Ezekieli 44:1-31

44  Naye akanirudisha kupitia lango la patakatifu, lile la nje linaloelekea mashariki,+ nalo lilikuwa limefungwa.+  Ndipo Yehova akaniambia: “Lango hili, litakaa likiwa limefungwa. Halitafunguliwa, na hakuna mtu wa vivi hivi tu atakayeliingilia; kwa maana Yehova mwenyewe, Mungu wa Israeli,+ ameliingilia, nalo litakaa likiwa limefungwa.  Hata hivyo, mkuu+—kwa kuwa yeye ni mkuu ataketi humo, ili ale mkate mbele za Yehova.+ Ataingia kupitia ukumbi wa lango, na kupitia hapo atatoka.”+  Naye sasa akanileta kupitia lango la kaskazini mpaka mbele ya ile Nyumba, nipate kuona, na, tazama! utukufu wa Yehova ulikuwa umeijaza nyumba ya Yehova.+ Nami nikaanguka kifudifudi.+  Ndipo Yehova akaniambia: “Mwana wa binadamu, weka moyoni mwako+ na uone kwa macho yako, na kwa masikio yako usikie yote ninayokuambia kuhusu kanuni zote za nyumba ya Yehova na kuhusu sheria zake zote, nawe utauweka moyo wako juu ya njia ya kuingilia ya ile Nyumba pamoja na mahali pote pa kutokea pa patakatifu.  Nawe utamwambia Uasi,+ nyumba ya Israeli, ‘Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Inatosha, kwa sababu ya machukizo yenu yote, Ee nyumba ya Israeli,+  mnapowaingiza ndani wageni ambao hawajatahiriwa moyoni na ambao hawajatahiriwa katika mwili,+ ili wawe ndani ya patakatifu pangu na kupatia unajisi, naam, nyumba yangu; mnapotoa mkate+ wangu, mafuta+ na damu,+ huku wakiendelea kuvunja agano langu kwa sababu ya machukizo yenu yote.+  Wala hamjautunza wajibu wa vitu vyangu vitakatifu,+ wala hamkuwaweka wengine kwa ajili yenu wawe watunzaji wa wajibu wangu katika patakatifu pangu.” ’+  “ ‘Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Hakuna mgeni yeyote, ambaye hajatahiriwa moyoni na ambaye hajatahiriwa katika mwili, atakayeingia ndani ya patakatifu pangu, yaani, mgeni yeyote aliye katikati ya wana wa Israeli.” ’+ 10  “ ‘Lakini Walawi walioenda mbali nami+ wakati ambapo Israeli, aliyeondoka akaenda mbali nami, alienda kufuatilia sanamu zao za mavi, wao pia lazima wachukue kosa lao.+ 11  Na katika patakatifu pangu watakuwa wahudumu katika vyeo vya uangalizi juu ya malango ya ile Nyumba na wahudumu kwenye ile Nyumba.+ Wao wenyewe watachinja toleo zima la kuteketezwa na dhabihu kwa ajili ya watu,+ na wao wenyewe watasimama mbele yao ili kuwahudumia.+ 12  Kwa sababu waliendelea kuwahudumia mbele ya sanamu zao za mavi+ na kuwa kikwazo cha kuingiza ndani ya dhambi kwa nyumba ya Israeli,+ ndiyo sababu nimeuinua mkono wangu juu yao,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, ‘nao watalichukua kosa lao. 13  Nao hawatanikaribia ili kutenda kama kuhani kwangu au kukaribia chochote kati ya vitu vyangu vilivyo vitakatifu,+ vilivyo vitakatifu zaidi, nao watachukua fedheha yao na machukizo yao waliyoyafanya.+ 14  Nami hakika nitawafanya wao kuwa watunzaji wa wajibu wa ile Nyumba, kuhusu utumishi wake wote na kuhusu yote ambayo yanapasa kufanywa ndani yake.’+ 15  “ ‘Nao makuhani Walawi,+ wana wa Sadoki,+ ambao walitunza wajibu wa patakatifu pangu wakati ambapo wana wa Israeli waliondoka wakaenda mbali nami,+ wao wenyewe watanikaribia na kunihudumia, nao watasimama mbele zangu+ na kunitolea mafuta+ na damu,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova. 16  ‘Hao ndio watakaoingia katika patakatifu pangu,+ na wao wenyewe wataikaribia meza yangu ili kunihudumia,+ nao watauangalia wajibu wangu.+ 17  “ ‘Na itatukia kwamba watakapoingia ndani ya malango ya ua wa ndani, wanapaswa kuvaa mavazi ya kitani, na wasivae sufu yoyote wanapohudumu katika malango ya ua wa ndani na wakiwa ndani.+ 18  Vitambaa vya kichwa vya kitani ndivyo vitakavyokuwa kichwani pao,+ na suruali za kitani ndizo zitakazokuwa viunoni mwao.+ Wasijifunge chochote ambacho husababisha jasho. 19  Na wanapoenda kwenye ua wa nje, hata kwenye ua wa nje kwa watu, wanapaswa kuyavua mavazi yao waliyokuwa wameyavaa wakihudumu,+ nao watayaweka kwenye vyumba vitakatifu vya kulia chakula+ na kuvaa mavazi mengine, ili wasije wakawatakasa watu kwa mavazi yao.+ 20  Nao hawapaswi kuvinyoa vichwa vyao,+ na nywele za kichwa hawapaswi kuziacha ziwe ndefu. Kwa vyovyote vile wanapaswa wazikate nywele za kichwa chao.+ 21  Wala makuhani wowote wasinywe divai yoyote wanapoingia ndani ya ua wa ndani.+ 22  Nao hawatamwoa mjane au mwanamke yeyote aliyetalikiwa,+ lakini wanaweza kuoa mabikira wa uzao wa nyumba ya Israeli+ au mjane ambaye ni mjane wa kuhani.’ 23  “ ‘Nao watawafundisha watu wangu tofauti kati ya kitu kitakatifu na kitu najisi; nao watawajulisha watu tofauti kati ya kitu ambacho si safi na kitu safi.+ 24  Na katika kesi wao wenyewe watasimama ili kuhukumu;+ wataihukumu pia kwa maamuzi yangu ya hukumu.+ Nazo sheria zangu na kanuni zangu kuhusiana na majira yangu yote ya sherehe+ watazishika, nazo sabato zangu watazitakasa.+ 25  Wala asiingie kwa mtu aliyekufa ajitie uchafu, lakini kwa ajili ya baba au mama au mwana au binti au ndugu au dada ambaye hajaolewa wanaweza kujitia uchafu.+ 26  Na baada ya yeye kutakaswa, wanapaswa kumhesabia siku saba.+ 27  Na katika siku atakayoingia ndani ya patakatifu, ndani ya ua wa ndani, ili kuhudumu ndani ya patakatifu, anapaswa kutoa toleo lake la dhambi,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova. 28  “ ‘Nao utakuwa urithi wao: Mimi ndiye urithi wao.+ Nanyi msiwape mali yoyote katika Israeli: Mimi ndiye mali yao. 29  Toleo la nafaka na toleo la dhambi na toleo la hatia—hao ndio watakaokula hayo.+ Na kila kitu kilichotolewa katika Israeli—kitakuwa chao.+ 30  Na ya kwanza kati ya matunda ya kwanza yaliyoiva ya kila kitu na kila mchango wa kila kitu kutoka katika michango yenu yote—yatakuwa ni ya makuhani;+ na matunda ya kwanza ya unga wenu wenye chenga-chenga mtawapa makuhani,+ ili kufanya baraka ikae juu ya nyumba yako.+ 31  Makuhani wasile mnyama yeyote aliyekufa tayari wala kiumbe chochote kilichoraruliwa vipande-vipande kati ya viumbe vinavyoruka au kati ya wanyama.’+

Maelezo ya Chini