Hesabu 3:1-51

3  Sasa hivi ndivyo vilivyokuwa vizazi vya Haruni na Musa katika siku ambayo Yehova alisema na Musa katika Mlima Sinai.+  Nayo haya ndiyo yaliyokuwa majina ya wana wa Haruni: Nadabu mzaliwa wa kwanza na Abihu,+ Eleazari+ na Ithamari.+  Haya ndiyo yaliyokuwa majina ya wana wa Haruni, makuhani waliotiwa mafuta ambao mikono yao ilijazwa nguvu watumikie wakiwa makuhani.+  Hata hivyo, Nadabu na Abihu walikufa mbele za Yehova walipotoa moto haramu+ mbele za Yehova katika nyika ya Sinai; nao hawakuwa na wana wowote. Lakini Eleazari+ na Ithamari+ waliendelea kutumikia wakiwa makuhani pamoja na Haruni baba yao.  Na Yehova akasema na Musa, na kumwambia:  “Leta kabila la Lawi+ karibu, nawe utawasimamisha mbele ya Haruni kuhani, nao watamhudumia.+  Nao watashika wajibu wao kwake na wajibu wao kwa kusanyiko lote mbele ya hema la mkutano katika kutimiza utumishi wa maskani.  Nao watatunza vyombo+ vyote vya hema la mkutano, naam, wajibu wa wana wa Israeli katika kutimiza utumishi wao wa maskani.+  Nawe utawakabidhi Walawi kwa Haruni na wanawe. Wao ni watu waliokabidhiwa, aliokabidhiwa kutoka kwa wana wa Israeli.+ 10  Nawe utawaweka rasmi Haruni na wanawe, nao lazima wautunze ukuhani+ wao; na mgeni yeyote atakayekaribia atauawa.”+ 11  Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumwambia: 12  “Mimi nami, tazama! nawachukua Walawi kutoka katikati ya wana wa Israeli badala ya wazaliwa wa kwanza+ wote wanaofungua tumbo la uzazi la wana wa Israeli; nao Walawi watakuwa wangu. 13  Kwa maana kila mzaliwa wa kwanza ni wangu.+ Katika siku niliyompiga na kumuua kila mzaliwa wa kwanza katika nchi ya Misri+ nilijitakasia kila mzaliwa wa kwanza katika Israeli kuanzia mwanadamu mpaka mnyama.+ Wanapaswa kuwa wangu. Mimi ni Yehova.” 14  Na Yehova akazidi kusema na Musa katika nyika ya Sinai,+ na kumwambia: 15  “Waandikishe wana wa Lawi kulingana na nyumba ya baba zao kulingana na familia zao. Kila mwanamume kuanzia umri wa mwezi mmoja na zaidi utamwandikisha.”+ 16  Naye Musa akaanza kuwaandikisha kwa agizo la Yehova, kama vile alivyokuwa ameamriwa. 17  Nao hawa ndio waliokuwa wana wa Lawi+ kulingana na majina yao: Gershoni na Kohathi na Merari.+ 18  Sasa haya ndiyo yaliyokuwa majina ya wana wa Gershoni kulingana na familia zao: Libni na Shimei.+ 19  Nao wana wa Kohathi+ kulingana na familia zao walikuwa Amramu na Ishari,+ Hebroni na Uzieli. 20  Na wana wa Merari+ kulingana na familia zao walikuwa Mali+ na Mushi.+ Hizi ndizo zilizokuwa familia za Walawi kulingana na nyumba ya baba zao. 21  Za Gershoni zilikuwa familia ya Walibni+ na familia ya Washimei.+ Hizo ndizo zilizokuwa familia za Wagershoni. 22  Watu wao walioandikishwa walikuwa kulingana na hesabu ya wanaume wote kuanzia umri wa mwezi mmoja na zaidi.+ Watu wao walioandikishwa walikuwa 7,500.+ 23  Familia za Wagershoni zilikuwa nyuma ya maskani.+ Zilikuwa zimepiga kambi upande wa magharibi. 24  Na mkuu wa nyumba ya ukoo wa upande wa baba kwa ajili ya Wagershoni alikuwa Eliasafu mwana wa Laeli. 25  Na wajibu wa wana wa Gershoni+ katika hema la mkutano ulikuwa maskani na lile hema,+ kifuniko+ chake na kisitiri+ cha mwingilio wa hema la mkutano, 26  na mapazia+ ya ua na kisitiri+ cha mwingilio wa ua ulioizunguka maskani na madhabahu, na kamba+ zake za hema, kwa ajili ya utumishi wake wote. 27  Na za Kohathi zilikuwa familia ya Waamramu na familia ya Waishari na familia ya Wahebroni na familia ya Wauzieli. Hizo ndizo zilizokuwa familia za Wakohathi.+ 28  Kati ya hesabu ya wanaume kuanzia umri wa mwezi mmoja na zaidi walikuwa 8,600, waliokuwa wakitimiza wajibu wa mahali patakatifu.+ 29  Familia za wana wa Kohathi zilikuwa zimepiga kambi upande wa maskani kuelekea kusini.+ 30  Na mkuu wa nyumba ya ukoo wa upande wa baba kwa ajili ya familia za Wakohathi alikuwa Elisafani mwana wa Uzieli.+ 31  Na wajibu+ wao ulikuwa ni lile Sanduku+ na meza+ na kinara cha taa+ na madhabahu+ na vyombo+ vya mahali patakatifu ambavyo wangevitumia kuhudumu na kisitiri,+ na utumishi wake wote. 32  Na mkuu wa wakuu wa wana wa Lawi alikuwa Eleazari+ mwana wa Haruni kuhani, aliyekuwa mwangalizi wa wale waliokuwa wakitimiza wajibu wa mahali patakatifu. 33  Za Merari zilikuwa familia ya Wamali+ na familia ya Wamushi.+ Hizo ndizo zilizokuwa familia za Merari.+ 34  Na watu wao walioandikishwa kwa hesabu ya wanaume wote kuanzia umri wa mwezi mmoja na zaidi walikuwa 6,200.+ 35  Na mkuu wa nyumba ya ukoo wa upande wa baba kwa ajili ya familia za Merari alikuwa Zurieli mwana wa Abihaili. Walipiga kambi upande wa maskani kuelekea kaskazini.+ 36  Na uangalizi ambao wana wa Merari walipewa uwe wajibu wao ulikuwa kusimamia viunzi+ vya maskani na fito+ zake na nguzo+ zake na vikalio vyake na vyombo+ vyake vyote na utumishi+ wake wote, 37  na nguzo+ za ua pande zote na vikalio+ vyake na vigingi vya hema na kamba zake za hema. 38  Na wale wanaopiga kambi mbele ya maskani kuelekea mashariki, mbele ya hema la mkutano kuelekea mapambazuko ya jua, walikuwa Musa na Haruni na wanawe, wale waliokuwa wakitimiza wajibu wa patakatifu,+ kama wajibu wa wana wa Israeli. Na mgeni yeyote ambaye angekaribia angeuawa.+ 39  Watu wote walioandikishwa wa Walawi ambao Musa na Haruni waliandikisha kwa agizo la Yehova kulingana na familia zao, wanaume wote kuanzia umri wa mwezi mmoja na zaidi, walikuwa 22,000. 40  Ndipo Yehova akamwambia Musa: “Waandikishe wanaume wote wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli kuanzia umri wa mwezi mmoja na zaidi,+ na uchukue hesabu ya majina yao. 41  Nawe utawachukua Walawi kwa ajili yangu—mimi ni Yehova—mahali pa wazaliwa wote wa kwanza katikati ya wana wa Israeli,+ na wanyama wa kufugwa wa Walawi mahali pa wazaliwa wote wa kwanza kati ya wanyama wa kufugwa wa wana wa Israeli.”+ 42  Na Musa akaanza, kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru, kuandikisha wazaliwa wote wa kwanza katikati ya wana wa Israeli. 43  Na wanaume wote wazaliwa wa kwanza kulingana na hesabu ya majina kuanzia umri wa mwezi mmoja na zaidi kati ya watu wao walioandikishwa wakawa 22,273. 44  Na Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumwambia: 45  “Chukua Walawi mahali pa wazaliwa wote wa kwanza kati ya wana wa Israeli, na wanyama wa kufugwa wa Walawi mahali pa wanyama wao wa kufugwa; na Walawi watakuwa wangu.+ Mimi ni Yehova. 46  Na kama bei ya fidia+ ya wale 273 kutoka kwa wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli, wale wanaowazidi Walawi,+ 47  utachukua shekeli 5 kwa ajili ya kila mtu.+ Katika shekeli ya mahali patakatifu utaichukua. Shekeli moja ni gera 20.+ 48  Nawe utawapa Haruni na wanawe pesa hizo zikiwa bei ya fidia ya wale wanaowazidi.” 49  Kwa hiyo Musa akachukua pesa za ukombozi kutoka kwa wale waliozidi bei ya fidia ya Walawi. 50  Alichukua pesa hizo kutoka kwa wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli, shekeli 1,365, kulingana na shekeli ya mahali patakatifu. 51  Kisha Musa akawapa Haruni na wanawe hizo pesa za bei ya fidia kulingana na amri ya Yehova, kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa.

Maelezo ya Chini