Ezekieli 22:1-31

22  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema:  “Na wewe, Ee mwana wa binadamu, je, utahukumu,+ je, utahukumu lile jiji lenye hatia ya damu+ na kulifanya lijue machukizo yake yote?+  Nawe utasema, ‘Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Ee jiji, linalomwaga damu+ katikati yake mpaka wakati wake ufike,+ na ambalo limefanya sanamu za mavi ndani yake ili kuwa lisilo safi,+  umekuwa na hatia kwa damu yako ambayo umemwaga,+ na umekuwa usiye safi kwa sanamu zako za mavi ambazo umefanya.+ Nawe unazileta siku zako karibu, nawe utaifikia miaka yako. Ndiyo sababu lazima nikufanye kuwa kitu cha kushutumiwa kwa mataifa na cha kudhihakiwa katika nchi zote.+  Nchi zilizo karibu nawe na zile zilizo mbali nawe zitakudhihaki, wewe uliye na jina lisilo safi, uliyejaa mvurugo.+  Tazama! Wakuu+ wa Israeli wamekuwa ndani yako, kila mmoja akiwa amejitoa kwa mkono wake ili kumwaga damu.+  Wamemtendea dharau baba na mama ndani yako.+ Wamemtendea mkaaji mgeni ndani yako kwa upunjaji.+ Wamewatendea vibaya mvulana asiye na baba na mjane ndani yako.” ’ ”+  “ ‘Umepadharau mahali pangu patakatifu, nazo sabato zangu umezitia unajisi.+  Wachongezi wanaofanya hivyo waziwazi wamo ndani yako, kwa kusudi la kumwaga damu;+ nao wamekula juu ya milima ndani yako.+ Wameendeleza mwenendo mpotovu ndani yako.+ 10  Wameufunua uchi wa baba ndani yako;+ wamemfedhehesha mwanamke asiye safi katika hedhi yake ndani yako.+ 11  Na mwanamume amefanya chukizo pamoja na mke wa mwenzake, na mwanamume amemnajisi+ binti-mkwe wake mwenyewe kwa mwenendo mpotovu;+ na ndani yako mwanamume amemfedhehesha dada yake, binti ya baba yake mwenyewe.+ 12  Wamechukua rushwa ndani yako kwa kusudi la kumwaga damu.+ Umechukua faida na riba,+ nawe kwa ujeuri unaendelea kupata mapato+ ya wenzako kwa upunjaji,+ nawe umenisahau mimi,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova. 13  “ ‘Na, tazama! Nimeupiga mkono wangu+ kwa sababu ya pato lisilo la haki ambalo umepata,+ na kwa sababu ya matendo yako ya kumwaga damu yaliyo katikati yako.+ 14  Je, moyo wako utaendelea kuvumilia+ au mikono yako kukupa nguvu katika siku ambayo nitatenda kukuelekea wewe?+ Mimi mwenyewe, Yehova, nimesema nami nitatenda.+ 15  Nami nitakutawanya wewe kati ya mataifa na kukutawanya kati ya nchi+ hizo, nami nitauharibu uchafu wako kutoka ndani yako.+ 16  Nawe hakika utatiwa unajisi ndani yako mwenyewe mbele ya macho ya mataifa, nawe utalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.’ ”+ 17  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema: 18  “Mwana wa binadamu, kwangu mimi wale wa nyumba ya Israeli wamekuwa kama takataka.+ Wote ni shaba na bati na chuma na risasi katikati ya tanuru. Wamekuwa takataka nyingi, ile ya fedha.+ 19  “Kwa hiyo, Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Kwa sababu ninyi nyote mmekuwa kama takataka+ nyingi, kwa hiyo, tazama, ninawakusanya ninyi pamoja katikati ya Yerusalemu.+ 20  Kama kukusanya fedha na shaba na chuma+ na risasi na bati katikati ya tanuru, ili kupuliza+ juu yake kwa moto kusudi ziyeyuke,+ ndivyo nitakavyowakusanya wao pamoja katika hasira yangu na katika ghadhabu yangu, nami nitawapuliza na kuwayeyusha ninyi. 21  Nami nitawakusanya pamoja na kupuliza juu yenu kwa moto wa ghadhabu yangu,+ nanyi mtayeyushwa katikati yake.+ 22  Kama kuyeyushwa kwa fedha katikati ya tanuru, ndivyo ninyi mtakavyoyeyushwa katikati yake; nanyi mtalazimika kujua kwamba mimi mwenyewe, Yehova, nimemwaga ghadhabu yangu juu yenu.’ ”+ 23  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema: 24  “Mwana wa binadamu, iambie hivi, ‘Wewe ni nchi isiyosafishwa, ambayo hainyeshewi wakati wa siku ya shutuma.+ 25  Katikati yake kuna hila ya manabii wake,+ kama simba anayenguruma, anayerarua mawindo.+ Kwa kweli wanairarua nafsi.+ Wanaendelea kuchukua hazina na vitu vyenye thamani.+ Wamewazidisha wajane wake katikati yake.+ 26  Makuhani wake wenyewe wameitendea jeuri sheria yangu,+ nao wanaendelea kutia unajisi mahali pangu patakatifu.+ Hawatofautishi kati ya kitu kitakatifu na cha kawaida,+ nao hawajafanya chochote kijulikane kati ya kitu kisicho safi na kilicho safi,+ nao wameyaficha macho+ yao yasione sabato zangu, nami ninatiwa unajisi katikati yao.+ 27  Wakuu wake walio katikati yake ni kama mbwa-mwitu wanaorarua mawindo katika kumwaga damu,+ katika kuangamiza nafsi kusudi wapate pato lisilo la haki.+ 28  Nao manabii wake wamewapigia lipu kwa kutumia chokaa,+ wakiona maono yasiyo halisi+ na kuagua uwongo+ kwa ajili yao, na kusema: “Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi,” wakati ambapo Yehova mwenyewe hajasema. 29  Watu wa nchi wenyewe wameendesha mbinu ya kupunja+ nao wamenyakua katika unyang’anyi,+ nao wamemtendea vibaya+ anayeteseka na aliye maskini, na kumpunja bila haki mkaaji mgeni.’+ 30  “ ‘Nami nikaendelea kumtafuta mtu kati yao ambaye angekuwa akiurekebisha ukuta wa mawe+ na kusimama katika pengo+ mbele yangu kwa ajili ya nchi hiyo, ili mimi nisiiangamize;+ nami sikumpata yeyote. 31  Kwa hiyo nitamwaga shutuma+ zangu juu yao. Nitawaangamiza wao kwa moto wa ghadhabu yangu.+ Nitaileta njia yao juu ya kichwa chao wenyewe,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.”

Maelezo ya Chini