Ezekieli 35:1-15

35  Na neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema:  “Mwana wa binadamu, elekeza uso+ wako kwenye eneo lenye milima la Seiri+ na utoe unabii juu yake.+  Nawe utaliambia, ‘Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Mimi hapa niko dhidi yako, Ee eneo lenye milima la Seiri,+ nami nitaunyoosha mkono wangu juu yako+ na kukufanya uwe mahame, naam, kuwa ukiwa.+  Majiji yako nitayafanya kuwa mahali palipoharibiwa, na wewe mwenyewe utakuwa mahame yenye ukiwa;+ nawe utalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova,+  kwa sababu ulikuwa na uadui wenye kudumu mpaka wakati usio na kipimo+ nawe uliendelea kuwatia wana wa Israeli kwenye nguvu za upanga,+ wakati wa maafa yao,+ wakati wa kosa lao la mwisho.” ’+  “ ‘Kwa hiyo kama ninavyoishi,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, ‘kwa sababu nilikuwa nikikutayarisha kwa ajili ya damu, damu yenyewe pia itakufuatilia wewe.+ Hakika damu ndiyo uliyoichukia, na damu yenyewe ndiyo itakayokufuatilia.+  Nami hakika nitalifanya eneo lenye milima la Seiri kuwa mahame, naam, kuwa ukiwa,+ nami nitamkatilia mbali kutoka hilo mtu yeyote anayepita katikati na mtu anayerudi.+  Nami nitaijaza milima yake kwa watu wake waliouawa; na katika vilima vyako na mabonde yako na vijito vyako vyote, wale waliouawa kwa upanga wataanguka humo.+  Nitakufanya kuwa mahame yenye ukiwa yanayodumu mpaka wakati usio na kipimo, nayo majiji yako mwenyewe hayatakaliwa;+ nanyi mtalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.’+ 10  “Kwa sababu ulisema, ‘Mataifa haya mawili na nchi hizi mbili—zitakuwa zangu mwenyewe, nasi hakika tutaitwaa kila nchi,’+ ijapokuwa Yehova mwenyewe alikuwa hapo,+ 11  ‘kwa hiyo kama ninavyoishi,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, ‘nitatenda pia kulingana na hasira yako na kulingana na wivu wako ambao umeonyesha kwa sababu ya hisia zako za chuki kuwaelekea;+ nami nitajijulisha mwenyewe katikati yao nitakapokuhukumu.+ 12  Nawe utalazimika kujua kwamba mimi mwenyewe, Yehova, nimesikia mambo yako yote yasiyo ya heshima ambayo umesema kuhusu milima ya Israeli,+ ukisema: “Imefanywa ukiwa. Imetiwa mkononi mwetu iwe chakula chetu.”+ 13  Nanyi mliendelea kutenda kwa majivuno makubwa juu yangu kwa vinywa vyenu,+ nanyi mmezidisha maneno yenu juu yangu.+ Mimi mwenyewe nimeyasikia.’+ 14  “Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Wakati uleule ambao dunia yote inashangilia, nitakufanya wewe kuwa mahame yenye ukiwa. 15  Kama vile tu ulivyoshangilia urithi wa nyumba ya Israeli kwa sababu ilifanywa ukiwa, nitakutendea jambo hilohilo.+ Utakuwa mahame yenye ukiwa, Ee eneo lenye milima la Seiri, naam, Edomu yote, naam, yote pia;+ nao watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.’”+

Maelezo ya Chini