Ezekieli 45:1-25

45  “ ‘Na wakati ninyi mtakapoigawa nchi iwe urithi,+ mtamtolea Yehova mchango,+ fungu takatifu kutoka katika nchi;+ urefu wake utakuwa mikono 25,000, nao upana wake 10,000.+ Litakuwa fungu takatifu katika mipaka yake yote kuzunguka pande zote.  Kutoka katika hilo kutakuwako kwa ajili ya mahali patakatifu fungu la urefu wa 500 kwa upana wa 500, likiwa mraba kuzunguka pande zote;+ nalo litakuwa na kiwanja cha malisho cha mikono 50 kila upande.+  Na kutoka katika kipimo hicho utapima urefu wa 25,000 na upana wa 10,000, na patakatifu patakuwa ndani yake, kitu kitakatifu zaidi.+  Litakuwa fungu takatifu kutoka katika nchi kwa ajili ya makuhani wenyewe,+ wahudumu wa patakatifu, wale wanaokaribia ili kumhudumia Yehova.+ Na hapo patakuwa mahali pa nyumba kwa ajili yao, na mahali patakatifu kwa ajili ya patakatifu.  “ ‘Urefu utakuwa 25,000 nao upana wake utakuwa 10,000.+ Patakuwa pa Walawi, wahudumu wa ile Nyumba. Nao watamiliki vyumba 20 vya kulia chakula.+  “ ‘Na miliki ya jiji, mtatoa upana wa 5,000 na urefu wa 25,000, sawasawa na mchango mtakatifu.+ Itakuwa ya nyumba yote ya Israeli.  “ ‘Na kwa ajili ya mkuu kutakuwako upande huu na upande ule wa mchango mtakatifu na wa miliki ya jiji, mbali na ule mchango mtakatifu+ na ile miliki ya jiji, kitu fulani upande wa magharibi kuelekea magharibi na kitu upande wa mashariki kuelekea mashariki. Nao urefu utakuwa sawasawa na moja kati ya yale mafungu, kutoka mpaka wa magharibi hadi mpaka wa mashariki.+  Nayo nchi, itakuwa mali yake katika Israeli. Nao wakuu wangu hawataendelea kuwatendea vibaya tena watu wangu,+ nao wataipa nyumba ya Israeli nchi hiyo kulingana na makabila yao.’+  “Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Imetosha, enyi wakuu wa Israeli!’+ “ ‘Ondoeni jeuri na uporaji,+ na mfanye haki na uadilifu.+ Acheni kutumia uwezo vibaya kuchukua vitu vya watu wangu,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova. 10  ‘Mnapaswa kuwa na mizani sahihi na efa sahihi na kipimo sahihi cha bathi.+ 11  Na kuhusu efa na kipimo cha bathi, kutakuwa na kiwango kimoja kamili, ili kipimo cha bathi kichukue sehemu ya kumi ya homeri na sehemu ya kumi ya homeri ichukue efa;+ kuhusiana na homeri, kiwango chake kinachohitajiwa kinapaswa kuwa hicho. 12  Nayo shekeli+ ni gera 20.+ Shekeli 20, shekeli 25, shekeli 15 ndizo zitakazokuwa mane moja kwako.’ 13  “ ‘Huu ndio mchango ambao utautoa, sehemu ya sita ya efa kutoka katika homeri ya ngano, na sehemu ya sita ya efa kutoka katika homeri ya shayiri; 14  na kuhusu posho la mafuta, kuna kipimo cha bathi cha mafuta. Bathi ni sehemu ya kumi ya kori. Bathi kumi ni homeri moja; kwa sababu bathi kumi ni homeri moja. 15  Na kondoo mmoja kutoka katika kundi, kutoka katika mifugo mia mbili ya Israeli,+ kwa ajili ya toleo la nafaka+ na kwa ajili ya toleo zima la kuteketezwa+ na kwa ajili ya dhabihu za ushirika,+ ili kufanya upatanisho kwa ajili yao,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova. 16  “ ‘Nao watu wote wa nchi, watakuwa na wajibu wa kutoa mchango+ huu kwa mkuu katika Israeli.+ 17  Naye mkuu+ atakuwa na wajibu juu ya matoleo mazima ya kuteketezwa+ na toleo la nafaka+ na toleo la kinywaji+ wakati wa sherehe+ na wakati wa miezi mipya+ na wakati wa sabato,+ wakati wa majira yote ya sherehe ya nyumba ya Israeli.+ Yeye ndiye atakayetoa toleo la dhambi na toleo la nafaka na toleo zima la kuteketezwa na dhabihu za ushirika, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nyumba ya Israeli.’ 18  “Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Katika mwezi wa kwanza, siku ya kwanza ya mwezi huo, utamchukua ng’ombe-dume mchanga, mwana wa mifugo, ambaye hana kasoro,+ nawe utapatakasa patakatifu kutokana na dhambi.+ 19  Naye kuhani atachukua sehemu ya damu ya toleo la dhambi na kuiweka kwenye mwimo wa mlango+ wa ile Nyumba na juu ya zile pembe nne za rafu ya madhabahu+ inayozunguka na juu ya mwimo wa lango la ua wa ndani. 20  Na hivyo ndivyo utakavyofanya katika siku ya saba ya mwezi kwa sababu ya mtu yeyote anayefanya kosa+ na kwa sababu ya mtu yeyote ambaye hana uzoefu; nanyi mtafanya upatanisho kwa ajili ya ile Nyumba.+ 21  “ ‘Katika mwezi wa kwanza, siku ya kumi na nne ya mwezi huo, mtafanya pasaka.+ Hiyo ikiwa ni sherehe ya siku saba, keki zisizo na chachu ndizo zitakazoliwa.+ 22  Na katika siku hiyo, kwa ajili yake mwenyewe na kwa ajili ya watu wote wa nchi, mkuu atatoa ng’ombe-dume mchanga kuwa toleo la dhambi.+ 23  Na kwa siku hizo saba za sherehe+ atamtolea Yehova toleo zima la kuteketezwa la ng’ombe-dume saba wachanga na kondoo-dume saba, ambao hawana kasoro, kila siku kwa siku saba,+ na kuwa toleo la dhambi atatoa dume la mbuzi kila siku.+ 24  Naye atatoa toleo la nafaka la efa kwa ajili ya yule ng’ombe-dume mchanga na efa kwa ajili ya yule kondoo-dume, na, kwa habari ya mafuta, hini moja kwa efa.+ 25  “ ‘Katika mwezi wa saba, katika siku ya kumi na tano ya mwezi huo, wakati wa sherehe,+ atatoa vitu vivyo hivyo kwa siku saba,+ vivyo hivyo kwa habari ya toleo la dhambi, toleo zima la kuteketezwa, na toleo la nafaka na mafuta.’ ”

Maelezo ya Chini