Ezekieli 39:1-29

39  “Na wewe, Ee mwana wa binadamu, toa unabii juu ya Gogu,+ nawe useme, ‘Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Tazama niko dhidi yako, Ee Gogu, ewe mkuu wa wakuu wa Mesheki+ na Tubali.+  Nami nitakugeuza na kukuongoza+ na kukufanya uje kutoka katika sehemu za mbali zaidi za kaskazini+ na kukuingiza kwenye milima ya Israeli.  Nami nitaupiga upinde wako utoke katika mkono wako wa kushoto, nayo mishale yako nitaiangusha kutoka katika mkono wako mwenyewe wa kuume.  Utaanguka juu ya milima ya Israeli,+ wewe na vikosi vyako vyote na vikundi vya watu vitakavyokuwa pamoja nawe. Nitakutoa uwe chakula cha ndege wenye kuwinda, na ndege wa kila namna ya bawa, na wanyama wa mwituni.” ’+  “ ‘Utaanguka juu ya uso wa nchi,+ kwa maana mimi mwenyewe nimesema,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.  “ ‘Nami nitatuma moto juu ya Magogu+ na juu ya wale wanaokaa visiwani kwa usalama;+ na watu watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.  Na jina langu takatifu nitalijulisha katikati ya watu wangu Israeli, wala sitaliacha tena jina langu litiwe unajisi;+ na mataifa watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova,+ Mtakatifu katika Israeli.’+  “ ‘Tazama! itakuwa na lazima itatendeka,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova. ‘Hii ndiyo siku ambayo nimesema juu yake.+  Na wakaaji wa majiji ya Israeli hakika wataenda na kuteketeza na kuwasha mioto kwa silaha na ngao ndogo na ngao kubwa,—kwa pinde na kwa mishale na kwa fimbo na kwa mikuki; nao watazitumia kuwasha mioto+ kwa miaka saba. 10  Nao hawatachukua vijiti shambani, wala hawatakusanya kuni misituni, kwa maana watatumia silaha kuwasha mioto.’ “ ‘Nao hakika watawateka nyara wale waliokuwa wakiwateka nyara,+ na kuwapora wale waliokuwa wakiwapora,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova. 11  “ ‘Na itatukia kwamba katika siku hiyo, nitampa Gogu+ mahali huko, kaburi katika Israeli, bonde la wale wanaopita katikati upande wa mashariki wa bahari, nalo litakuwa likiwazuia wale wanaopita katikati. Nao watalazimika kumzika Gogu na umati wake wote huko, nao hakika wataliita, Bonde la Umati wa Gogu.+ 12  Na wale wa nyumba ya Israeli watalazimika kuwazika hao ili kuisafisha nchi, kwa miezi saba.+ 13  Na watu wote wa nchi watalazimika kuzika, na hakika kwao hilo litakuwa jambo lenye sifa katika siku ambayo nitajitukuza mwenyewe,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova. 14  “ ‘Na kutakuwa na watu kwa ajili ya kazi ya kuajiriwa yenye kuendelea ambao watawatenga, wakipita katikati ya nchi, wakizika, na wale wanaopita katikati, wale waliobaki kwenye uso wa dunia, ili kuisafisha. Mpaka mwisho wa miezi saba wataendelea kutafuta. 15  Na wale wanaopita katikati lazima wapite nchini, na mtu akiuona mfupa wa mwanadamu ataweka pia alama kando yake, mpaka wale wanaozika watakapokuwa wameuzika katika Bonde la Umati wa Gogu.+ 16  Nalo jina la jiji hilo litakuwa pia Hamona. Nao watalazimika kuitakasa nchi.’+ 17  “Na wewe, Ee mwana wa binadamu, Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Sema na ndege wa kila namna ya bawa na wanyama wote wa mwituni:+ “Kusanyikeni pamoja na mje. Jikusanyeni pamoja pande zote kwenye dhabihu yangu, ambayo ninatoa kwa ajili yenu, dhabihu kubwa juu ya milima ya Israeli.+ Nanyi hakika mtakula nyama na kunywa damu.+ 18  Mtakula nyama ya wenye nguvu, nanyi mtakunywa damu ya wakuu wa dunia,+ kondoo-dume, na wana-kondoo,+ na mbuzi-dume, ngombe-dume wachanga,+ vinono wote wa Bashani.+ 19  Nanyi hakika mtakula mafuta mpaka mshibe+ na kunywa damu mpaka mlewe, kutokana na dhabihu yangu nitakayotoa kwa ajili yenu.” ’ 20  “ ‘Nanyi mtashiba mezani pangu kwa farasi na waendesha-gari, watu wenye nguvu na mashujaa wa vita wa namna zote,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.+ 21  “ ‘Nami nitaweka utukufu wangu kati ya mataifa; na mataifa yote yatalazimika kuiona hukumu yangu ambayo nimeitenda+ na mkono wangu ambao nimeuweka katikati yao.+ 22  Na wale wa nyumba ya Israeli watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova Mungu wao kuanzia siku hiyo na kuendelea.+ 23  Nayo mataifa yatalazimika kujua kwamba ilikuwa kwa sababu ya kosa lao kwamba wao, nyumba ya Israeli, walienda uhamishoni,+ kwa sababu walijiendesha kwa kukosa uaminifu kunielekea mimi, hivi kwamba nikawaficha wao uso wangu+ na kuwatia mkononi mwa wapinzani wao, nao wakawa wakianguka, wote hao, kwa upanga.+ 24  Niliwatendea kulingana na uchafu wao na kulingana na ukosaji wao,+ nami nikaendelea kuwaficha uso wangu.’ 25  “Kwa hiyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Sasa nitawarudisha mateka wa Yakobo+ na kwa kweli niwe na rehema juu ya nyumba yote ya Israeli;+ nami nitajitoa kikamili kwa ajili ya jina langu takatifu.+ 26  Nao watakuwa wamechukua fedheha+ yao na ukosefu wao wote wa uaminifu ambao wamenitendea,+ wakati watakapokaa katika nchi yao kwa usalama,+ pasipo mtu yeyote wa kuwatetemesha.+ 27  Nitakapowarudisha kutoka katika vikundi vya watu nami kwa kweli niwakusanye pamoja kutoka katika nchi za adui zao,+ mimi pia nitajitakasa mwenyewe katikati yao mbele ya macho ya mataifa mengi.’+ 28  “ ‘Nao watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova Mungu wao, nitakapowapeleka uhamishoni kwa mataifa na kwa kweli niwarudishe pamoja kwenye nchi yao,+ hivi kwamba sitamwacha yeyote kati yao abaki huko.+ 29  Nami sitaendelea tena kuwaficha uso wangu,+ kwa sababu nitaimimina roho yangu juu ya nyumba ya Israeli,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.”

Maelezo ya Chini