Ezekieli 23:1-49

23  Na neno la Yehova likanijia,+ na kusema:  “Mwana wa binadamu, kulikuwa na wanawake wawili, binti za mama mmoja.+  Nao wakaanza kufanya ukahaba katika Misri.+ Wakati wa ujana wao walifanya ukahaba.+ Huko maziwa yao yalifinywa-finywa,+ na huko walivibana vifua vya ubikira wao.  Nayo majina yao yalikuwa Ohola, yule mkubwa na Oholiba dada yake, nao wakaja kuwa wangu+ na kuanza kuzaa wana na mabinti.+ Nayo majina yao, Ohola ni Samaria,+ na Oholiba ni Yerusalemu.+  “Naye Ohola akaanza kufanya ukahaba,+ alipokuwa chini yangu, na kuendelea kuwa na uchu kuwaelekea wale wanaompenda kwa tamaa,+ kuwaelekea Waashuru,+ waliokuwa karibu,  magavana waliovaa mavazi ya bluu, na watawala-wasaidizi—wote wakiwa vijana wenye kupendeza, askari wenye kupanda farasi.  Naye akaendelea kuwagawia ukahaba wake, wote wakiwa wana bora wa Ashuru; na wale wote ambao alikuwa na uchu kuwaelekea—pamoja na sanamu zao za mavi—alijitia unajisi.+  Na ukahaba wake uliotoka Misri hakuuacha, kwa maana walikuwa wamelala naye wakati wa ujana wake, nao ndio waliokuwa wamebana vifua vya ubikira wake nao waliendelea kumimina juu yake uasherati wao.+  Kwa hiyo nilimtia mkononi mwa wale wanaompenda kwa tamaa,+ mkononi mwa wana wa Ashuru, ambao alikuwa na uchu kuwaelekea.+ 10  Hao ndio walioufunua uchi wake.+ Wakawachukua wanawe na binti zake,+ naye wakamuua kwa upanga. Akaja kuwa na sifa mbaya kwa wanawake, nao wakatekeleza matendo ya hukumu juu yake. 11  “Dada yake Oholiba alipoona jambo hilo,+ basi akatimiza tamaa yake ya kimwili kwa uharibifu mkubwa kuliko yeye, na ukahaba wake mwingi kuliko uasherati wa dada yake.+ 12  Akawa na uchu kuwaelekea wana wa Ashuru,+ magavana na watawala-wasaidizi waliokuwa karibu, waliovaa mavazi yenye kupendeza, askari wenye kupanda farasi—wote wakiwa vijana wenye kupendeza.+ 13  Nami nikaona jambo hilo, kwa sababu alikuwa amejitia unajisi, wote wawili walikuwa na njia moja.+ 14  Naye akazidi kuongezea matendo yake ya ukahaba alipowaona wanaume waliochongwa ukutani,+ sanamu+ za Wakaldayo zilizochongwa na kupakwa rangi nyekundu,+ 15  zilizofungwa mishipi+ katika viuno vyao, zikiwa na vilemba vinavyoning’inia katika vichwa vyao, wote wakiwa na sura ya mashujaa wa vita, wanaofanana na wana wa Babiloni, wakiwa ni wazaliwa wa nchi ya Wakaldayo. 16  Naye akaanza kuwa na uchu kuwaelekea alipoona kwa macho+ yake, naye akatuma wajumbe kwao katika Ukaldayo.+ 17  Nao wana wa Babiloni wakaendelea kumjia, kwenye kitanda cha wonyesho wa upendo, na kumtia unajisi kwa uasherati wao;+ nao wakaendelea kumtia unajisi, nayo nafsi yake ikaanza kugeukia mbali nao kwa kuchukizwa. 18  “Naye akaendelea kufunua matendo yake ya ukahaba na kufunua uchi wake,+ hivi kwamba nafsi yangu ikageukia mbali kwa kuchukizwa isiandamane naye, kama vile nafsi yangu ilivyogeukia mbali kwa kuchukizwa isiandamane na dada yake.+ 19  naye akaendelea kuzidisha matendo yake ya ukahaba+ kufikia hatua ya kurudisha kumbukumbu ya siku za ujana wake,+ wakati ambapo alifanya ukahaba katika nchi ya Misri.+ 20  Naye akaendelea kuwa na uchu kama masuria wa wale ambao kiungo chao ni kama kiungo cha punda-dume na ambao kiungo chao cha uzazi ni kama kiungo cha uzazi cha farasi-dume.+ 21  Nawe ukaendelea kuukazia fikira mwenendo mpotovu wa ujana wako kwa kufinywa kwa vifua vyako kutoka Misri+ na kuendelea, kwa ajili ya maziwa ya ujana wako.+ 22  “Kwa hiyo, Ee Oholiba, Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Tazama, ninawaamsha juu yako wale wanaokupenda kwa tamaa,+ wale ambao nafsi yako imegeukia mbali kutoka kwao ikiwa imechukizwa, nami nitawaleta juu yako pande zote,+ 23  wana wa Babiloni+ na Wakaldayo+ wote, Pekodi+ na Shoa na Koa, wana wote wa Ashuru pamoja nao, vijana wenye kupendeza, magavana na watawala-wasaidizi wote, mashujaa wa vita na walioitwa, wote wakiwa wamepanda farasi. 24  Nao lazima wataingia ndani juu yako pamoja na kelele za magari ya vita na za magurudumu,+ na pamoja na kutaniko la vikundi vya watu, pamoja na ngao kubwa na ngao ndogo na kofia. Watajipanga juu yako pande zote, nami nitawapa hukumu, nao watakuhukumu wewe kwa hukumu zao.+ 25  Nami nitaonyesha ukali wangu juu yako,+ nao watakuchukulia hatua katika ghadhabu.+ Wataondoa pua yako na masikio yako, na sehemu yako inayobaki itaanguka kwa upanga. Wao wenyewe watawachukua wana wako na binti zako,+ na sehemu yako inayobaki itateketezwa kwa moto.+ 26  Nao hakika watakuvua mavazi+ yako na kuvichukua vyombo vyako vinavyopendeza.+ 27  Nami hakika nitaufanya mwenendo wako mpotovu ukome kutoka kwako,+ na ukahaba wako kutoka nchi ya Misri;+ nawe hutainua macho yako kuwaelekea, nawe hutakumbuka Misri tena.’ 28  “Kwa maana Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Tazama, ninakutia mkononi mwa wale ambao umewachukia, mkononi mwa wale ambao kutoka kwao nafsi yako imegeukia mbali ikiwa imechukizwa.+ 29  Nao watakuchukulia hatua kwa chuki na kuchukua mali zako zote ulizofanyia kazi na kukuacha ukiwa uchi na tupu;+ nao utupu wa matendo yako ya uasherati na mwenendo wako mpotovu na matendo yako ya ukahaba utafunuliwa.+ 30  Utafanyiwa mambo hayo kwa sababu uliyafuata mataifa kama kahaba,+ kwa sababu ulijitia unajisi kwa sanamu zao za mavi.+ 31  Umetembea katika njia ya dada yako;+ nami nitalazimika kukitia kikombe chake mkononi mwako.’+ 32  “Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Kikombe cha dada yako utakinywa, kile chenye kina na kipana.+ Utakuwa kitu cha kuchekwa na kudhihakiwa, kikombe kilicho na mengi.+ 33  Utajaa ulevi na huzuni, kwa kikombe cha mshangao na cha ukiwa, kikombe cha dada yako Samaria. 34  Nawe utalazimika kukinywa na kukimaliza,+ na vigae vyake utavitafuna, na maziwa yako utayang’oa.+ “Kwa maana mimi mwenyewe nimesema,” asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.’ 35  “Kwa hiyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Kwa sababu umenisahau+ nawe ulinitupa nyuma ya mgongo wako,+ basi wewe mwenyewe pia chukua mwenendo wako mpotovu na matendo yako ya ukahaba.’ ” 36  Na Yehova akaendelea kuniambia: “Mwana wa binadamu, je, utawahukumu+ Ohola na Oholiba+ na kuwaambia machukizo yao?+ 37  Kwa maana wamefanya uzinzi+ na damu imo mikononi mwao,+ nao wamefanya uzinzi na sanamu zao za mavi.+ Na, mbali na hayo, waliwafanya wana wao waliokuwa wamenizalia wapite motoni kama chakula kwao.+ 38  Tena, hili ndilo wamenifanyia: Wamepatia unajisi+ patakatifu+ pangu katika siku hiyo, nazo sabato zangu wamezitia unajisi.+ 39  Nao walipokuwa wamewachinja wana wao kwa ajili ya sanamu zao za mavi+ waliingia ndani ya patakatifu pangu katika siku hiyo ili kupatia unajisi,+ na, tazama! hivyo ndivyo wamefanya katikati ya nyumba yangu.+ 40  Tena, walipoanza kuwaita wanaume kutoka mbali, ambao walitumiwa mjumbe,+ kisha, tazama! wao wakaja,+ kwa ajili ya yule ambaye ulikuwa umejiosha+ kwa ajili yake, ukapaka rangi macho+ yako na kujipamba kwa mapambo.+ 41  Nawe ukaketi juu ya kitanda chenye utukufu,+ pamoja na meza iliyowekwa kwa utaratibu mbele yake,+ nawe ukaweka juu yake uvumba+ wangu na mafuta+ yangu. 42  Na sauti ya umati uliostarehe ilikuwa ndani yake,+ na kwa wanaume kutoka katika umati wa wanadamu kulikuwa na walevi+ wakiletwa kutoka nyikani, nao wakaweka vikuku mikononi mwa wanawake na mataji yenye kupendeza juu ya vichwa vyao.+ 43  “Ndipo nikasema kuhusu yule ambaye uzinzi+ umemfanya achakae, ‘Sasa ataendelea kufanya ukahaba wake, naam, yeye mwenyewe.’+ 44  Nao wakaendelea kuingia kwake, kama vile mtu anavyokuja kwa mwanamke kahaba; hivyo ndivyo walivyoingia kwa Ohola na kwa Oholiba wakiwa wanawake wa mwenendo mpotovu.+ 45  Lakini watu waadilifu,+ hao ndio watakaomhukumu kwa hukumu ya wanawake wazinzi+ na kwa hukumu ya wanawake wanaomwaga damu;+ kwa maana wao ni wanawake wazinzi, na damu imo mikononi mwao.+ 46  “Kwa maana Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Kutaniko litaletwa juu yao+ nao watafanywa kuwa kitu chenye kutisha na kitu cha kuporwa.+ 47  Nalo kutaniko litawapiga kwa mawe,+ nao watakatwa kwa panga zao. Watawaua wana wao na binti zao,+ nao wataziteketeza nyumba zao kwa moto.+ 48  Nami hakika nitafanya mwenendo mpotovu+ ukome nchini,+ nao wanawake wote watalazimika kukubali kurekebishwa, hivi kwamba wasifanye kulingana na mwenendo wenu mpotovu.+ 49  Nao watauleta mwenendo wenu mpotovu juu yenu,+ nanyi mtazichukua dhambi za sanamu zenu za mavi; nanyi mtalazimika kujua kwamba mimi ni Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.’ ”+

Maelezo ya Chini