Ezekieli 37:1-28

37  Mkono wa Yehova ulikuwa juu yangu,+ hivi kwamba akanichukua katika roho ya Yehova+ na kuniweka chini katikati ya nchi tambarare ya bondeni, nayo ilikuwa imejaa mifupa.+  Naye akanipitisha kando yake pande zote, na, tazama! ilikuwa mingi sana kwenye uso wa hiyo nchi tambarare ya bondeni na, tazama! ilikuwa mikavu sana.+  Naye akaanza kuniambia: “Mwana wa binadamu, je, mifupa hii inaweza kuwa hai?” Nikajibu: “Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, wewe mwenyewe unajua vema.”+  Naye akaendelea kuniambia: “Toa unabii juu ya mifupa hii, nawe uiambie, ‘Enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Yehova:  “ ‘Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova ameiambia mifupa hii hivi: “Tazama, ninaleta ndani yenu pumzi, nanyi lazima muwe hai.+  Nami nitaweka juu yenu kano na kufanya nyama ije juu yenu, nami nitaitandaza ngozi juu yenu na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtakuwa hai;+ nanyi mtalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.” ’ ”+  Nami nikatoa unabii kama nilivyoamriwa.+ Na sauti ikaanza kutokea mara tu nilipotoa unabii, na tazama, kulikuwa na sauti ya kugongana, nayo mifupa ikaanza kukaribiana, mfupa kwa mfupa wake.  Nami nikaona, na, tazama! kano na nyama zikaja juu yake na ngozi ikaanza kutandazwa juu yake. Lakini kwa habari ya pumzi, hamkuwa na yoyote ndani yake.  Naye akaendelea kuniambia: “Tolea upepo unabii. Toa unabii, Ee mwana wa binadamu, nawe utauambia upepo, ‘Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Ingia kutoka kwenye zile pepo nne, Ee upepo, na upulize juu ya watu hawa waliouawa,+ ili wawe hai.” ’ ”+ 10  Nami nikatoa unabii kama vile alivyokuwa ameniamuru, nayo pumzi ikaanza kuingia ndani yao, nao wakaanza kuishi na kusimama kwa miguu yao,+ jeshi kubwa, naam, kubwa sana. 11  Naye akaendelea kuniambia: “Mwana wa binadamu, kwa habari ya mifupa hii, hii ni nyumba nzima ya Israeli.+ Tazama, wanasema, ‘Mifupa yetu imekauka, nalo tumaini letu limeangamia.+ Tumekatiliwa mbali, tukabaki peke yetu.’ 12  Kwa hiyo toa unabii, nawe utawaambia, ‘Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Tazama ninayafungua makaburi yenu,+ nami nitawatoa kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, na kuwaingiza katika nchi ya Israeli.+ 13  Nanyi mtalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova nitakapoyafungua makaburi yenu na nitakapowatoa ninyi kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu.” ’+ 14  ‘Nami nitaitia roho yangu ndani yenu, nanyi mtakuwa hai,+ nami nitawakalisha katika nchi yenu; nanyi mtalazimika kujua kwamba mimi mwenyewe, Yehova, nimesema nami nimelifanya,’ asema Yehova.”+ 15  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema: 16  “Na wewe, Ee mwana wa binadamu, jichukulie kijiti+ na uandike juu yake, ‘Kwa Yuda na kwa wenzake, wana wa Israeli.’+ Na uchukue kijiti kingine na kuandika juu yake, ‘Kwa Yosefu, kijiti cha Efraimu,+ na wenzake, nyumba yote ya Israeli.’+ 17  Na uvifanye vikaribiane viwe kijiti kimoja kwa ajili yako mwenyewe, navyo kwa kweli vitakuwa kimoja tu mkononi mwako.+ 18  Na wana wa watu wako watakapoanza kukuambia, ‘Je, hutatuambia mambo haya yana maana gani kwako?’+ 19  waambie, ‘Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Tazama, ninakichukua kijiti cha Yosefu, kilicho mkononi mwa Efraimu, na wenzake, makabila ya Israeli, nami nitawaweka juu yake, yaani, kijiti cha Yuda, nami kwa kweli nitavifanya kuwa kijiti kimoja,+ navyo vitakuwa kimoja mkononi mwangu.” ’ 20  Navyo vijiti utakavyoandika juu yake vitakuwa mkononi mwako mbele ya macho yao.+ 21  “Nawe uwaambie, ‘Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Tazama, ninawachukua wana wa Israeli kutoka katikati ya mataifa ambako wameenda, nami nitawakusanya kutoka pande zote na kuwaleta katika nchi yao.+ 22  Nami kwa kweli nitawafanya kuwa taifa moja katika nchi hiyo,+ kwenye milima ya Israeli, na mfalme mmoja atakuwa mfalme wao wote,+ nao hawataendelea tena kuwa mataifa mawili, wala hawataendelea tena kugawanyika katika falme mbili.+ 23  Nao hawatajitia unajisi tena kwa sanamu zao za mavi na kwa machukizo yao na kwa makosa yao yote;+ nami hakika nitawaokoa kutoka katika makao yao yote ambamo wametenda dhambi ndani yake, nami nitawasafisha,+ nao watakuwa watu wangu, na mimi mwenyewe nitakuwa Mungu wao.+ 24  “ ‘ “Na mtumishi wangu Daudi atakuwa mfalme juu yao,+ nao wote watakuwa na mchungaji mmoja;+ nao watatembea katika maamuzi yangu ya hukumu,+ na sheria zangu watazishika,+ nao hakika watazifanya.+ 25  Nao kwa kweli watakaa juu ya nchi niliyompa mtumishi wangu, Yakobo, ambamo mababu zenu walikaa,+ nao kwa kweli watakaa juu yake,+ wao na wana wao na wana wa wana wao mpaka wakati usio na kipimo,+ na Daudi mtumishi wangu atakuwa mkuu wao mpaka wakati usio na kipimo.+ 26  “ ‘ “Nami nitafanya agano la amani+ pamoja nao; watakuwa na agano lenye kudumu mpaka wakati usio na kipimo.+ Nami nitawaweka na kuwazidisha+ na kuweka patakatifu pangu katikati yao mpaka wakati usio na kipimo.+ 27  Na maskani yangu kwa kweli itakuwa juu yao,+ nami hakika nitakuwa Mungu wao, na wao wenyewe watakuwa watu wangu.+ 28  Na mataifa watalazimika kujua kwamba mimi, Yehova,+ ninawatakasa Israeli wakati patakatifu pangu patakapokuwa katikati yao mpaka wakati usio na kipimo.” ’ ”+

Maelezo ya Chini