Ezekieli 24:1-27

24  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia katika mwaka wa tisa, katika mwezi wa kumi, siku ya kumi ya mwezi huo, na kusema:  “Mwana wa binadamu, jiandikie jina la siku hii, siku hii ya leo. Mfalme wa Babiloni amejitupa juu ya Yerusalemu siku hii ya leo.+  Na utunge neno la kimethali kuhusu nyumba hii yenye kuasi,+ nawe utasema kuwahusu,“ ‘Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Tia motoni chungu cha kupikia chenye mdomo mpana; kitie motoni, na pia umimine maji ndani yake.+  Kusanya vipande ndani yake,+ kila kipande chema, paja na bega; kijaze mifupa bora zaidi.  Kondoo bora zaidi na achukuliwe,+ na pia urundike kuni zikiwa katika mviringo chini yake. Tokosa vipande vyake, pia upike mifupa yake katikati yake.” ’ ”+  “Kwa hiyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Ole wake jiji lenye matendo ya kumwaga damu,+ kile chungu cha kupikia chenye mdomo mpana, ambacho kutu yake iko ndani yake, na ambacho kutu yake haikukitoka! Kipande kwa kipande chake, kitoe nje;+ kura yoyote isipigwe juu yake.+  Kwa maana damu yake imekuwa katikati yake kabisa.+ Aliiweka juu ya uso ulio wazi na wenye kung’aa, wa mwamba. Hakuimimina chini, ili kuifunika kwa mavumbi.+  Ili kuleta ghadhabu kwa ajili ya kulipiza kisasi,+ nimeiweka damu yake juu ya uso ulio wazi na wenye kung’aa, wa mwamba, ili isipate kufunikwa.’+  “Kwa hiyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Ole wake jiji lenye matendo ya kumwaga damu!+ Mimi mwenyewe pia nitalifanya fungu hilo liwe kubwa.+ 10  Zifanye kuni ziwe nyingi. Uwashe moto. Itokose nyama kabisa. Na uumwage mchuzi mzito, na uiache mifupa iwe moto sana. 11  Kisimamishe juu ya makaa yake ili kiwe moto; na shaba yake itakuwa moto, nao uchafu wake utayeyushwa katikati yake.+ Kutu yake na iteketee.+ 12  Taabu! Zimemfanya mtu achoke, lakini kiasi kikubwa cha kutu yake hakitoki kwake.+ Kutu yake na itiwe motoni!’ 13  “ ‘Kulikuwa na mwenendo mpotovu katika uchafu wako.+ Kwa sababu hiyo nililazimika kukusafisha, lakini hukuwa safi kutokana na uchafu wako.+ Hutakuwa safi tena mpaka nitakapoituliza ghadhabu yangu kwako.+ 14  Mimi mwenyewe, Yehova, nimesema.+ Lazima ije,+ nami nitatenda. Sitapuuza,+ wala sitasikitika + wala kujuta.+ Kulingana na njia zako na kulingana na matendo yako hakika watakuhukumu,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.” 15  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia, kusema: 16  “Mwana wa binadamu, tazama, ninaondolea mbali kutoka kwako kitu chenye kutamanika+ machoni pako kwa pigo moja,+ nawe usijipige kifua, wala usilie, wala machozi yako yasitoke.+ 17  Ugua pasipo maneno. Usiwaombolezee hata kidogo waliokufa.+ Jifunge kitambaa chako cha kichwani,+ na uvae viatu vyako miguuni+ pako. Nawe usifunike masharubu,+ wala usile mkate wa wanadamu.”+ 18  Nami nikasema na watu asubuhi, naye mke wangu mwishowe akafa jioni. Kwa hiyo nilifanya asubuhi vile ambavyo nilikuwa nimeamriwa. 19  Nao watu wakaendelea kuniambia: “Je, hutatuambia ni jinsi gani mambo haya yanatuhusu, mambo unayoyafanya?”+ 20  Ndipo nikawaambia: “Neno la Yehova limenijia, na kusema, 21  ‘Iambie nyumba ya Israeli: “Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Tazama, mimi ninapatia unajisi patakatifu pangu,+ fahari ya nguvu zenu,+ kitu chenye kutamanika machoni penu+ na kitu ambacho nafsi yenu hukihurumia, nao wana wenu na binti zenu ambao mmewaacha nyuma—wataanguka kwa upanga.+ 22  Nanyi mtalazimika kufanya kama nilivyofanya. Hamtafunika masharubu,+ wala kula mkate wa wanadamu.+ 23  Nacho kitambaa chenu cha kichwa kitakuwa vichwani mwenu, navyo viatu vyenu vitakuwa miguuni penu. Hamtajipiga-piga wala hamtalia,+ nanyi mtalazimika kuoza katika makosa yenu,+ nanyi hakika mtaugua kila mtu pamoja na mwenzake.+ 24  Na Ezekieli amekuwa ishara kwa ajili yenu.+ Mtatenda kulingana na yote ambayo ametenda. Litakapokuja jambo hili,+ ninyi pia mtalazimika kujua kwamba mimi ndiye Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.’ ” ’ ”+ 25  “Na wewe, Ee mwana wa binadamu, je, haitakuwa katika siku ambayo nitachukulia mbali ngome zao, kile kitu kizuri cha furaha yao, kitu chenye kutamanika machoni pao+ na tamaa ya nafsi yao, wana wao na binti zao,+ kwamba 26  katika siku hiyo mwenye kuponyoka atakujia ili kuyafanya masikio yasikie jambo hili?+ 27  Katika siku hiyo kinywa chako kitafunguliwa kuelekea aliyeponyoka,+ nawe utasema nawe hutakuwa bubu tena;+ nawe hakika utakuwa ishara kwao,+ nao watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.”+

Maelezo ya Chini