Ezekieli 8:1-18

8  Na ikawa kwamba katika mwaka wa sita, katika mwezi wa sita, siku ya tano ya mwezi huo, nilikuwa nimeketi nyumbani mwangu nao wanaume wazee wa Yuda walikuwa wameketi mbele yangu,+ mkono wa Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova uliponiangukia hapo.+  Nami nikaanza kuona, na, tazama! mfano unaoonekana kama moto;+ kuanzia kuonekana kwa viuno vyake hata kuelekea chini kulikuwa na moto,+ na kuanzia kuonekana kwa viuno vyake hata kuelekea juu kulikuwa na kitu kama kuonekana kwa mng’ao, kama mng’ao wa mchanganyiko wa dhahabu na fedha.+  Ndipo akanyoosha mfano wa mkono+ na kuniinua kwa kishungi cha nywele za kichwa changu, na roho+ ikanichukua katikati ya dunia na mbingu na kunileta Yerusalemu katika maono ya Mungu,+ kwenye mwingilio wa lango la ndani+ linaloelekea kaskazini, ambapo ni makao ya mfano wa wivu unaochochea wivu.+  Na, tazama! utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwa hapo,+ kama kuonekana nilikokuwa nimeona katika nchi tambarare ya bondeni.  Naye akaniambia: “Mwana wa binadamu, tafadhali inua macho yako kuelekea upande wa kaskazini.” Kwa hiyo nikayainua macho yangu kuelekea upande wa kaskazini, na, tazama! kaskazini mwa lango la madhabahu kulikuwa na mfano huu wa wivu+ katika njia ya kuingilia.  Naye akaendelea kuniambia: “Mwana wa binadamu, je, unaona machukizo makubwa wanayofanya,+ mambo ambayo nyumba ya Israeli wananifanyia hapa ili mimi niwe mbali na patakatifu pangu?+ Na bado utaona tena machukizo makubwa.”  Basi akanileta kwenye mwingilio wa ua, nami nikaanza kuona, na, tazama! tundu fulani ukutani.  Sasa akaniambia: “Mwana wa binadamu, toboa, tafadhali, ukutani.”+ Nami nikatoboa ukutani hatua kwa hatua, na, tazama! kulikuwa na mwingilio fulani.  Naye akazidi kuniambia: “Ingia ndani uone machukizo mabaya wanayoyafanya hapa.”+ 10  Kwa hiyo nikaingia na kuanza kuona, na, tazama! kulikuwa na kila mfano+ wa vitu vyenye kutambaa na wanyama wenye kuchukiza,+ na sanamu zote za mavi za nyumba ya Israeli,+ michongo hiyo ikiwa juu ya ukuta kuuzunguka pande zote. 11  Na wanaume 70+ wazee wa nyumba ya Israeli, pamoja na Yaazania mwana wa Shafani+ akiwa amesimama kati yao, walikuwa wamesimama mbele ya hiyo, kila mmoja akiwa na chetezo chake mkononi mwake, na manukato ya wingu la uvumba yalikuwa yakipaa.+ 12  Naye akaniambia: “Je, umeona, Ee mwana wa binadamu, mambo ambayo wazee wa nyumba ya Israeli wanafanya katika giza,+ kila mmoja katika vyumba vya ndani vya sanamu yake ya kuchongwa? Kwa maana wanasema, ‘Yehova hatuoni.+ Yehova ameiacha nchi hii.’ ” 13  Naye akaendelea kuniambia: “Bado utaona tena machukizo makubwa wanayofanya.”+ 14  Kwa hiyo akanileta kwenye mwingilio wa lango la nyumba ya Yehova, linaloelekea kaskazini, na, tazama! wanawake walikuwa wameketi hapo, wakimlilia mungu Tamuzi. 15  Naye akazidi kuniambia: “Je, umeona hili, Ee mwana wa binadamu? Bado utaona tena machukizo+ makubwa yaliyo mabaya kuliko haya.” 16  Kwa hiyo akanileta katika ua wa ndani wa nyumba ya Yehova,+ na, tazama! kwenye mwingilio wa hekalu la Yehova, katikati ya ukumbi na madhabahu,+ kulikuwa na wanaume 25+ hivi migongo yao ikielekea hekalu la Yehova+ na nyuso zao zikielekea mashariki, nao walikuwa wameelekea mashariki, wakiliinamia jua.+ 17  Naye akaendelea kuniambia: “Je, umeona hili, Ee mwana wa binadamu? Je, ni jambo dogo sana kwa nyumba ya Yuda kufanya machukizo ambayo wamefanya hapa, kwamba waijaze nchi jeuri+ na kwamba wanitie uchungu tena, na tazama, wananyoosha lile chipukizi kuelekea pua yangu? 18  Na mimi mwenyewe pia nitachukua hatua katika ghadhabu.+ Jicho langu halitasikitika, wala sitakuwa na huruma.+ Nao hakika wataita masikioni mwangu kwa sauti kubwa, lakini sitawasikia.”+

Maelezo ya Chini