Ezekieli 27:1-36

27  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema:  “Na wewe, Ee mwana wa binadamu, mfanyie Tiro wimbo wa huzuni,+  nawe utamwambia Tiro,“ ‘Wewe unayekaa katika malango ya bahari,+ mwanamke mfanya-biashara wa vikundi vya watu wa visiwa vingi,+ Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Ee Tiro, wewe mwenyewe umesema, ‘Mimi ni mkamilifu wa uzuri.’+  Maeneo yako yamo katika moyo wa bahari.+ Wajenzi wako mwenyewe wameukamilisha uzuri wako.+  Walikutengenezea kutokana na miberoshi kutoka Seniri+ mbao zote. Waliuchukua mwerezi kutoka Lebanoni+ na kufanya mlingoti juu yako.  Waliyafanya makasia yako kutokana na miti mikubwa sana ya Bashani. Waliifanya omo yako kwa pembe za tembo katika mbao za mvinje, kutoka katika visiwa vya Kitimu.+  Mtando wako wa nguo ulikuwa kitani cha rangi mbalimbali kutoka Misri,+ ili kuwa tanga yako. Uzi wa bluu+ na sufu iliyotiwa rangi ya zambarau+ kutoka katika visiwa vya Elisha+ ndivyo vilivyofunika sitaha yako.  “ ‘ “Wakaaji wa Sidoni+ na Arvadi+ wenyewe wakawa wapiga-makasia wako. Watu wako wenye ustadi,+ Ee Tiro, walikuwa ndani yako; walikuwa mabaharia+ wako.  Hata wanaume wazee wa Gebali+ na watu wake wenye ustadi walikuwa ndani yako wakiwa wenye kutia kalafati mipasuko+ yako. Meli zote za baharini na wanamaji wake wenyewe walikuwa ndani yako, ili kufanya biashara. 10  Waajemi+ na Waludimu+ na watu wa Putu+—walikuwa katika jeshi lako, watu wako wa vita. Walitundika ngao na kofia kwako.+ Wao ndio walioisababisha fahari yako. 11  Wana wa Arvadi,+ hata jeshi lako, walikuwa juu ya kuta zako pande zote, na watu mashujaa ndio waliokuwa katika minara yako mwenyewe. Walizitundika ngao zao za mviringo juu ya kuta zako kuzunguka pande zote.+ Wao wenyewe waliukamilisha uzuri wako. 12  “ ‘ “Tarshishi+ alikuwa mwanabiashara wako kwa sababu ya wingi wa namna zote za vitu vyenye thamani.+ Kwa ajili ya fedha yake, chuma, bati na risasi, maghala yake yalitolewa.+ 13  Yavani,+ Tubali+ na Mesheki+ walikuwa wafanya-biashara wako. Vitu vyako vya biashara vilitolewa kwa ajili ya nafsi za wanadamu+ na vitu vya shaba. 14  Kutoka katika nyumba ya Togarma+ kulikuwa na farasi na farasi wa vita na nyumbu, ambao kwa ajili yao maghala yako yalitolewa. 15  Wana wa Dedani+ walikuwa wafanya-biashara wako; visiwa vingi vilikuwa wanabiashara uliowaajiri; wamekulipa pembe za tembo+ na mpingo kama zawadi. 16  Edomu alikuwa mwanabiashara wako kwa sababu ya wingi wa kazi zako. Maghala yako yalitolewa kwa ajili ya feruzi,+ sufu iliyotiwa rangi ya zambarau na vitambaa vya rangi mbalimbali na kitambaa bora na marijani na zabarijadi. 17  “ ‘ “Yuda na nchi ya Israeli walikuwa wafanya-biashara wako. Vitu vyako vya biashara vilitolewa+ kwa ajili ya ngano+ ya Minithi+ na vyakula vya pekee na asali+ na mafuta na zeri.+ 18  “ ‘ “Damasko+ alikuwa mwanabiashara wako katika wingi wa kazi zako, kwa sababu ya wingi wa vitu vyako vyote vyenye thamani, pamoja na divai+ ya Helboni na sufu ya rangi ya kijivu. 19  Vedani na Yavani kutoka Uzali—walitoa kwa ajili ya maghala yako. Chuma katika kazi ya kufua madini, kida na kane+—vilikuwa kwa ajili ya vitu vyako vya biashara. 20  Dedani+ alikuwa mfanya-biashara wako katika mavazi ya vitambaa vilivyofumwa vya kupandia farasi. 21  Waarabu+ na wakuu wote wa Kedari+ wenyewe walikuwa wanabiashara uliowaajiri. Katika wana-kondoo na kondoo-dume na mbuzi-dume+—walikuwa wanabiashara katika hao. 22  Wafanya-biashara wa Sheba+ na Raama+ wenyewe walikuwa wafanya-biashara wako; kwa ajili ya namna zote za manukato yaliyo bora zaidi na kwa ajili ya namna zote za mawe ya thamani na dhahabu, maghala yako yalitolewa.+ 23  Harani+ na Kane na Edeni,+ wafanya-biashara wa Sheba,+ Asihuru+ na Kilmadi walikuwa wafanya-biashara wako. 24  Walikuwa wafanya-biashara wako katika mavazi ya fahari, katika mitandio ya kitambaa cha bluu na kitambaa cha rangi mbalimbali na katika mazulia ya nguo za rangi mbili, katika kamba zilizosokotwa na kufanywa kuwa thabiti, katika kituo chako cha kufanyia biashara. 25  “ ‘ “Meli za Tarshishi+ zilikuwa misafara yako ya vitu vyako vya biashara, hivi kwamba unajazwa na kuwa na utukufu sana katika moyo wa bahari kuu.+ 26  “ ‘ “Wale wanaokupigia makasia wamekuleta katika maji makuu.+ Upepo wa mashariki umekuvunja katika moyo wa bahari kuu.+ 27  Vitu vyako vyenye thamani na maghala yako,+ vitu vyako vya biashara,+ wanamaji wako na mabaharia+ wako, wenye kutia kalafati mipasuko+ yako na wale wanaofanya biashara na watu wako wote wa vita,+ walio ndani yako na katika kutaniko lako lote, walio katikati yako,—wataanguka katika moyo wa bahari kuu katika siku ya kuanguka kwako.+ 28  “ ‘ “Nchi iliyo wazi itatikisika itakaposikia sauti ya kilio cha mabaharia wako.+ 29  Na wale wote wanaotumia kasia, wanamaji, mabaharia wote wa baharini, hakika watashuka kutoka katika meli zao; watasimama juu ya nchi.+ 30  Nao hakika watajiacha wasikiwe juu yako kwa sauti yao nao watapaaza kilio kwa uchungu.+ Nao watatia mavumbi juu ya vichwa vyao.+ Watagaagaa katika majivu.+ 31  Nao watajitia upara kwa ajili yako,+ na kujifunga nguo za magunia+ na kukulilia wewe kwa uchungu wa nafsi, kwa kuomboleza kwa uchungu.+ 32  Nao katika maombolezo yao watakuimbia wimbo wa huzuni,+ “ ‘ “ ‘Ni nani aliye kama Tiro,+ kama yeye ambaye amenyamazishwa katikati ya bahari?+ 33  Maghala+ yako yalipotoka katika bahari kuu,+ uliwashibisha watu wengi.+ Kwa wingi wa vitu vyako vyenye thamani na vitu vyako vya biashara uliwatajirisha wafalme wa dunia.+ 34  Sasa umevunjwa na bahari kuu, katika vilindi vya maji.+ Navyo vitu vyako vya biashara na kutaniko lako lote,+ vimeanguka katikati yako. 35  Wakaaji wote wa visiwa+—hakika watakukazia macho kwa mshangao, nao wafalme wao wenyewe watalazimika kutetemeka kwa hofu.+ Nyuso zitaingiwa na wasiwasi.+ 36  Nao wanabiashara kati ya vikundi vya watu, hakika watapiga mluzi juu yako.+ Utakuwa vitisho vya ghafula, nawe hutakuwapo tena mpaka wakati usio na kipimo.’ ” ’ ”+

Maelezo ya Chini