katika siku ya nne kulikuwa na mkuu wa wana wa Rubeni, Elisuri+ mwana wa Shedeuri. 31  Toleo lake lilikuwa sahani moja ya fedha, uzito wake ukiwa shekeli 130, bakuli moja la fedha la shekeli 70 kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, vyote viwili vikiwa vimejaa unga laini uliotiwa mafuta kwa ajili ya toleo la nafaka;+ 32  kikombe kimoja cha dhahabu cha shekeli kumi, kilichojaa uvumba; 33  ng’ombe-dume mmoja mchanga, kondoo-dume mmoja, mwana-kondoo dume mmoja katika mwaka wake wa kwanza, kwa ajili ya toleo la kuteketezwa;+ 34  mwana-mbuzi mmoja kwa ajili ya toleo la dhambi;+ 35  na kwa ajili ya toleo la ushirika+ ng’ombe wawili, kondoo-dume watano, mbuzi-dume watano, wana-kondoo dume watano kila mmoja akiwa na umri wa mwaka mmoja. Hilo ndilo lililokuwa toleo la Elisuri mwana wa Shedeuri.+ 36  Katika siku ya tano kulikuwa na mkuu wa wana wa Simeoni, Shelumieli+ mwana wa Zurishadai. 37  Toleo lake lilikuwa sahani moja ya fedha, uzito wake ukiwa shekeli 130, bakuli moja la fedha la shekeli 70 kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, vyote viwili vikiwa vimejaa unga laini uliotiwa mafuta kwa ajili ya toleo la nafaka;+ 38  kikombe kimoja cha dhahabu cha shekeli kumi, kilichojaa uvumba; 39  ng’ombe-dume mmoja mchanga, kondoo-dume mmoja, mwana-kondoo dume mmoja katika mwaka wake wa kwanza, kwa ajili ya toleo la kuteketezwa;+ 40  mwana-mbuzi mmoja kwa ajili ya toleo la dhambi;+ 41  na kwa ajili ya toleo la ushirika+ ng’ombe wawili, kondoo-dume watano, mbuzi-dume watano, wana-kondoo dume watano kila mmoja akiwa na umri wa mwaka mmoja. Hilo ndilo lililokuwa toleo la Shelumieli mwana wa Zurishadai.+ 42  Katika siku ya sita kulikuwa na mkuu wa wana wa Gadi, Eliasafu+ mwana wa Deueli. 43  Toleo lake lilikuwa sahani moja ya fedha, uzito wake ukiwa shekeli 130, bakuli moja la fedha la shekeli 70 kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, vyote viwili vikiwa vimejaa unga laini uliotiwa mafuta kwa ajili ya toleo la nafaka;+ 44  kikombe kimoja cha dhahabu cha shekeli kumi, kilichojaa uvumba;+ 45  ng’ombe-dume mmoja mchanga, kondoo-dume mmoja, mwana-kondoo dume mmoja katika mwaka wake wa kwanza, kwa ajili ya toleo la kuteketezwa;+ 46  mwana-mbuzi mmoja kwa ajili ya toleo la dhambi;+ 47  na kwa ajili ya toleo la ushirika+ ng’ombe wawili, kondoo-dume watano, mbuzi-dume watano, wana-kondoo dume watano kila mmoja akiwa na umri wa mwaka mmoja. Hilo ndilo lililokuwa toleo la Eliasafu mwana wa Deueli.+ 48  Katika siku ya saba kulikuwa na mkuu wa wana wa Efraimu, Elishama+ mwana wa Amihudi. 49  Toleo lake lilikuwa sahani moja ya fedha, uzito wake ukiwa shekeli 130, bakuli moja la fedha la shekeli 70 kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, vyote viwili vikiwa vimejaa unga laini uliotiwa mafuta kwa ajili ya toleo la nafaka;+ 50  kikombe kimoja cha dhahabu cha shekeli kumi, kilichojaa uvumba; 51  ng’ombe-dume mmoja mchanga, kondoo-dume mmoja, mwana-kondoo dume mmoja katika mwaka wake wa kwanza, kwa ajili ya toleo la kuteketezwa;+ 52  mwana-mbuzi mmoja kwa ajili ya toleo la dhambi;+ 53  na kwa ajili ya toleo la ushirika+ ng’ombe wawili, kondoo-dume watano, mbuzi-dume watano, wana-kondoo dume watano kila mmoja akiwa na umri wa mwaka mmoja. Hilo ndilo lililokuwa toleo la Elishama mwana wa Amihudi.+ 54  Katika siku ya nane kulikuwa na mkuu wa wana wa Manase, Gamalieli+ mwana wa Pedazuri. 55  Toleo lake lilikuwa sahani moja ya fedha, uzito wake ukiwa shekeli 130, bakuli moja la fedha la shekeli 70 kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, vyote viwili vikiwa vimejaa unga laini uliotiwa mafuta kwa ajili ya toleo la nafaka;+ 56  kikombe kimoja cha dhahabu cha shekeli kumi, kilichojaa uvumba;+ 57  ng’ombe-dume mmoja mchanga, kondoo-dume mmoja, mwana-kondoo dume mmoja katika mwaka wake wa kwanza, kwa ajili ya toleo la kuteketezwa;+ 58  mwana-mbuzi mmoja kwa ajili ya toleo la dhambi;+ 59  na kwa ajili ya toleo la ushirika+ ng’ombe wawili, kondoo-dume watano, mbuzi-dume watano, wana-kondoo dume watano kila mmoja akiwa na umri wa mwaka mmoja. Hilo ndilo lililokuwa toleo la Gamalieli mwana wa Pedazuri.+ 60  Katika siku ya tisa kulikuwa na mkuu+ wa wana wa Benyamini, Abidani+ mwana wa Gidioni. 61  Toleo lake lilikuwa sahani moja ya fedha, uzito wake ukiwa shekeli 130, bakuli moja la fedha la shekeli 70 kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, vyote viwili vikiwa vimejaa unga laini uliotiwa mafuta kwa ajili ya toleo la nafaka;+ 62  kikombe kimoja cha dhahabu cha shekeli kumi, kilichojaa uvumba; 63  ng’ombe-dume mmoja mchanga, kondoo-dume mmoja, mwana-kondoo dume mmoja katika mwaka wake wa kwanza, kwa ajili ya toleo la kuteketezwa;+ 64  mwana-mbuzi mmoja kwa ajili ya toleo la dhambi;+ 65  na kwa ajili ya toleo la ushirika+ ng’ombe wawili, kondoo-dume watano, mbuzi-dume watano, wana-kondoo dume watano kila mmoja akiwa na umri wa mwaka mmoja. Hilo ndilo lililokuwa toleo la Abidani mwana wa Gidioni.+ 66  Katika siku ya kumi kulikuwa na mkuu wa wana wa Dani, Ahiezeri+ mwana wa Amishadai. 67  Toleo lake lilikuwa sahani moja ya fedha, uzito wake ukiwa shekeli 130, bakuli moja la fedha la shekeli 70 kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, vyote viwili vikiwa vimejaa unga laini uliotiwa mafuta kwa ajili ya toleo la nafaka;+ 68  kikombe kimoja cha dhahabu cha shekeli kumi, kilichojaa uvumba; 69  ng’ombe-dume mmoja mchanga, kondoo-dume mmoja, mwana-kondoo dume mmoja katika mwaka wake wa kwanza, kwa ajili ya toleo la kuteketezwa;+ 70  mwana-mbuzi mmoja kwa ajili ya toleo la dhambi;+ 71  na kwa ajili ya toleo la ushirika+ ng’ombe wawili, kondoo-dume watano, mbuzi-dume watano, wana-kondoo dume watano kila mmoja akiwa na umri wa mwaka mmoja. Hilo ndilo lililokuwa toleo la Ahiezeri mwana wa Amishadai.+ 72  Katika siku ya kumi na moja kulikuwa na mkuu wa wana wa Asheri, Pagieli+ mwana wa Okrani. 73  Toleo lake lilikuwa sahani moja ya fedha, uzito wake ukiwa shekeli 130, bakuli moja la fedha la shekeli 70 kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, vyote viwili vikiwa vimejaa unga laini uliotiwa mafuta kwa ajili ya toleo la nafaka;+ 74  kikombe kimoja cha dhahabu cha shekeli kumi, kilichojaa uvumba;+ 75  ng’ombe-dume mmoja mchanga, kondoo-dume mmoja, mwana-kondoo dume mmoja katika mwaka wake wa kwanza, kwa ajili ya toleo la kuteketezwa;+ 76  mwana-mbuzi mmoja kwa ajili ya toleo la dhambi;+ 77  na kwa ajili ya toleo la ushirika+ ng’ombe wawili, kondoo-dume watano, mbuzi-dume watano, wana-kondoo dume watano kila mmoja akiwa na umri wa mwaka mmoja. Hilo ndilo lililokuwa toleo la Pagieli mwana wa Okrani.+ 78  Katika siku ya kumi na mbili kulikuwa na mkuu wa wana wa Naftali, Ahira+ mwana wa Enani. 79  Toleo lake lilikuwa sahani moja ya fedha, uzito wake ukiwa shekeli 130, bakuli moja la fedha la shekeli 70 kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, vyote viwili vikiwa vimejaa unga laini uliotiwa mafuta kwa ajili ya toleo la nafaka;+ 80  kikombe kimoja cha dhahabu cha shekeli kumi, kilichojaa uvumba;+ 81  ng’ombe-dume mmoja mchanga, kondoo-dume mmoja, mwana-kondoo dume mmoja katika mwaka wake wa kwanza, kwa ajili ya toleo la kuteketezwa;+ 82  mwana-mbuzi mmoja kwa ajili ya toleo la dhambi;+ 83  na kwa ajili ya toleo la ushirika+ ng’ombe wawili, kondoo-dume watano, mbuzi-dume watano, wana-kondoo dume watano kila mmoja akiwa na umri wa mwaka mmoja. Hilo ndilo lililokuwa toleo la Ahira mwana wa Enani.+ 84  Hili ndilo lililokuwa toleo la kuzindua+ madhabahu katika siku ya kutiwa kwake mafuta, kwa upande wa wakuu+ wa Israeli: sahani 12 za fedha, mabakuli+ 12 ya fedha, vikombe 12 vya dhahabu; 85  shekeli 130 kwa kila sahani ya fedha, na shekeli 70 kwa kila bakuli, na fedha yote ya vyombo hivyo ikiwa shekeli 2,400 kulingana na shekeli ya mahali patakatifu;+ 86  vile vikombe+ 12 vya dhahabu vilivyojaa uvumba vikiwa shekeli 10 kila kikombe kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, dhahabu yote ya vikombe ikiwa shekeli 120; 87  ng’ombe wote kwa ajili ya toleo la kuteketezwa+ wakiwa ng’ombe-dume 12, kondoo-dume 12, wana-kondoo dume 12 kila mmoja akiwa na umri wa mwaka mmoja na matoleo yao ya nafaka,+ na wana-mbuzi 12 kwa ajili ya toleo la dhambi;+ 88  na ng’ombe wote wa dhabihu ya ushirika+ walikuwa ng’ombe-dume 24, kondoo-dume 60, mbuzi-dume 60, wana-kondoo dume 60 kila mmoja akiwa na umri wa mwaka mmoja. Hilo ndilo lililokuwa toleo la kuzindua+ madhabahu baada ya kutiwa kwake mafuta.+ 89  Sasa wakati wowote ambapo Musa aliingia ndani ya hema la mkutano ili kusema naye,+ ndipo aliposikia sauti ikizungumza naye toka juu ya kifuniko+ kilichokuwa juu ya sanduku la ushuhuda, kutoka katikati ya wale makerubi+ wawili; naye akasema naye.

Maelezo ya Chini