Ezekieli 34:1-31

34  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema:  “Mwana wa binadamu, toa unabii juu ya wachungaji wa Israeli. Toa unabii, nawe uwaambie hao wachungaji, ‘Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Ole wao wachungaji wa Israeli,+ ambao wamekuwa watu wanaojilisha wenyewe!+ Je, wachungaji hawapaswi kulisha kundi?+  Mnakula mafuta,+ na kujivika sufu ninyi wenyewe. Mnamchinja mnyama aliyenona.+ Hamlishi kundi lenyewe.  Walio wagonjwa hamkuwatia nguvu,+ na anayeugua hamkumponya, na aliyevunjika hamkumfunga, na aliyefukuzwa hamkumrudisha, na aliyepotea hamkumtafuta apatikane,+ lakini mmewatawala kwa ukali, naam, kwa uonevu.+  Nao wakatawanyika hatua kwa hatua kwa sababu hapakuwa na mchungaji,+ hivi kwamba wakawa chakula cha kila mnyama wa mwituni, nao wakaendelea kutawanyika.+  Kondoo zangu waliendelea kupotea kwenye milima yote na juu ya kila kilima kirefu;+ na juu ya uso wote wa dunia kondoo zangu+ walitawanyika, pasipo mtu wa kutafuta wala mtu anayejitahidi kupata.  “ ‘ “Kwa hiyo, ninyi wachungaji, lisikieni neno la Yehova,  ‘ “Kama ninavyoishi,” asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, “hakika kwa sababu kondoo zangu walikuwa kitu cha kuporwa na kondoo zangu waliendelea kuwa chakula kwa ajili ya kila mnyama wa mwituni, kwa sababu hapakuwa na mchungaji yeyote, nao wachungaji wangu hawakuwatafuta kondoo zangu, bali wachungaji waliendelea kujilisha wenyewe,+ nao hawakuwalisha kondoo zangu,” ’  kwa hiyo, ninyi wachungaji, lisikieni neno la Yehova. 10  Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Tazama niko dhidi ya wachungaji,+ na hakika mimi nitadai kondoo zangu kutoka mkononi mwao na kuwafanya waache kuwalisha kondoo zangu,+ nao wachungaji hawatajilisha tena kamwe;+ nami nitawakomboa kondoo zangu kutoka kinywani mwao, nao hawatakuwa chakula chao.’ ”+ 11  “ ‘Kwa maana Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Mimi nipo hapa, mimi mwenyewe, nami nitawatafuta kondoo zangu na kuwatunza.+ 12  Kulingana na utunzaji wa mtu anayelisha kundi+ lake katika siku ya kuja kwake kuwa katikati ya kondoo zake ambao wametawanyika kotekote,+ hivyo ndivyo nitakavyowatunza kondoo zangu; nami nitawakomboa kutoka mahali pote ambapo wametawanyika katika siku ya mawingu na giza zito.+ 13  Nami nitawatoa+ kutoka kwa vikundi vya watu na kuwakusanya pamoja kutoka katika zile nchi na kuwaleta kwenye nchi yao+ na kuwalisha kwenye milima ya Israeli, kando ya vijito na kando ya makao yote ya nchi.+ 14  Katika malisho mazuri nitawalisha wao, na makao yao yatakuwa katika milima mirefu ya Israeli.+ Huko watalala katika makao mazuri,+ na kwenye malisho manono watajilisha juu ya milima ya Israeli.” 15  “ ‘ “Mimi mwenyewe nitawalisha kondoo zangu,+ na mimi mwenyewe nitawalaza,”+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova. 16  “Aliyepotea nitamtafuta, na aliyefukuzwa nitamrudisha,+ na aliyevunjika nitamfunga na anayeugua nitamtia nguvu, lakini aliyenona+ na aliye na nguvu nitamwangamiza. Huyo nitamlisha hukumu.”+ 17  “ ‘Nanyi kondoo zangu, Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Tazama, ninahukumu kati ya kondoo na kondoo, kati ya kondoo-dume na mbuzi-dume.+ 18  Je, ni jambo dogo kwenu kwamba ninyi mnajilisha malisho yaliyo bora zaidi+ lakini yale malisho mengine yenu mnayakanyaga-kanyaga kwa miguu yenu, na kwamba maji safi mnayanywa lakini yaliyobaki mnayachafua kwa kuyakanyaga-kanyaga kwa miguu yenu? 19  Nao kondoo zangu, je, wajilishe kwenye malisho mliyokanyaga-kanyaga kwa miguu yenu na kunywa maji yaliyochafuliwa kwa kukanyagwa-kanyagwa kwa miguu yenu?” 20  “ ‘Kwa hiyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amewaambia hivi: “Tazama mimi nipo hapa, mimi mwenyewe, nami nitahukumu kati ya kondoo aliyenona na kondoo aliyekonda, 21  kwa sababu kwa ubavu na kwa bega mliendelea kusukuma na kwa pembe zenu mliendelea kuwasukuma wote waliofanywa kuwa wagonjwa mpaka mkawa mmewatawanya nje.+ 22  Nami nitawaokoa kondoo zangu, nao hawataendelea kuwa tena kitu cha kuporwa;+ nami nitahukumu kati ya kondoo na kondoo. 23  Nami nitasimamisha juu yao mchungaji mmoja,+ naye atawalisha, naam, mtumishi wangu Daudi.+ Yeye mwenyewe atawalisha, na yeye mwenyewe atakuwa mchungaji wao.+ 24  Na mimi mwenyewe, Yehova, nitakuwa Mungu wao,+ na mtumishi wangu Daudi atakuwa mkuu katikati yao.+ Mimi mwenyewe, Yehova, nimesema. 25  “ ‘ “Nami nitafanya agano la amani pamoja nao,+ na hakika mimi nitamkomesha katika nchi mnyama-mwitu mwenye kudhuru,+ nao kwa kweli watakaa nyikani kwa usalama na kulala katika misitu.+ 26  Nami nitawafanya wao na mazingira ya kilima changu kuwa baraka,+ nami nitaifanya mvua inayomwagika ishuke kwa wakati wake. Kutakuwa na mvua inayomwagika ya baraka.+ 27  Na mti wa shambani utatoa matunda+ yake, na nchi yenyewe itatoa mazao+ yake, nao kwa kweli watakuwa katika nchi yao kwa usalama.+ Nao watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova nitakapovunja nira+ zao na kuwakomboa kutoka katika mkono wa wale waliokuwa wakiwatumia kama watumwa.+ 28  Nao hawataendelea kuwa kitu cha kuporwa na mataifa;+ na kwa habari ya mnyama-mwitu wa dunia, yeye hatawararua, nao kwa kweli watakaa katika usalama, pasipo mtu yeyote wa kuwatetemesha.+ 29  “ ‘ “Nami nitawainulia mmea ili kujifanyia jina,+ nao hawatakuwa tena wale walioondolewa na njaa katika nchi,+ nao hawatachukua fedheha tena kamwe kutoka kwa mataifa.+ 30  ‘Nao watalazimika kujua kwamba mimi, Yehova Mungu wao, niko pamoja nao+ na kwamba wao ni watu wangu, nyumba ya Israeli,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.” ’+ 31  “ ‘Na kwa habari yenu ninyi kondoo zangu,+ kondoo wa malisho yangu, ninyi ni watu wa udongo. Mimi ni Mungu wenu,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.”

Maelezo ya Chini