Ezekieli 31:1-18

31  Na ikazidi kutukia kwamba katika mwaka wa kumi na moja, katika mwezi wa tatu, siku ya kwanza ya mwezi huo, neno la Yehova likanijia, na kusema:  “Mwana wa binadamu, mwambie Farao mfalme wa Misri na umati wake,+ “ ‘Umefanana na nani katika ukuu wako?  Tazama! Mwashuru, mwerezi katika Lebanoni,+ wenye matawi ya kupendeza,+ wenye kifuniko chenye majani mengi kinachotoa kivuli, na wenye kimo kirefu,+ hivi kwamba kilele chake kilikuwa kati ya mawingu.+  Ni maji yaliyoufanya uwe mkubwa;+ kilindi cha maji kiliufanya urefuke. Pamoja na vijito vyake kilikuwa kikienda kuzunguka pande zote mahali ulipopandwa; nacho kiliipeleka mifereji yake kwenye miti yote ya shambani.  Ndiyo sababu ulikuwa mrefu zaidi kwa kimo kuliko miti mingine yote ya shambani.+ “ ‘Na matawi yake yalizidi kuongezeka, na matawi yake yaliendelea kuwa marefu zaidi kwa sababu ya maji mengi kwenye mifereji ya maji.+  Viumbe vyote vinavyoruka vya mbinguni vilifanya viota+ vyao kwenye matawi yake, na wanyama wote wa mwituni walizaa chini ya matawi yake,+ na mataifa yote yenye hesabu kubwa ya watu yalikuwa yakikaa katika kivuli chake.  Nao ukawa wenye kupendeza katika ukuu wake,+ katika urefu wa majani yake, kwa maana mizizi yake ilikuwa juu ya maji mengi.  Mierezi mingine haikulingana nao katika bustani ya Mungu.+ Nayo miberoshi, haikufanana nao kwa habari ya matawi yake. Na miaramoni yenyewe haikuwa kama huo katika matawi yake. Hakuna mti mwingine wowote katika bustani ya Mungu uliofanana nao katika uzuri wake.+  Niliufanya kuwa mzuri katika wingi wa majani yake,+ na miti mingine yote ya Edeni iliyokuwa katika bustani ya Mungu wa kweli ikawa ikiuonea wivu.’+ 10  “Kwa hiyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Kwa sababu wewe ulikuwa na kimo kirefu, hivi kwamba huo ukaweka kilele chake kati ya mawingu+ na moyo wake ukainuliwa kwa sababu ya kimo chake,+ 11  mimi nitautia pia mkononi mwa mdhalimu wa mataifa.+ Hakika atauchukulia hatua. Nitaufukuza huo kulingana na uovu wake.+ 12  Na wageni, watu wa mataifa wenye kuonea, wataukata, na watu watauacha milimani; na katika mabonde yote majani yake hakika yataanguka, na matawi yake yatavunjwa katikati ya sakafu zote za vijito vya dunia.+ Na vikundi vyote vya watu wa dunia watashuka kutoka katika kivuli chake na kuuacha.+ 13  Viumbe vyote vinavyoruka vya mbinguni vitakaa juu ya shina lake lililoanguka, na wanyama wote wa mwituni hakika watakuwa juu ya matawi yake;+ 14  ili wowote kati ya miti iliyonyweshwa maji vizuri usipate kuwa na kimo kirefu, au kuweka vilele vyake kati ya mawingu, na ili wowote ule unaokunywa maji usiweze kusimama juu yake kwa kimo, kwa maana yote hiyo hakika itatolewa ife,+ kwenda kwa nchi iliyo chini,+ katikati ya wana wa binadamu, kwa wale wanaoshuka kuingia shimoni.’ 15  “Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Hakika nitasababisha maombolezo katika siku yake ya kushuka kuingia katika Kaburi.*+ Nitakifunika kilindi cha maji kwa sababu yake, nipate kuvizuia vijito vyake na ili yale maji mengi yazuiliwe; na kwa sababu yake nitatia giza Lebanoni, na kwa sababu yake miti yote ya shambani itazimia. 16  Wakati wa sauti ya kuanguka kwake hakika nitasababisha mataifa yatikisike wakati nitakapoishusha chini mpaka katika Kaburi* pamoja na wale wanaoshuka kuingia shimoni,+ na katika nchi iliyo chini miti yote ya Edeni,+ iliyo bora na iliyo mizuri kabisa ya Lebanoni, yote ile inayokunywa maji, itafarijiwa.+ 17  Pamoja naye wao wenyewe pia wameshuka mpaka katika Kaburi,*+ kwa wale waliouawa kwa upanga, na wale ambao kama mbegu yake wamekaa katika kivuli chake katikati ya mataifa.’+ 18  “ ‘Umefanana na nani hivyo katika utukufu+ na ukuu katikati ya miti ya Edeni?+ Lakini hakika utashushwa pamoja na miti ya Edeni mpaka nchi iliyo chini.+ Utalala chini pamoja na wale waliouawa kwa upanga katikati ya watu ambao hawajatahiriwa. Huyu ni Farao na umati wake wote,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.”

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.
Sheoli. Tazama Nyongeza 4.
Sheoli. Tazama Nyongeza 4.