Ezekieli 32:1-32

32  Na ikazidi kutukia kwamba katika mwaka wa kumi na mbili, katika mwezi wa kumi na mbili, siku ya kwanza ya mwezi huo, neno la Yehova likanijia, na kusema:  “Mwana wa binadamu, mfanyie wimbo wa huzuni Farao mfalme wa Misri, nawe utamwambia, ‘Umenyamazishwa kama mwana-simba wa mataifa mwenye manyoya shingoni.+ “ ‘Nawe umekuwa kama mnyama mkubwa wa majini katika bahari,+ nawe uliendelea kufoka katika mito yako, nawe ukaendelea kutibua maji kwa miguu yako na kuichafua mito yao.’  “Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Pia nitatandaza juu yako wavu+ wangu kwa kutumia kutaniko la vikundi vingi vya watu, nao hakika watakuleta katika wavu wangu wa kukokota.+  Nami nitakuacha juu ya nchi. Nitakutupa juu ya uso wa shamba.+ Nami nitavifanya viumbe vyote vinavyoruka vya mbinguni vikae juu yako, nami nitawashibisha wanyama-mwitu wa dunia nzima kutokana nawe.+  Nami nitaiweka nyama yako juu ya milima na kuyajaza mabonde kwa takataka zako.+  Nami nitaifanya nchi inywe kilichokutoka, damu yako,+ juu ya milima; na vijito vitajazwa kutokana nawe.’  “ ‘Na wakati utakapozimwa nitazifunika mbingu na kuzitia giza nyota zake. Nalo jua, nitalifunika kwa mawingu, na mwezi wenyewe hautaacha nuru yake iangaze.+  Mianga yote ya nuru mbinguni—nitaitia giza kwa sababu yako, nami nitatia giza juu ya nchi yako,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.  “ ‘Nami nitaitia uchungu mioyo ya vikundi vingi vya watu nitakapoleta mateka kutoka kwako katikati ya mataifa mpaka nchi ambazo hukuzijua.+ 10  Nami nitafanya vikundi vingi vya watu waingiwe na hofu+ kwa sababu yako, na wafalme wao watatetemeka kwa hofu kwa sababu yako wakati nitakapoutikisa upanga wangu usoni pao,+ nao watatetemeka kila dakika, kila mmoja kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe, katika siku ya kuanguka kwako.’+ 11  “Kwa maana Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Upanga wa mfalme wa Babiloni utakuja juu yako.+ 12  Nitaufanya umati wako uanguke kwa panga za wenye nguvu, watu wa mataifa wenye kuonea, hao wote;+ nao kwa kweli wataipora fahari ya Misri, na umati wake wote lazima uangamizwe.+ 13  Nami nitaangamiza wanyama wake wote wa kufugwa kutoka kando ya maji mengi,+ na mguu wa mtu wa udongo hautayatibua+ tena, wala hata kwato za mnyama wa kufugwa hazitayatibua.’ 14  “ ‘Wakati huo nitayafanya maji yao yawe safi, na mito yao nitaifanya iende kama mafuta,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova. 15  “ ‘Nitakapoifanya nchi ya Misri iwe mahame yenye ukiwa nayo nchi ifanywe ukiwa, isiwe na vitu vinavyoijaza,+ nitakapowaua wakaaji wote waliomo ndani yake, pia watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.+ 16  “ ‘Huu ni wimbo wa huzuni, na hakika watu watauimba. Hata binti za mataifa watauimba; watauimba juu ya Misri na juu ya umati wake wote,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.” 17  Na ikazidi kutukia kwamba katika mwaka wa kumi na mbili, siku ya kumi na tano ya mwezi huo, neno la Yehova likanijia, na kusema: 18  “Mwana wa binadamu, ombolezea umati wa Misri na kuushusha chini,+ yeye na binti za mataifa makuu, mpaka nchi iliyo chini,+ pamoja na wale wanaoshuka kuingia shimoni.+ 19  “ ‘Wewe unapendeza zaidi kwa kulinganishwa na nani?+ Shuka, nawe lazima ulazwe pamoja na watu ambao hawajatahiriwa!’+ 20  “ ‘Wataanguka katikati ya wale waliouawa kwa upanga.+ Yeye ametiwa mkononi mwa upanga. Mkokoteeni mbali pamoja na umati wake wote. 21  “ ‘Watu wa kwanza kabisa kati ya wenye nguvu watasema naye katikati ya Kaburi,* pamoja na wasaidizi wake.+ Hakika watashuka chini;+ watalala kama wale ambao hawajatahiriwa, waliouawa kwa upanga. 22  Huko ndiko aliko Ashuru pamoja na kutaniko lake lote.+ Makaburi yake yanamzunguka pande zote. Hao wote wameuawa, wale wanaoanguka kwa upanga.+ 23  Kwa maana makaburi yake yamewekwa katika sehemu za ndani kabisa za shimo,+ na kutaniko lake linazunguka kaburi lake pande zote, hao wote wakiwa wameuawa, wakianguka kwa upanga, kwa sababu walikuwa wamesababisha hofu katika nchi ya walio hai. 24  “ ‘Kuna Elamu+ na umati wake wote kulizunguka kaburi lake pande zote, hao wote wakiwa wameuawa, wale wanaoanguka kwa upanga, ambao wameshuka chini wakiwa hawajatahiriwa mpaka nchi iliyo chini, wale ambao wamesababisha hofu yao katika nchi ya wale walio hai; nao watachukua fedheha yao pamoja na wale wanaoshuka kuingia katika shimo.+ 25  Katikati ya waliouawa wameweka kitanda+ kwa ajili yake katikati ya umati wake wote. Makaburi yake yanakizunguka pande zote. Hao wote hawajatahiriwa, wakiwa wameuawa kwa upanga,+ kwa sababu hofu yao ilisababishwa katika nchi ya wale walio hai; nao watachukua fedheha yao pamoja na wale wanaoshuka kuingia katika shimo. Yeye amewekwa katikati ya waliouawa. 26  “ ‘Mesheki+ na Tubali+ na umati wake wote wako huko. Makaburi yake yanamzunguka pande zote. Hao wote hawajatahiriwa, wakiwa wamechomwa kwa upanga, kwa sababu wamesababisha hofu yao katika nchi ya wale walio hai. 27  Nao je, hawatalala pamoja na wenye nguvu,+ wanaoanguka kutoka kati ya watu ambao hawajatahiriwa, ambao wameshuka kuingia katika Kaburi* wakiwa na silaha zao za vita? Nao wataweka panga zao chini ya vichwa vyao, nayo makosa yao yatakuwa juu ya mifupa yao,+ kwa sababu wenye nguvu walisababisha hofu katika nchi ya wale walio hai.+ 28  Na wewe, utavunjwa katikati ya watu ambao hawajatahiriwa, nawe utalala chini pamoja na wale waliouawa kwa upanga. 29  “‘Edomu,+ wafalme wake na wakuu wake wote wako huko, ambao, katika nguvu zao, waliwekwa pamoja na wale waliouawa kwa upanga;+ wao wenyewe watalala pamoja na watu ambao hawajatahiriwa+ na pamoja na wale wanaoshuka kuingia katika shimo. 30  “ ‘Watawala wadogo wa kaskazini wako huko, hao wote, na Wasidoni+ wote, ambao wameshuka chini pamoja na wale waliouawa, katika utishaji wao kwa sababu ya nguvu zao, wakiwa wameona aibu. Nao watalala wakiwa hawajatahiriwa pamoja na wale waliouawa kwa upanga nao watachukua fedheha yao pamoja na wale wanaoshuka kuingia katika shimo.+ 31  “ ‘Hao ndio atakaowaona Farao, naye atafarijiwa juu ya umati wake wote.+ Farao na jeshi lake lote watakuwa watu waliouawa kwa upanga,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova. 32  “ ‘Kwa maana amesababisha hofu yake katika nchi ya walio hai,+ naye atalazwa katikati ya watu ambao hawajatahiriwa, pamoja na wale waliouawa kwa upanga, yeye Farao na umati wake wote,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.”

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.
Sheoli. Tazama Nyongeza 4.