Ezekieli 28:1-26

28  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema:  “Mwana wa binadamu, mwambie kiongozi wa Tiro, ‘Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “ ‘ “Kwa sababu moyo wako umekuwa na majivuno,+ nawe unaendelea kusema, ‘Mimi ni mungu.+ Katika kiti cha mungu nimejiketisha mwenyewe,+ katika moyo wa bahari kuu,’+ wakati ambapo wewe ni mtu wa udongo,+ wala si mungu,+ nawe unaendelea kuufanya moyo wako kama moyo wa mungu—  tazama! wewe una hekima kuliko Danieli.+ Hakuna siri ambazo zimelingana na wewe.+  Kwa hekima yako na kwa utambuzi wako umejipatia mali, nawe unaendelea kupata dhahabu na fedha katika maghala yako.+  Kwa wingi wa hekima yako,+ kwa mali zako za mauzo,+ umefanya utajiri wako uwe mwingi,+ nao moyo wako ukaanza kuwa na majivuno kwa sababu ya utajiri wako.” ’+  “ ‘Kwa hiyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Kwa sababu unaufanya moyo wako kama moyo wa mungu,+  kwa hiyo tazama, ninaleta juu yako wageni,+ waonevu wa mataifa,+ nao hakika watachomoa panga zao juu ya uzuri wa hekima yako na kutia unajisi fahari yako inayong’aa.+  Watakushusha chini mpaka shimoni,+ nawe utakufa kifo cha mtu aliyeuawa katika moyo wa bahari kuu.+  Je, kwa hakika utasema, ‘Mimi ni mungu,’ mbele yake yeye anayekuua,+ wakati ambapo wewe ni mtu wa udongo tu, wala si mungu,+ mkononi mwa wale wanaokutia unajisi?” ’ 10  “ ‘Kwa mkono wa wageni utakufa vifo vya watu ambao hawajatahiriwa,+ kwa maana mimi mwenyewe nimesema,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.” 11  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema: 12  “Mwana wa binadamu, mfanyie mfalme wa Tiro wimbo wa huzuni,+ nawe umwambie, ‘Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “ ‘ “Unafunga kielelezo kwa muhuri, kinachojaa hekima+ na kikamilifu katika uzuri.+ 13  Ulikuwa katika Edeni, bustani ya Mungu.+ Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, zabarijadi, topazi na yaspi; krisolito, shohamu+ na yashefi; yakuti, feruzi+ na zumaridi; nao ufundi wa viwekeo na wa vitundu vyako ulikuwa wa dhahabu ndani yako. Vilitayarishwa katika siku ya kuumbwa kwako. 14  Wewe ndiye kerubi aliyetiwa mafuta anayefunika, nami nimekuweka wewe. Ulikuwa katika mlima mtakatifu wa Mungu.+ Ulitembea katikati ya mawe yenye moto. 15  Hukuwa na kosa katika njia zako tangu siku ya kuumbwa+ kwako mpaka ukosefu wa uadilifu ulipoonekana ndani yako.+ 16  “ ‘ “Kwa sababu ya wingi wa mali zako za mauzo+ walikujaza jeuri katikati yako, nawe ukaanza kutenda dhambi.+ Nami nitakufukuza kama uliye najisi kutoka katika mlima wa Mungu, nami nitakuharibu wewe,+ Ee kerubi unayefunika, kutoka katikati ya mawe yenye moto. 17  “ ‘ “Moyo wako ulikuwa na majivuno kwa sababu ya urembo wako.+ Uliiharibu hekima yako kwa sababu ya fahari yako inayong’aa.+ Nitakutupa chini.+ Nitakuweka mbele ya wafalme, ili wakutazame.+ 18  “ ‘ “Kwa sababu ya wingi wa makosa yako,+ kwa sababu ya ukosefu wa haki wa mali zako za mauzo,+ umepatia unajisi patakatifu pako. Nami nitatokeza moto kutoka katikati yako. Huo ndio utakaokuteketeza.+ Nami nitakufanya kuwa majivu juu ya dunia mbele ya macho ya wale wanaokuona.+ 19  Nao wale wote wanaokujua wewe katikati ya vikundi vya watu, hakika watakukazia macho kwa mshangao.+ Utakuwa vitisho vya ghafula, nawe hutaendelea kuwapo tena mpaka wakati usio na kipimo.” ’ ”+ 20  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema: 21  “Mwana wa binadamu, elekeza uso wako Sidoni,+ na utoe unabii juu yake. 22  Nawe utasema, ‘Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Tazama, niko juu yako,+ Ee Sidoni, nami hakika nitatukuzwa katikati yako;+ nao watu watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova nitakapofanya matendo ya hukumu+ ndani yake nami kwa kweli nitakaswe ndani yake.+ 23  Nami nitatuma tauni ndani yake na damu katika barabara zake.+ Na aliyeuawa ataanguka katikati yake kwa upanga juu yake kila upande;+ nao watu watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.+ 24  Na katika nyumba ya Israeli hakutakuwa tena na mchongoma hatari+ au mwiba wenye kuumiza kutoka kwa wote hao wanaowazunguka pande zote, wale wanaowatendea kwa dhihaka; na watu watalazimika kujua kwamba mimi ni Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.” ’ 25  “ ‘Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Nitakapokusanya pamoja nyumba ya Israeli kutoka kwa vikundi vya watu ambao kati yao wametawanyika,+ mimi pia nitatakaswa kati yao machoni pa mataifa.+ Nao hakika watakaa kwenye nchi+ yao niliyompa mtumishi wangu, Yakobo.+ 26  Nao kwa kweli watakaa juu yake kwa usalama+ na kujenga nyumba+ na kupanda mashamba ya mizabibu,+ nao watakaa kwa usalama+ ninapofanya matendo ya hukumu juu ya wale wote wanaowatendea kwa dhihaka kuwazunguka pande zote;+ nao watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova Mungu wao.” ’ ”

Maelezo ya Chini