Hesabu 31:1-54

31  Kisha Yehova akasema na Musa, na kumwambia:  “Lipiza kisasi+ kwa ajili ya wana wa Israeli juu ya Wamidiani.+ Baadaye utakusanywa kwa watu wako.”+  Basi Musa akasema na watu, na kuwaambia: “Tayarisheni wanaume kati yenu kwa ajili ya jeshi, watumiwe kupiga Midiani ili kulipiza kisasi cha Yehova juu ya Midiani.+  Watu elfu moja wa kila kabila kati ya makabila yote ya Israeli mtawatuma katika jeshi.”  Kwa hiyo kutoka kati ya maelfu+ ya Israeli watu elfu moja katika kabila walipewa mgawo, kumi na mbili elfu waliotayarishwa kwa ajili ya jeshi.+  Ndipo Musa akawatuma, watu elfu moja wa kila kabila, kwenye jeshi, wao na Finehasi+ mwana wa Eleazari kuhani kwenye jeshi, na vile vyombo vitakatifu na zile tarumbeta+ za kupiga mbiu zilikuwa mkononi mwake.  Nao wakapigana vita na Midiani, kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa, nao wakamuua kila mwanamume.+  Nao wakawaua wafalme wa Midiani pamoja na wengine waliouawa, yaani, Evi na Rekemu na Suri na Huru na Reba, wale wafalme watano wa Midiani;+ nao wakamuua Balaamu+ mwana wa Beori kwa upanga.  Lakini wana wa Israeli wakawachukua mateka wanawake wa Midiani na watoto wao wadogo;+ na wanyama wao wote wa kufugwa na mifugo yao yote na riziki yao yote wakaipora. 10  Nayo majiji yao yote walimokuwa wamefanya makao na kambi zao zenye kuta wakaziteketeza kwa moto.+ 11  Nao wakachukua nyara+ zote na kuteka nyara binadamu na wanyama wote wa kufugwa. 12  Nao wakamletea Musa na Eleazari kuhani na kusanyiko la wana wa Israeli mateka na nyara na vitu vilivyoporwa, mpaka kambini, mpaka nchi tambarare za jangwa la Moabu,+ kando ya Yordani huko Yeriko. 13  Ndipo Musa na Eleazari kuhani na wakuu wote wa kusanyiko wakatoka nje ili wakutane nao nje ya kambi. 14  Na Musa akaanza kuwa na ghadhabu kwa sababu ya wale wanaume waliowekwa rasmi wa majeshi ya vita,+ wakuu wa maelfu na wakuu wa mamia waliokuwa wakiingia kutoka katika safari hiyo ya kijeshi. 15  Kwa hiyo Musa akawaambia: “Je, mmemhifadhi hai kila mwanamke?+ 16  Tazama! Hao ndio, kupitia kwa neno la Balaamu, waliowashawishi wana wa Israeli kukosa uaminifu+ kwa Yehova juu ya lile jambo la Peori,+ hivi kwamba tauni ikaja juu ya kusanyiko la Yehova.+ 17  Na sasa ueni kila mtoto wa kiume, na kumuua kila mwanamke ambaye amefanya ngono na mtu kwa kulala na mwanamume.+ 18  Na mwahifadhi hai kwa ajili yenu watoto wote kati ya wanawake ambao hawajajua tendo la kulala na mwanamume.+ 19  Nanyi mpige kambi nje ya kambi siku saba. Kila mtu ambaye ameua nafsi+ na kila mtu ambaye amegusa mtu aliyeuawa,+ mtajitakasa+ katika siku ya tatu na katika siku ya saba, ninyi na mateka wenu. 20  Na kila vazi na kila chombo cha ngozi na kila kitu kilichotengenezwa kwa manyoya ya mbuzi na kila chombo cha mbao mtajitakasia kutoka katika dhambi.”+ 21  Ndipo Eleazari kuhani akawaambia wanaume wa jeshi waliokuwa wameenda kwenye pigano: “Hii ndiyo amri ya sheria ambayo Yehova amemwamuru Musa, 22  ‘Ni dhahabu na fedha, shaba, chuma, bati na risasi tu, 23  kila kitu ambacho hustahimili moto, ndicho mtakachokipitisha motoni,+ nacho kitakuwa safi. Ila kinapaswa kutakaswa kwa kutumia maji ya kutakasa.+ Na kila kitu ambacho hakiwezi kustahimili moto mtakipitisha katika maji.+ 24  Nanyi mtayafua mavazi yenu katika siku ya saba na kuwa safi, na baadaye mtaweza kuingia ndani ya kambi.’”+ 25  Na Yehova akamwambia Musa hivi: 26  “Chukua hesabu ya nyara, mateka ya binadamu na pia ya wanyama wa kufugwa, wewe na Eleazari kuhani na vichwa vya baba za kusanyiko. 27  Nawe utagawa nyara katika sehemu mbili kati ya wale walioshiriki katika pigano ambao walitoka nje kufunga safari na wale wengine wote wa kusanyiko.+ 28  Nawe utachukua iwe kodi+ kwa ajili ya Yehova kutoka kwa wanaume wa vita waliotoka nje kwenda safarini nafsi moja kati ya mia tano, ya binadamu na ya mifugo na ya punda na ya kundi. 29  Kutoka katika nusu yao utachukua na kumpa Eleazari kuhani wawe mchango wa Yehova.+ 30  Na kutoka katika nusu ya wana wa Israeli utachukua mmoja kati ya 50, kati ya binadamu, kati ya mifugo, kati ya punda na kati ya kundi, kati ya kila namna ya wanyama wa kufugwa, nawe utawapa Walawi,+ watunzaji wa wajibu wa maskani ya Yehova.”+ 31  Na Musa na Eleazari kuhani wakafanya kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa. 32  Na nyara, mabaki ya vitu vilivyoporwa ambavyo watu wa ile safari walikuwa wamechukua vikiwa nyara, zikajumlika kuwa kundi la wanyama 675,000, 33  na mifugo 72,000, 34  na punda 61,000. 35  Nazo nafsi+ za binadamu kutoka kati ya wanawake ambao hawakuwa wamejua tendo la kulala na mwanamume,+ nafsi zote zilikuwa 32,000. 36  Na ile nusu iliyokuwa fungu la wale waliotoka kwenda safarini hesabu yake ilijumlika kuwa kundi la wanyama 337,500. 37  Nayo kodi+ ya Yehova kutoka katika kundi ikajumlika kuwa 675. 38  Na kati ya wanyama wa mifugo kulikuwa na 36,000, nayo kodi juu yao kwa ajili ya Yehova ilikuwa 72. 39  Nao punda walikuwa 30,500, nayo kodi juu yao kwa ajili ya Yehova ilikuwa 61. 40  Nazo nafsi za binadamu zilikuwa 16,000, nayo kodi juu yao kwa ajili ya Yehova ilikuwa nafsi 32. 41  Ndipo Musa akampa Eleazari kuhani ile kodi iwe mchango wa Yehova,+ kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa.+ 42  Na kutoka katika ile nusu ya wana wa Israeli, ambayo Musa aligawa kutoka katika ile mali ya wanaume waliopiga vita: 43  Sasa nusu ya kusanyiko kutoka katika kundi ilijumlika kuwa 337,500, 44  na ya mifugo, 36,000 45  na punda, 30,500, 46  na nafsi za binadamu, 16,000. 47  Kisha Musa akachukua kutoka katika ile nusu ya wana wa Israeli ile ya kutolewa katika 50, ya binadamu na ya wanyama wa kufugwa, na kuwapa Walawi,+ watunzaji wa wajibu+ wa maskani ya Yehova, kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa. 48  Nao watu waliowekwa rasmi ambao walikuwa wa yale maelfu ya jeshi,+ wakuu wa maelfu na wakuu wa mamia,+ wakamkaribia Musa, 49  na kumwambia Musa: “Watumishi wako wamechukua hesabu ya wanaume wa vita walio chini ya usimamizi wetu wala hakuna hata mmoja aliyesemwa kuwa anakosekana kwetu.+ 50  Kwa hiyo na tutoe kila mmoja kile ambacho amepata kiwe toleo la Yehova,+ vyombo vya dhahabu, mikufu ya mguuni, na vikuku, pete za muhuri,+ vipuli, na mapambo ya kike,+ ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zetu mbele za Yehova.” 51  Basi Musa na Eleazari kuhani wakakubali dhahabu hiyo kutoka kwao,+ vito vyote. 52  Nayo dhahabu yote ya mchango ambayo walimchangia Yehova ikajumlika kuwa shekeli 16,750, kutoka kwa wakuu wa maelfu na wakuu wa mamia. 53  Wanaume wa jeshi walikuwa wamepora vitu kila mmoja kwa ajili yake mwenyewe.+ 54  Basi Musa na Eleazari kuhani wakaikubali dhahabu hiyo kutoka kwa wakuu wa maelfu na kwa wakuu wa mamia na kuileta ndani ya hema la mkutano iwe ukumbusho+ kwa wana wa Israeli mbele za Yehova.

Maelezo ya Chini