Hesabu 4:1-49

4  Yehova sasa akasema na Musa na Haruni, na kuwaambia:  “Wana wa Kohathi+ kati ya wana wa Lawi watahesabiwa, kulingana na familia zao katika nyumba ya baba zao,  kuanzia umri wa miaka 30+ na zaidi mpaka miaka 50,+ wale wote wanaoingia katika kikundi+ cha utumishi ili kufanya kazi katika hema la mkutano.  “Huu ndio utumishi wa wana wa Kohathi katika hema la mkutano.+ Ni kitu kitakatifu zaidi:  Na Haruni na wanawe wataingia ndani wakati ambapo kambi inaondoka, nao watalishusha pazia lenye kusitiri+ na kulifunika sanduku+ la ushuhuda kwa pazia hilo.  Nao wataweka kifuniko cha ngozi za sili+ juu yake na kutandaza kitambaa kizima cha uzi wa bluu juu na kutia miti yake.+  “Nao watatandika kitambaa cha bluu juu ya meza+ ya mkate wa wonyesho, nao wataweka juu yake sahani+ na vikombe na mabakuli+ na mitungi ya toleo la kinywaji; na ule mkate+ wa daima utakaa juu yake.  Nao watatandika kitambaa cha rangi nyekundu ya kochinili+ juu yake, nao watakifunika kwa kifuniko cha ngozi za sili+ na kuitia miti+ yake.  Nao watachukua kitambaa cha bluu na kukifunika kinara cha taa+ cha mwanga na taa+ zake na mikasi+ yake ya tambi na vyetezo+ vyake na vyombo+ vyake vyote vya mafuta wanavyotumia kwa ukawaida kukihudumia. 10  Nao watakiweka pamoja na vyombo vyake vyote katika kifuniko cha ngozi za sili+ na kukiweka juu ya ufito. 11  Na juu ya madhabahu ya dhahabu+ watatandika kitambaa cha bluu, nao wataifunika kwa kifuniko cha ngozi za sili+ na kuiitia miti+ yake. 12  Nao watachukua vyombo+ vyote vya huduma ambavyo wanavitumia kwa ukawaida kuhudumu katika mahali patakatifu, nao watavitia katika kitambaa cha bluu na kuvifunika kwa kifuniko cha ngozi za sili+ na kuviweka juu ya ufito. 13  “Nao watayaondoa majivu yenye mafuta ya madhabahu+ na kutandika kitambaa cha sufu kilichotiwa rangi ya zambarau juu yake. 14  Nao watatia juu yake vyombo vyake vyote ambavyo wao huvitumia kuihudumia kwa ukawaida, vyetezo, nyuma na sepetu na mabakuli, vyombo vyote vya madhabahu;+ nao watatandika juu yake kifuniko cha ngozi za sili na kuitia miti+ yake. 15  “Naye Haruni na wanawe watamaliza kufunika mahali patakatifu+ na vyombo+ vyote vya mahali patakatifu wakati kambi inapoondoka, kisha wana wa Kohathi watakuja ili kuvichukua,+ lakini hawapaswi kugusa+ mahali patakatifu wasije wakafa. Vitu hivyo ni mzigo wa wana wa Kohathi katika hema la mkutano.+ 16  “Na uangalizi+ wa Eleazari mwana wa Haruni kuhani utakuwa juu ya mafuta+ ya mwanga na uvumba uliotiwa manukato+ na lile toleo la nafaka la daima+ na yale mafuta yanayotumiwa kutia mafuta,+ uangalizi wa maskani yote na vyote vilivyo ndani yake, yaani, mahali patakatifu na vyombo vyake.” 17  Na Yehova akazidi kusema na Musa na Haruni, na kuwaambia: 18  “Usiache familia ya Wakohathi+ ikatiliwe mbali kutoka kati ya Walawi. 19  Lakini wafanyie jambo hili ili waendelee kuishi wala wasife kwa sababu ya kukaribia kwao vitu vilivyo vitakatifu zaidi.+ Haruni na wanawe wataingia ndani, nao watawapa mgawo kila mmoja wao kwenye utumishi wake na kwenye mzigo wake. 20  Nao hawapaswi kuingia ndani ili kuviona vitu vitakatifu hata kwa kitambo kidogo, na iwe lazima wafe.”+ 21  Kisha Yehova akasema na Musa, na kumwambia: 22  “Wana wa Gershoni+ watahesabiwa, naam, wao kulingana na nyumba ya baba zao kulingana na familia zao. 23  Kuanzia umri wa miaka 30 na zaidi mpaka miaka 50 utawaandikisha,+ wote wanaokuja kuingia katika kikundi cha utumishi ili kutoa utumishi katika hema la mkutano. 24  Huu ndio utumishi wa familia za Wagershoni unaohusu kutumikia na unaohusu uchukuzi.+ 25  Nao watachukua vitambaa+ vya mahema ya maskani na hema la mkutano,+ kifuniko+ chake na kifuniko cha ngozi ya sili+ kilicho juu yake, na kile kisitiri+ cha mwingilio wa hema la mkutano, 26  na mapazia+ ya ua na kisitiri+ cha mwingilio wa lango la ua unaozunguka maskani na madhabahu pande zote, na kamba zake za hema na vyombo vyake vyote vya utumishi, na vitu vyote vinavyotumiwa kwa ukawaida kufanya kazi. Ndivyo watakavyotumikia. 27  Kwa agizo la Haruni na wanawe+ utumishi wote wa wana wa Wagershoni+ utafanywa kuhusiana na mizigo yao yote na utumishi wao wote, nanyi mtawapa migawo ya mizigo yao yote kulingana na wajibu. 28  Huo ndio utumishi wa familia za wana wa Wagershoni+ katika hema la mkutano, na utumishi wao wa lazima uko chini ya mkono wa Ithamari+ mwana wa Haruni kuhani. 29  “Nao wana wa Merari,+ utawaandikisha kulingana na familia zao katika nyumba ya baba zao. 30  Kuanzia umri wa miaka 30 na zaidi mpaka miaka 50 utawaandikisha, wote wanaoingia katika kikundi cha utumishi ili kutoa utumishi wa hema la mkutano.+ 31  Na huu ndio wajibu wao, mzigo wao,+ kulingana na utumishi wao wote katika hema la mkutano: vile viunzi vya mbao+ vya maskani na fito+ zake na nguzo+ zake na vikalio+ vyake, 32  na nguzo+ za ua kuzunguka pande zote na vikalio+ vyake na vigingi+ vyake vya hema na kamba zake za hema pamoja na vifaa vyake vyote na utumishi wake wote. Na kulingana na majina yao utawapa mgawo wa vifaa ambao ni wajibu wao, uwe mzigo wao.+ 33  Huu ndio utumishi wa familia za wana wa Merari+ kulingana na utumishi wao wote katika hema la mkutano, chini ya mkono wa Ithamari mwana wa Haruni kuhani.”+ 34  Na Musa na Haruni na wakuu+ wa kusanyiko wakawaandikisha wana wa Wakohathi+ kulingana na familia zao na kulingana na nyumba ya baba zao, 35  kuanzia umri wa miaka 30+ na zaidi mpaka miaka 50,+ wote walioingia katika kikundi cha utumishi kwa ajili ya utumishi katika hema la mkutano.+ 36  Na walioandikishwa kati yao kulingana na familia zao wakawa 2,750.+ 37  Hao ndio walioandikishwa+ wa familia za Wakohathi, wale wote wanaotumikia katika hema la mkutano, ambao Musa na Haruni waliwaandikisha kwa agizo la Yehova kupitia Musa. 38  Nao walioandikishwa kati ya wana wa Gershoni+ kulingana na familia zao na kulingana na nyumba ya baba zao, 39  kuanzia umri wa miaka 30 na zaidi mpaka miaka 50, wote ambao waliingia katika kikundi cha utumishi kwa ajili ya utumishi katika hema la mkutano,+ 40  wale walioandikishwa kati yao kulingana na familia zao, kulingana na nyumba ya baba zao, wakawa 2,630.+ 41  Hao ndio walioandikishwa kati ya familia za wana wa Gershoni, wale wote wanaotumikia katika hema la mkutano, ambao Musa na Haruni waliandikisha kwa agizo la Yehova.+ 42  Nao walioandikishwa wa familia za wana wa Merari kulingana na familia zao, kulingana na nyumba ya baba zao, 43  kuanzia umri wa miaka 30 na zaidi mpaka miaka 50, wote wanaoingia katika kikundi cha utumishi kwa ajili ya utumishi wa hema la mkutano,+ 44  wale walioandikishwa kati yao kulingana na familia zao wakawa 3,200.+ 45  Hao ndio walioandikishwa kati ya familia za wana wa Merari, ambao Musa na Haruni waliandikisha kwa agizo la Yehova kupitia Musa.+ 46  Wote walioandikishwa ambao Musa na Haruni na wakuu wa Israeli waliwaandikisha kuwa Walawi kulingana na familia zao na kulingana na nyumba ya baba zao, 47  kuanzia umri wa miaka 30 na zaidi mpaka miaka 50,+ wote wanaokuja kutoa utumishi mgumu na utumishi wa kubeba mizigo katika hema la mkutano,+ 48  walioandikishwa kati yao wakawa 8,580.+ 49  Kwa agizo la Yehova waliandikishwa kupitia Musa, kila mmoja kulingana na utumishi wake na mzigo wake; nao waliandikishwa kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa.+

Maelezo ya Chini