Hesabu 11:1-35

11  Sasa watu wakawa kama watu wenye jambo baya la kulalamika masikioni mwa Yehova.+ Yehova alipolisikia jambo hilo, hasira yake ikawaka, nao moto wa Yehova ukaanza kuwaka juu yao na kuteketeza wengine kati yao katika mwisho wa kambi.+  Watu walipoanza kumlilia Musa, ndipo yeye akamwomba Yehova dua,+ nao moto ukapoa.  Na jina la mahali hapo likaitwa Tabera,+ kwa sababu moto wa Yehova ulikuwa umewaka juu yao.  Nao umati uliochangamana+ uliokuwa katikati yao ukaonyesha tamaa ya uchoyo,+ na wana wa Israeli pia wakaanza kulia tena na kusema: “Ni nani atakayetupa nyama tule?+  Jinsi tunavyokumbuka samaki tuliokuwa tukila bure huko Misri,+ matango na matikiti-maji na vitunguu vya majani na vitunguu na vitunguu saumu!  Lakini sasa nafsi yetu imekauka. Macho yetu hayaoni chochote isipokuwa mana.”+  Mana+ ilikuwa kama mbegu ya mgiligilani+ nayo ilionekana kama ulimbo wa bedola.+  Watu walitawanyika na kuiokota+ na kuisaga katika mawe ya kusaga ya mkononi au kuitwanga katika kinu, nao waliitokosa katika vyungu vya kupikia+ au kuifanya kuwa keki za mviringo, nayo ladha yake ilikuwa kama ladha ya keki tamu iliyotiwa mafuta.+  Na umande uliposhuka juu ya kambi usiku, mana ilishuka juu yake.+ 10  Na Musa akawasikia watu wakilia katika familia zao, kila mtu kwenye mwingilio wa hema lake. Na hasira ya Yehova ikaanza kuwaka sana,+ na machoni pa Musa lilikuwa jambo baya.+ 11  Ndipo Musa akamwambia Yehova: “Kwa nini umemsababishia mtumishi wako uovu, na kwa nini sijapata kibali machoni pako, kwa kuuweka mzigo wa watu wote hawa juu yangu?+ 12  Je, nilichukua mimba ya watu hawa wote? Je, ni mimi niliyewazaa, hivi kwamba uniambie, ‘Wabebe kifuani pako,+ kama vile mwanamume mlezi anavyombeba mtoto anayenyonya,’+ mpaka katika nchi uliyowaapia mababu zao?+ 13  Nitatoa wapi nyama ya kuwapa watu wote hawa? Kwa maana wananililia daima, na kusema, ‘Tupe nyama, tule!’ 14  Mimi siwezi, mimi peke yangu, kuwabeba watu wote hawa, kwa sababu ni wazito mno kwangu.+ 15  Kwa hiyo ikiwa hivi ndivyo unavyonifanyia, tafadhali niue kabisa,+ ikiwa nimepata kibali machoni pako, wala usiache niutazame msiba wangu.” 16  Basi Yehova akamwambia Musa: “Nikusanyie wanaume 70 kati ya wanaume wazee wa Israeli,+ ambao unajua kwamba ni wanaume wazee wa watu na maofisa wao,+ nawe utawapeleka kwenye hema la mkutano, nao watasimama hapo pamoja nawe. 17  Nami nitashuka chini+ na kusema nawe huko;+ nami nitaondoa sehemu ya roho+ iliyo juu yako na kuiweka juu yao, nao watakusaidia kuubeba mzigo wa watu ili usiubebe, wewe peke yako.+ 18  Nawe utawaambia watu hao, ‘Jitakaseni kwa ajili ya kesho,+ kwa maana hakika mtakula nyama, kwa sababu mmelia masikioni mwa Yehova,+ na kusema: “Ni nani atakayetupa nyama tule, kwa maana mambo yalituendea vema huko Misri?”+ Na Yehova hakika atawapa nyama, nanyi kwa kweli mtakula.+ 19  Mtakula, si siku moja wala siku 2 wala siku 5 wala siku 10 wala siku 20, 20  bali mwezi mzima, mpaka itokee kwenye mianzi ya pua zenu nayo iwe chukizo kwenu,+ kwa sababu tu mlimkataa Yehova, aliye katikati yenu, nanyi mlilia mbele zake, na kusema: “Kwa nini tumetoka Misri?”’”+ 21  Ndipo Musa akasema: “Watu nilio katikati yao ni wanaume mia sita elfu+ wanaotembea kwa miguu, hata hivyo wewe—wewe umesema, ‘Nitawapa nyama, nao hakika watakula kwa mwezi mzima’! 22  Je, mifugo na makundi yatachinjwa kwa ajili yao, ili iwatoshe?+ Au samaki wote wa baharini watakamatwa kwa ajili yao, ili iwatoshe?” 23  Ndipo Yehova akamwambia Musa: “Je, mkono wa Yehova ni mfupi?+ Sasa utaona ikiwa ninalosema litatukia kwako au hapana.”+ 24  Kisha Musa akatoka na kusema na watu maneno ya Yehova. Naye akakusanya wanaume 70 kutoka kwa wanaume wazee wa watu na kuwasimamisha kulizunguka hema pande zote.+ 25  Ndipo Yehova akashuka katika wingu,+ akasema naye,+ akachukua sehemu ya roho+ iliyokuwa juu yake na kuiweka juu ya kila mmoja wa wale wanaume wazee 70. Na ikawa kwamba mara tu roho hiyo ilipotua juu yao, ndipo wakaanza kutenda kama manabii; lakini hawakufanya hivyo tena.+ 26  Sasa kulikuwa na wawili kati ya wanaume hao waliobaki katika kambi. Jina la mmoja wao lilikuwa Eldadi, na jina la yule mwingine lilikuwa Medadi. Nayo roho ikaanza kushuka juu yao, kwa maana walikuwa kati ya wale walioandikwa, lakini hawakuwa wameenda kwenye hema. Basi wakaanza kutenda kama manabii katika kambi. 27  Na mwanamume mmoja kijana akakimbia na kumletea Musa habari na kusema: “Eldadi na Medadi wanatenda kama manabii katika kambi!” 28  Ndipo Yoshua mwana wa Nuni, mhudumu+ wa Musa tangu ujana wake, akajibu na kusema: “Bwana wangu Musa, wazuie!”+ 29  Hata hivyo, Musa akamwambia: “Je, unaona wivu kwa ajili yangu? Hapana, laiti watu wote wa Yehova wangekuwa manabii, kwa sababu Yehova angeiweka roho yake juu yao!”+ 30  Baadaye Musa akaondoka, akaenda kambini, yeye na wale wanaume wazee wa Israeli. 31  Na upepo+ ukavuma kutoka kwa Yehova na kuanza kusukuma kware kutoka baharini+ na kuwaangusha juu ya kambi karibu safari ya siku moja kwenda upande huu na karibu safari ya siku moja kwenda upande ule, pande zote kuizunguka kambi, na karibu kimo cha mikono miwili juu ya uso wa dunia. 32  Ndipo watu wakasimama siku hiyo mchana kutwa na usiku kucha na kesho yake mchana kutwa nao wakaendelea kuokota kware. Yeye aliyeokota kidogo zaidi alikusanya homeri+ kumi, nao wakawatandaza katika eneo kubwa pande zote za kambi kwa ajili yao. 33  Nyama hiyo ilikuwa ingali bado katikati ya meno yao,+ kabla haijatafunwa, wakati hasira ya Yehova ilipowaka+ juu ya watu hao, na Yehova akaanza kuwapiga watu kwa mauaji makubwa sana.+ 34  Jina la mahali hapo likaitwa Kibroth-hataava,+ kwa sababu hapo waliwazika watu walioonyesha tamaa ya uchoyo.+ 35  Kutoka Kibroth-hataava watu wakafunga safari kuelekea Haserothi, nao wakaendelea kukaa Haserothi.+

Maelezo ya Chini