Ezekieli 5:1-17

5  “Na wewe, Ee Mwana wa binadamu, jichukulie upanga mkali. Utajichukulia ulio kama wembe wa kinyozi, nawe utaupitisha juu ya kichwa chako na juu ya ndevu zako,+ nawe utajichukulia mizani ya kupimia na kuzigawanya nywele hizo katika mafungu.  Sehemu ya tatu utaiteketeza katika moto katikati ya jiji mara tu zitakapotimia siku za kuzingira.+ Nawe utachukua sehemu nyingine ya tatu. Utaipiga kwa upanga kulizunguka jiji pande zote,+ nayo sehemu ya tatu ya mwisho utaitawanya kwenye upepo, nami nitauchomoa upanga nyuma yao.+  “Nawe utachukua hesabu ndogo katika hizo na kuzifunga katika pindo za nguo yako.+  Na nyingine kati ya hizo utazichukua nawe utazitupa katikati ya moto na kuziteketeza katika moto. Kutoka kwa moto huo utatoka na kwenda katika nyumba yote ya Israeli.+  “Hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema, ‘Huyu ni Yerusalemu. Katikati ya mataifa nimemweka, kukiwa na nchi zinazomzunguka pande zote.  Naye alijiendesha kwa kuyaasi maamuzi yangu ya hukumu katika uovu kuliko mataifa,+ na kuziasi sheria zangu kuliko nchi zinazomzunguka pande zote, kwa maana waliyakataa maamuzi yangu ya hukumu, nao hawakutembea katika sheria zangu.’+  “Kwa hiyo hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema, ‘Kwa sababu mlikuwa na fujo+ kuliko mataifa yanayowazunguka ninyi pande zote, hamkutembea katika sheria zangu na hamkufanya maamuzi yangu ya hukumu;+ bali mlifanya kulingana na maamuzi ya hukumu ya mataifa yanayowazunguka pande zote, sivyo?+  kwa hiyo hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema: “Tazama niko dhidi yako, Ee jiji, naam mimi,+ nami nitayatenda katikati yako maamuzi ya hukumu machoni pa mataifa.+  Nami nitafanya ndani yako jambo ambalo sijafanya na ambalo mfano wake sitafanya tena kwa sababu ya machukizo yenu yote.+ 10  “ ‘ “Kwa hiyo akina baba wenyewe watakula wana katikati yako,+ na wana wenyewe watakula baba zao, nami nitatenda ndani yako matendo ya hukumu na kutawanya mabaki yako yote kuelekea kila upepo.” ’+ 11  “ ‘Kwa hiyo kama ninavyoishi,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, ‘kwa hakika kwa sababu ni patakatifu pangu ulipopatia unajisi kwa machukizo+ yako yote na kwa vinyaa+ vyako vyote, mimi mwenyewe pia Ndiye nitakayekupunguza+ wewe nalo jicho langu halitakusikitikia+ na mimi mwenyewe sitakuhurumia.+ 12  Sehemu ya tatu yako—kwa tauni watakufa,+ na kwa njaa watafikia mwisho wao katikati yako.+ Na sehemu nyingine ya tatu—kwa upanga wataanguka kukuzunguka pande zote. Na sehemu ya tatu ya mwisho nitawatawanya hata kuelekea kila upepo,+ nami nitauchomoa upanga nyuma yao.+ 13  Na hasira yangu hakika itafikia mwisho+ wake nami nitaituliza ghadhabu yangu juu yao+ na kujifariji mwenyewe;+ nao watalazimika kujua kwamba mimi mwenyewe, Yehova, nimesema katika kusisitiza kwangu kwamba watu wajitoe kikamili,+ nitakapomaliza ghadhabu yangu juu yao. 14  “ ‘Nami nitakufanya kuwa ukiwa na shutuma kati ya mataifa yanayokuzunguka pande zote mbele ya macho ya kila mpita-njia.+ 15  Nawe utakuwa shutuma+ na kitu cha kutukanwa,+ mfano wa kuonya+ na tisho kwa mataifa yanayokuzunguka pande zote, nitakapotenda ndani yako matendo ya hukumu katika hasira na katika ghadhabu na katika makaripio ya ghadhabu.+ Mimi mwenyewe, Yehova, nimesema. 16  “ ‘Nitakapotuma ile mishale yenye madhara ya njaa juu yao,+ itakayokuwa ya uharibifu, mishale ambayo nitatuma ili kuwaharibu ninyi,+ hata njaa nitaiongeza juu yenu nami nitazivunja fimbo zenu ambazo mikate ya mviringo huning’inizwa kuzizunguka.+ 17  Nami nitatuma juu yenu njaa na wanyama-mwitu wenye kudhuru,+ nao watawaua watoto wenu, na tauni+ na damu+ zitapitia katikati yenu, nami nitauleta upanga juu yenu.+ Mimi mwenyewe, Yehova, nimesema.’”

Maelezo ya Chini