Ezekieli 43:1-27

43  Kisha akanifanya niende kwenye lango, lango linaloelekea mashariki.+  Na, tazama! utukufu+ wa Mungu wa Israeli ulikuwa ukija kutoka upande wa mashariki,+ nayo sauti yake ilikuwa kama sauti ya maji mengi;+ nayo dunia yenyewe ikang’aa kwa sababu ya utukufu wake.+  Nayo ilionekana kama maono niliyokuwa nimeona,+ kama maono niliyoona nilipokuja kuliharibu jiji;+ pia kulionekana vitu kama nilivyoona kando ya mto Kebari,+ nami nikaanguka kifudifudi.  Na utukufu+ wa Yehova ukaingia ndani ya Nyumba kupitia lango ambalo upande wake wa mbele ulielekea mashariki.+  Na roho ikaniinua+ na kuniingiza ndani ya ua wa ndani, na, tazama! Nyumba hiyo ilikuwa imejaa utukufu wa Yehova.+  Nami nikaanza kusikia mtu akisema nami kutoka katika Nyumba+ hiyo, naye mtu huyo akaja kusimama kando yangu.+  Naye akaniambia: “Mwana wa binadamu, hapa ndipo mahali pa kiti changu cha ufalme+ na mahali pa nyayo za miguu yangu,+ ambapo nitakaa katikati ya wana wa Israeli mpaka wakati usio na kipimo;+ nao, nyumba ya Israeli, hawataendelea tena kulitia unajisi jina langu takatifu,+ wao na wafalme wao,+ kwa uasherati wao na kwa mizoga+ ya wafalme wao wakati wanapokufa,  kwa kuweka kwao kizingiti chao pamoja na kizingiti changu na mwimo wa mlango wao kando ya mwimo wa mlango wangu, kukiwa na ukuta kati yangu na wao.+ Nao walilitia unajisi jina langu takatifu kwa machukizo yao ambayo walifanya,+ hivi kwamba nikawaangamiza katika hasira yangu.+  Sasa na wauondolee mbali nami uasherati+ wao na mizoga ya wafalme wao,+ nami hakika nitakaa katikati yao mpaka wakati usio na kipimo.+ 10  “Na wewe, Ee mwana wa binadamu, iambie nyumba ya Israeli kuhusu ile Nyumba,+ ili wafedheheke kwa sababu ya makosa yao,+ nao lazima wapime kielelezo hicho. 11  Na ikiwa kwa kweli watafedheheka kwa sababu ya mambo yote ambayo wamefanya, ramani ya ile Nyumba,+ na mpangilio wake na njia zake za kutokea na za kuingilia, na ramani zake zote na vipimo vyake vyote, na ramani zake zote na sheria zake zote uwajulishe na kuziandika machoni pao, ili wapate kuona ramani zake zote na vipimo vyake vyote nao kwa kweli wafanye hivyo.+ 12  Hii ndiyo sheria ya Nyumba hiyo. Juu ya mlima eneo lake lote kuzunguka pande zote ni kitu kitakatifu zaidi.+ Tazama! Hii ndiyo sheria ya Nyumba hiyo. 13  “Na hivi ndivyo vipimo vya madhabahu kwa kipimo cha mikono,+ mkono mmoja ukiwa ni mkono mmoja na upana wa kiganja+ kimoja. Nayo sehemu yake ya chini ni mkono mmoja. Na mkono mmoja upana wake. Na mpaka wake uko juu ya mdomo wake kuzunguka pande zote, shubiri moja. Na huo ndio msingi wa madhabahu. 14  Na kutoka sehemu ya chini kwenye sakafu mpaka kwenye rafu ya chini inayozunguka kuna mikono miwili, nao upana ni mkono mmoja. Na kutoka ile rafu ndogo mpaka kwenye ile rafu kubwa inayozunguka kuna mikono minne, nao upana wake ni mkono mmoja. 15  Nayo majiko ya madhabahu ni mikono minne, na kutoka kwenye majiko ya madhabahu kuelekea juu kuna zile pembe nne.+ 16  Nayo majiko ya madhabahu yana urefu wa mikono kumi na miwili, na upana wa mikono kumi na miwili,+ mraba pande zake nne.+ 17  Nayo rafu inayozunguka ina urefu wa mikono kumi na minne, na upana wa mikono kumi na minne, pande zake nne; nao mpaka unaoizunguka ni nusu mkono, nayo sehemu yake ya chini ni mkono mmoja kuzunguka pande zote. “Nazo ngazi zake zinaelekea mashariki.” 18  Naye akaniambia: “Mwana wa binadamu, Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Hizi ndizo sheria za madhabahu katika siku ile ya kuifanya, ili kutoa juu yake matoleo mazima ya kuteketezwa+ na kunyunyiza damu juu yake.’+ 19  “ ‘Nawe utawapa makuhani Walawi,+ ambao ni uzao wa Sadoki,+ wale wanaonikaribia mimi,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, ‘ili kunihudumia, ng’ombe-dume mchanga, mwana wa mifugo, awe toleo la dhambi.+ 20  Nawe utachukua sehemu ya damu yake na kuitia kwenye zile pembe zake nne na juu ya ncha nne za rafu inayozunguka na juu ya mpaka unaozunguka pande zote na kuitakasa kutokana na dhambi+ na kufanya upatanisho kwa ajili yake.+ 21  Nawe utamchukua yule ng’ombe-dume mchanga, lile toleo la dhambi, na lazima mtu aliteketeze katika mahali palipochaguliwa pa ile Nyumba, nje ya patakatifu.+ 22  Na siku ya pili utaleta karibu dume la mbuzi, ambaye hana kasoro, awe toleo la dhambi; nao wataitakasa madhabahu kutokana na dhambi kama vile walivyoitakasa kutokana na dhambi kwa yule ng’ombe-dume mchanga.’ 23  “ ‘Wakati utakapomaliza kutakasa kutokana na dhambi utamleta karibu ng’ombe-dume mchanga, mwana wa mifugo, ambaye hana kasoro, na kondoo-dume kutoka katika kundi, ambaye hana kasoro. 24  Nawe utawaleta karibu mbele za Yehova, nao makuhani watatupa chumvi juu yao na kuwatoa+ kwa Yehova wakiwa toleo zima la kuteketezwa. 25  Kwa siku saba utamtoa mbuzi-dume akiwa toleo la dhambi kila siku;+ na ng’ombe-dume mchanga, mwana wa mifugo, na kondoo-dume kutoka katika kundi, ambao hawana kasoro, watawatoa. 26  Kwa siku saba watafanya upatanisho+ kwa ajili ya madhabahu, nao wataitakasa na kuiweka rasmi. 27  Nao watamaliza siku hizo. Na itakuwa kwamba katika siku ya nane+ na kuanzia hapo na kuendelea makuhani watatoa juu ya madhabahu matoleo yenu mazima ya kuteketezwa na dhabihu zenu za ushirika; nami hakika nitapendezwa nanyi,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.”

Maelezo ya Chini