Ezekieli 6:1-14

6  Na neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema:  “Mwana wa binadamu, elekeza uso wako kwenye milima ya Israeli na uitolee unabii.+  Nawe utasema, ‘Enyi milima ya Israeli, sikieni neno la Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova:+ Hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova ameiambia milima na vilima,+ vijito na mabonde: “Tazama mimi! Ninaleta upanga juu yenu, nami hakika nitaharibu mahali penu pa juu.+  Na madhabahu zenu zitafanywa ukiwa+ na vinara vyenu vya uvumba vitavunjwa, nami nitawafanya waliouawa kati yenu waanguke mbele ya sanamu zenu za mavi.+  Nami nitaiweka mizoga ya wana wa Israeli mbele ya sanamu zao za mavi, nami nitaitawanya mifupa yenu kuzunguka pande zote za madhabahu zenu.+  Katika makao+ yenu yote majiji yataharibiwa+ na mahali pa juu patafanywa ukiwa, ili padumu katika uharibifu+ na madhabahu zenu zikae ukiwa na kuvunjwa+ nazo sanamu zenu za mavi zikomeshwe+ na vinara vyenu vya uvumba vikatwe+ na kazi zenu zifutiliwe mbali.  Naye aliyeuawa hakika ataanguka katikati yenu,+ nanyi mtalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.+  “ ‘ “Na wakati hilo litakapotukia nitawaruhusu muwe na mabaki wale watakaouponyoka upanga kati ya mataifa, wakati mtakapotawanywa kati ya nchi mbalimbali.+  Na walioponyoka kati yenu hakika watanikumbuka kati ya mataifa ambamo watakuwa wamechukuliwa mateka,+ kwa kuwa nimevunjika moyo kwa sababu ya moyo wao wenye kufanya uasherati ambao umegeuka na kuniacha+ na macho yao yanayozifuata sanamu zao za mavi katika uasherati;+ na nyuso zao hakika zitachukizwa na mambo mabaya ambayo wamefanya katika machukizo yao yote.+ 10  Nao watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova; sikusema+ kwa ubatili juu ya kuwatendea jambo hili lenye msiba.” ’+ 11  “Hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema, ‘Piga makofi+ na kufanya vishindo kwa mguu wako, na kusema: “Ole wangu!” kwa sababu ya machukizo yote mabaya ya nyumba ya Israeli,+ kwa sababu wataanguka+ kwa upanga,+ kwa njaa+ na kwa tauni. 12  Yule aliye mbali,+ kwa tauni atakufa; na yule aliye karibu, kwa upanga ataanguka; naye yule aliyebaki na ambaye amelindwa, kwa njaa atakufa, nami nitaitimiza ghadhabu yangu juu yao.+ 13  Nanyi mtalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova,+ wakati ambapo waliouawa kati yao watakuwa katikati ya sanamu zao za mavi,+ kuzunguka pande zote za madhabahu zao,+ juu ya kila kilima kirefu,+ juu ya vilele vyote vya milima+ na chini ya kila mti wenye majani mengi+ na chini ya kila mti mkubwa wenye matawi mengi,+ mahali ambapo wametoa harufu yenye kutuliza kwa sanamu zao zote za mavi.+ 14  Nami nitaunyoosha mkono wangu juu yao+ na kuifanya nchi iwe mahame yenye ukiwa, kuwa ukiwa mbaya zaidi kuliko nyika inayoelekea Dibla, katika makao yao yote. Nao watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.’ ”

Maelezo ya Chini