Hesabu 24:1-25

24  Balaamu alipoona kwamba ilikuwa vema machoni pa Yehova kubariki Israeli, hakuenda kama zile mara nyingine+ na kutafuta ishara zozote za bahati mbaya,+ bali alielekeza uso wake nyikani.  Balaamu alipoinua macho yake na kumwona Israeli akikaa kulingana na makabila yake,+ ndipo roho ya Mungu ikaja juu yake.+  Basi akaanza neno lake la kimethali+ na kusema: “Neno la Balaamu mwana wa Beori,Na neno la mwanamume jicho likiwa limefunguliwa,+   Neno la mtu anayesikia maneno ya Mungu,+Aliyeona maono ya Mweza-Yote+Alipokuwa akianguka chini macho yakiwa yamefunguliwa:+   Ni yenye kupendeza kama nini mahema yako, Ee Yakobo, maskani zako, Ee Israeli!+   Yameenea mbali kama mabonde ya mto,+Kama bustani kando ya mto.+Kama mimea ya udi ambayo Yehova amepanda,Kama mierezi kando ya maji.+   Maji yanatiririka kutoka katika ndoo zake mbili za ngozi,Na mbegu yake iko kando ya maji mengi.+Mfalme+ wake pia atakuwa juu kuliko Agagi,+Na ufalme wake utainuliwa juu.+   Mungu anamleta kutoka Misri;Ule mwendo mwepesi wa ng’ombe-dume wa mwituni ni wake.+Atayateketeza mataifa, wakandamizaji wake,+Na mifupa yao ataitafuna-tafuna,+ naye atawavunja vipande-vipande kwa mishale yake.+   Aliinama chini, akalala kama simba,Na, kama simba, ni nani anayethubutu kumwamsha?+Wale wanaokubariki ndio waliobarikiwa,+Nao wale wanaokulaani ndio waliolaaniwa.”+ 10  Ndipo hasira ya Balaki ikawaka juu ya Balaamu naye akapiga makofi,+ naye Balaki akamwambia Balaamu: “Nilikuita ili uwalaani+ adui zangu, na, tazama! umewabariki kabisa mara hizi tatu. 11  Basi sasa kimbia uende kwako. Nilikuwa nimesema moyoni mwangu kwamba nitakuheshimu wewe,+ lakini, tazama! Yehova amekuzuilia usipate heshima.” 12  Naye Balaamu akamwambia Balaki: “Je, sikuwaambia wajumbe wako uliowatuma kwangu na kusema, 13  ‘Hata ikiwa Balaki angenipa nyumba yake iliyojaa fedha na dhahabu, singeweza kupita agizo la Yehova na kufanya jambo jema au baya kutoka moyoni mwangu mwenyewe. Lolote lile ambalo Yehova atasema ndilo nitakalosema’?+ 14  Na sasa, tazama, naenda zangu kwa watu wangu. Njoo, acha nikushauri+ wewe mambo ambayo watu hawa watawatendea watu wako baadaye katika siku za mwisho.”+ 15  Kwa hiyo akaanza neno lake la kimethali+ na kusema:“Neno la Balaamu mwana wa Beori,Na neno la mwanamume jicho likiwa limefunguliwa,+ 16  Neno la yule anayesikia maneno ya Mungu,+Na yule anayejua ujuzi wa Aliye Juu Zaidi—Maono ya Mweza-Yote aliyaona+Alipokuwa akianguka chini macho yake yakiwa yamefunguliwa:+ 17  Nitamwona,+ bali si sasa;Nitamtazama, bali si karibu.Nyota+ itatokea katika Yakobo,Na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli.+Naye atavunja vipaji vya kichwa cha Moabu+Na fuvu la kichwa cha wana wote wa fujo ya vita. 18  Na Edomu itakuwa miliki,+Naam, Seiri+ itakuwa miliki ya adui zake,+Huku Israeli akionyesha uhodari wake. 19  Na kutoka katika Yakobo mtu ataenda akitiisha,+Naye atamharibu mwokokaji yeyote kutoka katika jiji.”+ 20  Alipomwona Amaleki, akaendeleza neno lake la kimethali na kusema:+“Amaleki alikuwa wa kwanza wa mataifa,+Lakini mwisho wake baadaye utakuwa kuangamia kwake.”+ 21  Alipowaona Wakeni,+ akaendeleza neno lake la kimethali na kuendelea kusema:“Makao yako ni yenye kudumu, na makao yako yamewekwa juu ya mwamba. 22  Lakini kutakuwa na mtu wa kuteketeza Kayini.+Itachukua muda mrefu kadiri gani mpaka Ashuru atakapokuchukua mateka?”+ 23  Naye akaendeleza neno lake la kimethali na kuendelea kusema:“Ole! Ni nani atakayeokoka wakati Mungu atakapolisababisha?+ 24  Na kutakuwako meli kutoka pwani ya Kitimu,+Nazo hakika zitatesa Ashuru,+Nazo zitatesa Eberi kwelikweli.Lakini yeye pia ataangamia mwishowe.” 25  Kisha Balaamu akaondoka, akaenda na kurudi kwake.+ Na Balaki pia akaenda zake.

Maelezo ya Chini