Ezekieli 30:1-26

30  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema:  “Mwana wa binadamu, toa unabii, nawe useme,+ ‘Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Pigeni mayowe, ‘Ole wa siku ile!’+  kwa maana siku iko karibu, naam, siku ya Yehova iko karibu.+ Siku ya mawingu,+ itakuwa wakati uliowekwa wa mataifa.+  Na hakika upanga utaingia Misri,+ na maumivu makali yatatukia Ethiopia wakati ambapo mtu ataanguka akiwa ameuawa katika Misri nao kwa kweli wachukue mali yake nayo misingi yake kwa kweli ibomolewe.+  Ethiopia+ na Putu+na Ludi na jamii yote iliyochangamana+ na Kubu na wana wa nchi ya agano—pamoja nao wataanguka kwa upanga.” ’+  “Yehova amesema hivi, ‘Wanaounga mkono Misri lazima waanguke pia, na fahari ya nguvu zake lazima ishuke chini.’+ “ ‘Kutoka Migdoli+ mpaka Sewene+ wataanguka ndani yake kwa upanga,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.  ‘Lazima pia wafanywe kuwa ukiwa katikati ya nchi zilizofanywa ukiwa, na majiji yake yatakuwa katikati kabisa ya majiji yaliyoharibiwa.+  Nao watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova nitakapowasha moto katika Misri na wasaidizi wake wote kwa kweli wavunjwe.+  Katika siku hiyo wajumbe watatoka mbele zangu katika meli, ili kuifanya Ethiopia yenye kujitumaini ianze kutetemeka.+ Na maumivu makali yatatukia kati yao katika siku ya Misri, kwa maana, tazama! lazima ije.’+ 10  “Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Nitaufanya pia umati wa Misri ukome kwa mkono wa Nebukadreza mfalme wa Babiloni.+ 11  Yeye na watu wake pamoja naye, watu wa mataifa wenye kuonea,+ wanaletwa ndani ili kuiharibu nchi. Nao watachomoa panga zao juu ya Misri na kuijaza nchi kwa waliouawa.+ 12  Nami nitaifanya mifereji ya Nile+ iwe nchi kavu na kuiuza nchi mkononi mwa watu wabaya,+ nami nitaifanya nchi na vyote vinavyoijaza ifanywe ukiwa kwa mkono wa wageni.+ Mimi mwenyewe, Yehova, nimesema.’+ 13  “Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Nitaangamiza pia sanamu za mavi+ na kufanya miungu isiyo na thamani ikome katika Nofu,+ na hakutakuwa tena na mkuu kutoka katika nchi ya Misri; nami hakika nitatia hofu katika nchi ya Misri.+ 14  Nami nitafanya Pathrosi+ kuwa ukiwa na kuwasha moto katika Soani+ na kufanya matendo ya hukumu katika No.+ 15  Nami nitaimwaga ghadhabu yangu+ juu ya Sini, ngome ya Misri, na kuukatilia mbali umati wa No.+ 16  Nami nitawasha moto katika Misri. Hakika Sini itakuwa katika maumivu makali, na No yenyewe itatekwa kwa kutobolewa matundu; na kwa habari ya Nofu—kutakuwa na wapinzani wakati wa mchana! 17  Nao vijana wa Oni+ na Pibesethi, wataanguka kwa upanga, na majiji yataenda utekwani. 18  Na katika Tehafnehesi+ siku itakuwa na giza, nitakapovunja huko nira za Misri.+ Na katika yeye fahari ya nguvu zake kwa kweli itakomeshwa.+ Na kwa habari yake, mawingu yatamfunika,+ na miji yake mwenyewe ya kandokando itaenda utekwani.+ 19  Nami nitafanya matendo ya hukumu katika Misri;+ nao watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.’ ” 20  Na ikazidi kuwa kwamba katika mwaka wa kumi na moja, katika mwezi wa kwanza, siku ya saba ya mwezi huo, neno la Yehova likanijia, na kusema: 21  “Mwana wa binadamu, hakika nitauvunja mkono wa Farao mfalme wa Misri,+ na, tazama! hautafungwa hata kidogo ili kuufanya upone kwa kutia kitambaa ili kuufunga,+ ili uwe na nguvu za kushika upanga.” 22  “Kwa hiyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Tazama, mimi niko dhidi ya Farao mfalme wa Misri,+ nami nitaivunja mikono yake,+ ule wenye nguvu na ule uliovunjika,+ nami nitaufanya upanga uanguke kutoka mkononi mwake.+ 23  Nami nitawatawanya Wamisri kati ya mataifa na kuwatapanya kati ya nchi mbalimbali.+ 24  Nami nitaitia nguvu mikono ya mfalme wa Babiloni+ na kuutia upanga wangu mkononi mwake,+ nami nitaivunja mikono ya Farao, naye ataugua kwelikweli mbele yake kama mwenye majeraha ya kufisha.+ 25  Nami nitaitia nguvu mikono ya mfalme wa Babiloni, na mikono yenyewe ya Farao itaanguka; nao watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova nitakapoutia upanga wangu mkononi mwa mfalme wa Babiloni naye kwa kweli aunyooshe juu ya nchi ya Misri.+ 26  Nami nitawatawanya Wamisri kati ya mataifa+ na kuwatapanya kati ya nchi mbalimbali; nao watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.’ ”

Maelezo ya Chini