Hesabu 20:1-29

20  Nao wana wa Israeli, kusanyiko lote, wakaingia katika nyika ya Zini+ katika mwezi wa kwanza, nao watu wakakaa Kadeshi.+ Hapo ndipo Miriamu+ alipofia na hapo ndipo alipozikwa.  Sasa hapakuwa na maji kwa ajili ya kusanyiko hilo,+ nao wakaanza kukutanika pamoja dhidi ya Musa na Haruni.+  Nao watu wakagombana+ na Musa na kusema: “Laiti tungalikufa wakati ndugu zetu walipokufa mbele za Yehova!+  Na kwa nini ninyi mmeleta kutaniko la Yehova katika nyika hii ili sisi na wanyama wetu wa kubeba mizigo tufie huko?+  Na kwa nini mmetuongoza kutoka Misri na kutuleta katika mahali hapa pabaya?+ Si mahali pa mbegu na tini na mizabibu na makomamanga,+ wala hapana maji ya kunywa.”  Ndipo Musa na Haruni wakatoka mbele ya kutaniko wakaenda kwenye mwingilio wa hema la mkutano na kuanguka kifudifudi,+ nao utukufu wa Yehova ukaanza kuwatokea.+  Ndipo Yehova akasema na Musa, na kumwambia:  “Ichukue fimbo+ na kuliita kusanyiko pamoja, wewe na Haruni ndugu yako, nanyi mtauambia mwamba mbele ya macho yao ili kwa kweli utoe maji yake; nawe utawatolea maji kutoka katika mwamba na kuwapa maji kusanyiko na wanyama wao wa kubeba mizigo.”+  Basi Musa akachukua fimbo kutoka mbele za Yehova,+ kama vile alivyokuwa amemwamuru. 10  Kisha Musa na Haruni wakaliita kutaniko pamoja mbele ya mwamba, naye akawaambia: “Sikieni, sasa, enyi waasi!+ Je, tuwatolee ninyi maji katika mwamba huu?”+ 11  Halafu Musa akainua mkono wake na kuupiga mwamba mara mbili kwa fimbo yake; na maji mengi yakaanza kutoka, nalo kusanyiko na wanyama wao wa kubeba mizigo wakaanza kunywa.+ 12  Baadaye Yehova akawaambia Musa na Haruni: “Kwa sababu hamkuonyesha imani kwangu ili kunitakasa+ mbele ya macho ya wana wa Israeli, kwa hiyo ninyi hamtaliingiza kutaniko hili katika nchi ambayo hakika nitawapa wao.”+ 13  Hayo ndiyo maji ya Meriba,+ kwa sababu wana wa Israeli waligombana na Yehova, hivi kwamba akatakaswa katikati yao. 14  Basi Musa akatuma wajumbe kutoka Kadeshi mpaka kwa mfalme wa Edomu:+ “Hivi ndivyo ndugu yako Israeli+ amesema, ‘Wewe mwenyewe unajua vema magumu yote ambayo yametupata.+ 15  Na baba zetu walishuka Misri,+ nasi tukaendelea kukaa Misri siku nyingi;+ nao Wamisri wakaanza kutudhuru sisi na baba zetu.+ 16  Mwishowe tukamlilia Yehova+ naye akaisikia sauti yetu na kumtuma malaika,+ akatutoa Misri; na tazama, tuko hapa Kadeshi, jiji lililo kwenye mpaka wa eneo lako. 17  Acha tupite, tafadhali, katika nchi yako. Hatutapita katika shamba wala katika shamba la mizabibu, wala hatutakunywa maji ya kisima. Katika njia ya mfalme tutapiga mwendo.+ Hatutageuka kuelekea kuume wala kuelekea kushoto,+ mpaka tutakapokuwa tumepita katikati ya eneo lako.’” 18  Hata hivyo, Edomu akamwambia: “Hutapita katikati yangu, nisije nikatoka nje nikiwa na upanga ili nikutane nawe.” 19  Nao wana wa Israeli wakamwambia: “Kwa njia kuu tutaenda; na ikiwa mimi na mifugo yangu tutakunywa maji yako, nitalipa thamani yake.+ Sitaki kitu chochote ila kupita kwa miguu yangu.”+ 20  Bado akasema: “Hutapita.”+ Kisha Edomu+ akatoka nje ili kukutana naye akiwa na watu wengi sana na mkono wenye nguvu. 21  Basi Edomu akakataa kumpa Israeli ruhusa ya kupita katikati ya eneo lake.+ Kwa hiyo Israeli akageuka na kumwacha.+ 22  Na wana wa Israeli, kusanyiko lote, wakaondoka Kadeshi+ nao wakafika Mlima Hori.+ 23  Kisha Yehova akawaambia Musa na Haruni jambo hili katika Mlima Hori karibu na mpaka wa nchi ya Edomu: 24  “Haruni atakusanywa kwa watu wake,+ kwa maana hataingia katika nchi ambayo nitawapa wana wa Israeli, kwa sababu ninyi mliasi agizo langu kuhusiana na maji ya Meriba.+ 25  Wachukue Haruni na Eleazari mwana wake, uwalete juu kwenye Mlima Hori. 26  Nawe umvue Haruni mavazi yake,+ nawe utamvika Eleazari+ mwana wake mavazi hayo; naye Haruni atakusanywa, naye atakufa huko.”+ 27  Basi Musa akafanya kama vile Yehova alivyokuwa ameamuru; nao wakapanda Mlima Hori mbele ya macho ya kusanyiko lote. 28  Kisha Musa akamvua Haruni mavazi yake na kumvika Eleazari mwana wake mavazi hayo, kisha Haruni akafa huko juu ya mlima huo.+ Naye Musa na Eleazari wakashuka kutoka mlimani. 29  Nalo kusanyiko lote likapata kuona kwamba Haruni alikuwa amekata pumzi, na nyumba yote ya Israeli ikaendelea kumlilia Haruni siku 30.+

Maelezo ya Chini