Hesabu 14:1-45

14  Ndipo kusanyiko lote likapaaza sauti zao, nao watu wakazidi kupaaza sauti zao na kulia+ usiku kucha.  Na wana wote wa Israeli wakaanza kunung’unika juu ya Musa na Haruni,+ na kusanyiko lote likaanza kusema dhidi yao: “Laiti tungalikufa katika nchi ya Misri, au laiti tungalikufa katika nyika hii!  Na kwa nini Yehova anatuleta kwenye nchi hii ili tuanguke kwa upanga?+ Wake zetu na watoto wetu wadogo watakuwa nyara.+ Je, si afadhali kwetu turudi Misri?”+  Hata wakaambiana: “Na tuchague kiongozi, nasi turudi Misri!”+  Ndipo Musa na Haruni wakaanguka kifudifudi+ mbele ya kutaniko lote la kusanyiko la wana wa Israeli.  Na Yoshua mwana wa Nuni+ na Kalebu mwana wa Yefune,+ ambao ni kati ya wale walioipeleleza nchi hiyo, wakayararua mavazi yao,+  nao wakaliambia kusanyiko lote la wana wa Israeli hivi: “Nchi tuliyoipitia ili kuipeleleza ni nchi nzuri sana, sana.+  Ikiwa Yehova amependezwa nasi,+ basi kwa hakika atatuingiza katika nchi hii na kutupa sisi, nchi inayotiririka maziwa na asali.+  Ila tu msimwasi Yehova;+ nanyi msiwaogope watu wa nchi hiyo,+ kwa maana wao ni mkate kwetu. Ulinzi wao umegeuka kutoka juu yao,+ na Yehova yuko pamoja nasi.+ Msiwaogope.”+ 10  Hata hivyo, kusanyiko lote likasema wapigwe kwa mawe.+ Na utukufu wa Yehova ukaonekana juu ya hema la mkutano machoni pa wana wote wa Israeli.+ 11  Mwishowe Yehova akamwambia Musa: “Watu hawa wataendelea kunitendea bila heshima+ mpaka wakati gani,+ nao watakosa kuniamini mpaka wakati gani ijapokuwa ishara zote ambazo nilifanya katikati yao?+ 12  Acha niwapige kwa tauni na kuwafukuzia mbali, na acha nikufanye wewe kuwa taifa kubwa zaidi na lenye nguvu zaidi kuliko wao.”+ 13  Lakini Musa akamwambia Yehova: “Ndipo hakika Wamisri watasikia kwamba kwa nguvu zako uliwaongoza watu hawa kutoka katikati yao.+ 14  Nao hakika watawaambia wakaaji wa nchi hii. Wamesikia kwamba wewe ni Yehova katikati ya watu hawa,+ ambaye umeonekana uso kwa uso.+ Wewe ni Yehova, nalo wingu lako linasimama juu yao, nawe unaenda mbele yao katika nguzo ya wingu wakati wa mchana na katika nguzo ya moto wakati wa usiku.+ 15  Ukiwaua watu hawa kama mtu mmoja,+ ndipo mataifa ambayo yamesikia juu ya sifa yako watasema hivi, 16  ‘Kwa sababu Yehova hakuweza kuwaleta watu hawa katika nchi ambayo aliwaapia, aliwaua nyikani.’+ 17  Na sasa, tafadhali, nguvu zako na ziwe kuu,+ Ee Yehova, kama ulivyonena, na kusema, 18  ‘Yehova, si mwepesi wa hasira+ na ni mwingi wa fadhili zenye upendo,+ anayesamehe kosa na ubaya,+ lakini ambaye kwa vyovyote hatakosa kuadhibu,+ anayeleta adhabu kwa ajili ya kosa la baba juu ya wana, juu ya kizazi cha tatu na juu ya kizazi cha nne.’+ 19  Usamehe, tafadhali, kosa la watu hawa kulingana na ukuu wa fadhili zako zenye upendo, na kama vile ambavyo umewasamehe watu hawa tangu Misri na kuendelea mpaka sasa.”+ 20  Ndipo Yehova akasema: “Ninasamehe kulingana na neno lako.+ 21  Na, kwa upande mwingine, kama ninavyoishi, dunia yote itajaa utukufu wa Yehova.+ 22  Lakini watu wote ambao wamekuwa wakiuona utukufu+ wangu na ishara+ zangu ambazo nimefanya katika Misri na nyikani na bado wakaendelea kunijaribu+ mara kumi hizi, nao hawakuisikiliza sauti yangu,+ 23  hawataiona kamwe nchi ambayo niliwaapia baba zao, naam, wale wote wanaonitendea bila heshima hawataiona.+ 24  Naye mtumishi wangu Kalebu,+ kwa sababu roho iliyo tofauti ilionekana kuwa pamoja naye, naye aliendelea kunifuata kikamilifu,+ nitamwingiza katika nchi ambamo ameenda, na wazao wake wataimiliki.+ 25  Huku Waamaleki na Wakanaani+ wakiwa wanakaa katika nchi tambarare ya chini, geukeni kesho na kuondoka ili mpige mwendo kuelekea nyikani kupitia njia ya Bahari Nyekundu.”+ 26  Naye Yehova akasema na Musa na Haruni, na kumwambia: 27  “Kusanyiko hili lenye uovu litaendelea kuwa na manung’uniko haya ambayo linaendeleza juu yangu mpaka wakati gani?+ Nimesikia manung’uniko ya wana wa Israeli wanayonung’unika juu yangu.+ 28  Waambie, ‘ “Kama ninavyoishi,” asema Yehova, “ikiwa sitawafanyia ninyi vile ambavyo mmesema masikioni mwangu!+ 29  Katika nyika hii mizoga yenu itaanguka,+ naam, wote kati ya hesabu yenu ya walioandikishwa kuanzia miaka 20 na zaidi, ninyi ambao mmenung’unika juu yangu.+ 30  Nanyi hamtaingia katika nchi ambayo niliinua mkono wangu katika kiapo+ ya kwamba nitakaa pamoja nanyi, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni.+ 31  “‘“Nao watoto wenu wadogo mliosema watakuwa nyara,+ hao pia hakika nitawaingiza, nao kwa kweli wataijua nchi ambayo mmeikataa.+ 32  Lakini mizoga yenu wenyewe itaanguka katika nyika hii.+ 33  Na wana wenu watakuwa wachungaji nyikani+ kwa miaka 40, nao watajibu kwa sababu ya matendo yenu ya uasherati,+ mpaka mizoga yenu itakapofikia mwisho wake nyikani.+ 34  Kwa hesabu ya siku mlizoipeleleza nchi hiyo, siku 40,+ siku moja kwa mwaka mmoja, siku moja kwa mwaka mmoja,+ mtajibu kwa sababu ya makosa yenu miaka 40,+ kwa maana lazima mjue maana ya mimi kutenganishwa nanyi.+ 35  “‘“Mimi Yehova nimesema hakika hilo ndilo nitakalolitendea kusanyiko hili lote lenye uovu,+ wale ambao wamekusanyika pamoja dhidi yangu: Katika nyika hii watafikia mwisho wao, na humo watakufa.+ 36  Na wale wanaume ambao Musa aliwatuma kuipeleleza nchi na ambao, waliporudi, walianza kulifanya kusanyiko lote linung’unike juu yangu, kwa kuleta habari mbaya juu ya nchi hiyo,+ 37  naam, wanaume walioleta habari mbaya juu ya nchi watakufa kwa tauni mbele za Yehova.+ 38  Lakini Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune wataendelea kuishi, kati ya wale wanaume walioenda kuipeleleza nchi.”’”+ 39  Musa alipowaambia wana wote wa Israeli maneno hayo, ndipo watu wakaanza kuomboleza sana.+ 40  Na zaidi ya hayo, wakaamka asubuhi na mapema na kujaribu kwenda juu ya mlima, wakisema: “Tazama, sisi tutapanda mpaka mahali ambapo Yehova alitaja. Kwa maana tumetenda dhambi.”+ 41  Lakini Musa akasema: “Kwa nini mnavunja agizo la Yehova?+ Lakini jambo hilo halitafanikiwa. 42  Msipande, kwa sababu Yehova hayuko katikati yenu, msije mkashindwa mbele ya adui zenu.+ 43  Kwa maana Waamaleki na Wakanaani wako huko mbele yenu;+ nanyi hakika mtaanguka kwa upanga, kwa sababu mligeuka na kuacha kumfuata Yehova, Yehova hataendelea kuwa pamoja nanyi.”+ 44  Hata hivyo, wakafanya kimbelembele kupanda mpaka juu ya mlima,+ lakini sanduku la agano la Yehova na Musa hawakuondoka katikati ya kambi.+ 45  Ndipo Waamaleki+ na Wakanaani waliokuwa wakikaa katika mlima huo wakashuka na kuanza kuwapiga nao wakawatawanya mpaka Horma.+

Maelezo ya Chini