Hesabu 26:1-65

26  Na ikawa kwamba baada ya tauni hiyo,+ Yehova akamwambia hivi Musa na Eleazari mwana wa Haruni kuhani:  “Chukueni hesabu ya kusanyiko lote la wana wa Israeli kuanzia umri wa miaka 20 na zaidi, kulingana na nyumba ya baba zao, wale wote wanaoingia jeshini katika Israeli.”+  Naye Musa na Eleazari+ kuhani wakaanza kusema nao katika nchi tambarare za jangwa la Moabu+ kando ya Mto Yordani huko Yeriko,+ na kuwaambia:  “Chukueni hesabu yao kuanzia umri wa miaka 20 na zaidi, kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa.”+ Sasa wana wa Israeli waliotoka nchi ya Misri walikuwa:  Rubeni, mzaliwa wa kwanza+ wa Israeli; wana wa Rubeni: Wa Hanoki+ familia ya Wahanoki; wa Palu+ familia ya Wapalu;  wa Hezroni+ familia ya Wahezroni; wa Karmi+ familia ya Wakarmi.  Hizo ndizo zilizokuwa familia za Warubeni, nao walioandikishwa kati yao walijumlika kuwa 43,730.+  Na mwana wa Palu alikuwa Eliabu.  Nao wana wa Eliabu: Nemueli na Dathani na Abiramu. Dathani+ huyu na Abiramu+ walikuwa watu walioitwa na kusanyiko, ambao walipambana na Musa na Haruni katika kusanyiko la Kora,+ walipopambana na Yehova. 10  Ndipo dunia ikafungua kinywa chake na kuwameza.+ Naye Kora, alikufa kwenye kifo cha kusanyiko wakati ambapo moto uliwateketeza watu 250.+ Nao wakaja kuwa mfano.+ 11  Hata hivyo, wana wa Kora hawakufa.+ 12  Wana wa Simeoni+ kulingana na familia zao: wa Nemueli+ familia ya Wanemueli; wa Yamini+ familia ya Wayamini; wa Yakini+ familia ya Wayakini; 13  wa Zera familia ya Wazera; wa Shauli+ familia ya Washauli. 14  Hizo ndizo zilizokuwa familia za Wasimeoni: 22,200.+ 15  Wana wa Gadi+ kulingana na familia zao: Wa Sefoni familia ya Wasefoni; wa Hagi familia ya Wahagi; wa Shuni familia ya Washuni; 16  wa Ozni familia ya Waozni; wa Eri familia ya Waeri; 17  wa Arodi familia ya Waarodi; wa Areli+ familia ya Waareli. 18  Hizo ndizo zilizokuwa familia za wana wa Gadi, za walioandikishwa kati yao: 40,500.+ 19  Wana wa Yuda+ walikuwa Eri+ na Onani.+ Hata hivyo, Eri na Onani walikufa katika nchi ya Kanaani.+ 20  Nao wana wa Yuda wakawa, kulingana na familia zao: Wa Shela+ familia ya Washela; wa Perezi+ familia ya Waperezi; wa Zera+ familia ya Wazera. 21  Nao wana wa Perezi wakawa: Wa Hezroni+ familia ya Wahezroni; wa Hamuli+ familia ya Wahamuli. 22  Hizo ndizo zilizokuwa familia za Yuda,+ za walioandikishwa kati yao: 76,500.+ 23  Wana wa Isakari+ kulingana na familia zao walikuwa: Wa Tola+ familia ya Watola; wa Puva familia ya Wapuni; 24  wa Yashubu familia ya Wayashubu; wa Shimroni+ familia ya Washimroni. 25  Hizo ndizo zilizokuwa familia za Isakari, za walioandikishwa kati yao: 64,300.+ 26  Wana wa Zabuloni+ kulingana na familia zao walikuwa: Wa Seredi familia ya Waseredi; wa Eloni familia ya Waeloni; wa Yahleeli+ familia ya Wayahleeli. 27  Hizo ndizo zilizokuwa familia za Wazabuloni, za walioandikishwa kati yao: 60,500.+ 28  Wana wa Yosefu+ kulingana na familia zao walikuwa Manase na Efraimu.+ 29  Wana wa Manase+ walikuwa: Wa Makiri+ familia ya Wamakiri. Naye Makiri akamzaa Gileadi.+ Wa Gileadi familia ya Wagileadi. 30  Hawa ndio waliokuwa wana wa Gileadi: Wa Yezeri+ familia ya Wayezeri; wa Heleki familia ya Waheleki; 31  wa Asrieli familia ya Waasrieli; wa Shekemu familia ya Washekemu; 32  wa Shemida+ familia ya Washemida; wa Heferi+ familia ya Waheferi. 33  Sasa Selofehadi mwana wa Heferi hakuwa na wana, bali binti,+ na majina ya binti za Selofehadi yalikuwa Mala na Noa, Hogla, Milka na Tirsa.+ 34  Hizo ndizo zilizokuwa familia za Manase, nao walioandikishwa kati yao walikuwa 52,700.+ 35  Hawa ndio waliokuwa wana wa Efraimu+ kulingana na familia zao: Wa Shuthela+ familia ya Washuthela; wa Bekeri familia ya Wabekeri; wa Tahani+ familia ya Watahani. 36  Nao hawa ndio wana wa Shuthela: Wa Erani familia ya Waerani. 37  Hizo ndizo zilizokuwa familia za wana wa Efraimu,+ za walioandikishwa kati yao: 32,500. Hao ndio waliokuwa wana wa Yosefu kulingana na familia zao.+ 38  Wana wa Benyamini+ kulingana na familia zao walikuwa: Wa Bela+ familia ya Wabela; wa Ashbeli+ familia ya Waashbeli; wa Ahiramu familia ya Waahiramu; 39  wa Shefufamu familia ya Washufamu; wa Hufamu+ familia ya Wahufamu. 40  Wana wa Bela wakawa Ardi na Naamani:+ Wa Ardi familia ya Waardi; wa Naamani familia ya Wanaamani. 41  Hao ndio waliokuwa wana wa Benyamini+ kulingana na familia zao, nao walioandikishwa kati yao walikuwa 45,600.+ 42  Hawa ndio waliokuwa wana wa Dani+ kulingana na familia zao: Wa Shuhamu familia ya Washuhamu. Hizo ndizo zilizokuwa familia za Dani+ kulingana na familia zao. 43  Familia zote za Washuhamu, za walioandikishwa kati yao, walikuwa 64,400.+ 44  Wana wa Asheri+ kulingana na familia zao walikuwa: Wa Imna+ familia ya Waimna; wa Ishvi+ familia ya Waishvi; wa Beria familia ya Waberia; 45  wa wana wa Beria: Wa Heberi familia ya Waheberi; wa Malkieli+ familia ya Wamalkieli. 46  Nalo jina la binti ya Asheri lilikuwa Sera.+ 47  Hizo ndizo zilizokuwa familia za wana wa Asheri,+ za walioandikishwa kati yao: 53,400.+ 48  Wana wa Naftali+ kulingana na familia zao walikuwa: Wa Yahzeeli+ familia ya Wayahzeeli; wa Guni+ familia ya Waguni; 49  wa Yezeri+ familia ya Wayezeri; wa Shilemu+ familia ya Washilemu. 50  Hizo ndizo zilizokuwa familia za Naftali+ kulingana na familia zao, nao walioandikishwa kati yao walikuwa 45,400.+ 51  Hawa ndio walioandikishwa kati ya wana wa Israeli: 601,730.+ 52  Kisha Yehova akasema na Musa, na kumwambia: 53  “Kwa hawa nchi itagawanywa kwa ajili ya urithi kulingana na hesabu ya majina yao.+ 54  Kulingana na hesabu kubwa utaongeza urithi wa mtu, na kulingana na uchache utapunguza urithi wa mtu.+ Kila urithi wa mtu utatolewa kulingana na watu wake walioandikishwa. 55  Nchi itagawanywa kwa kura+ tu. Kulingana na majina ya makabila ya baba zao watapata urithi. 56  Kwa uamuzi wa kura urithi wa mtu utagawanywa kati ya walio wengi na walio wachache.” 57  Sasa hawa ndio walioandikishwa wa Walawi+ kulingana na familia zao: Wa Gershoni+ familia ya Wagershoni; wa Kohathi+ familia ya Wakohathi; wa Merari+ familia ya Wamerari. 58  Hizi ndizo zilizokuwa familia za Walawi: familia ya Walibni,+ familia ya Wahebroni,+ familia ya Wamali,+ familia ya Wamushi,+ familia ya Wakora.+ Na Kohathi+ akamzaa Amramu.+ 59  Nalo jina la mke wa Amramu lilikuwa Yokebedi,+ binti ya Lawi, ambaye mke wake alimzalia Lawi katika Misri. Baada ya muda akamzalia Amramu Haruni na Musa na Miriamu dada yao.+ 60  Kisha Haruni akazaa Nadabu na Abihu,+ Eleazari na Ithamari.+ 61  Lakini Nadabu na Abihu walikufa kwa sababu ya kutoa moto haramu mbele za Yehova.+ 62  Nao walioandikishwa kati yao wakawa 23,000, wanaume wote kuanzia umri wa mwezi mmoja na zaidi.+ Kwa maana hawakuandikishwa katikati ya wana wa Israeli,+ kwa sababu hawakupaswa kupewa urithi wowote katikati ya wana wa Israeli.+ 63  Hawa ndio walioandikishwa na Musa na Eleazari kuhani walipowaandikisha wana wa Israeli katika nchi tambarare za jangwa la Moabu kando ya Yordani huko Yeriko.+ 64  Lakini kati ya hao hakukuwa na mtu kati ya wale walioandikishwa na Musa na Haruni kuhani wakati ambapo waliwaandikisha wana wa Israeli katika nyika ya Sinai.+ 65  Kwa maana Yehova alikuwa amesema hivi juu yao: “Lazima watakufa nyikani.”+ Kwa hiyo hakubaki mtu yeyote kati yao isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni.+

Maelezo ya Chini