Ezekieli 21:1-32

21  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema:  “Mwana wa binadamu, elekeza uso wako Yerusalemu na udondoshe+ maneno kuelekea mahali patakatifu,+ na kutoa unabii juu ya udongo wa Israeli.+  Nawe utauambia udongo wa Israeli, ‘Yehova amesema hivi: “Tazama, niko juu yako,+ nami nitauchomoa upanga wangu katika ala+ yake na kumkatilia mbali kutoka kwako mwadilifu na mwovu.+  Ili kwa kweli nimkatilie mbali kutoka kwako mwadilifu na mwovu, kwa hiyo upanga wangu utatoka katika ala yake uwe juu ya wote wenye mwili kutoka kusini mpaka kaskazini.+  Nao wote wenye mwili watalazimika kujua kwamba mimi mwenyewe, Yehova, nimeuchomoa upanga wangu kutoka katika ala yake.+ Hautarudi tena kamwe.” ’+  “Na wewe, Ee mwana wa binadamu, ugua kwa viuno vyenye kutikisika.+ Unapaswa kuugua kwa uchungu mbele ya macho yao.+  Na itakuwa kwamba, ikiwa watakuambia ‘Kwa nini unaugua?’+ utasema, ‘Kwa sababu ya habari fulani.’+ Kwa maana hakika itakuja,+ na kila moyo utayeyuka+ na mikono yote itaanguka chini na kila roho itahuzunika na magoti yote yatadondoka maji.+ ‘Tazama! Hakika itakuja+ na kutokezwa,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.”  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema:  “Mwana wa binadamu, toa unabii, nawe useme, ‘Yehova amesema hivi: “Sema, ‘Upanga, upanga!+ Umenolewa,+ nao umesuguliwa pia. 10  Umenolewa ili kupanga uchinjaji; umesuguliwa ili upate kumetameta.’ ” ’ ”+ “Au je, tufurahi?”+ “ ‘Je, huo unaikataa fimbo ya enzi+ ya mwana wangu mwenyewe,+ kama unavyoukataa kila mti?+ 11  “ ‘Na mtu huutoa usuguliwe, ili kuutumia kwa mkono. Huo—upanga umenolewa, na huo—huo umesuguliwa, ili kuutia mkononi mwa muuaji.+ 12  “ ‘Paaza kilio na kupiga mayowe,+ Ee mwana wa binadamu, kwa maana huo wenyewe umekuja kuwa juu ya watu wangu;+ huo uko juu ya wakuu wote wa Israeli.+ Wale waliotupwa kwenye upanga wamekuwa pamoja na watu wangu.+ Kwa hiyo piga paja kofi.+ 13  Kwa maana uchunguzi umefanywa,+ na vipi juu yake ikiwa unaikataa fimbo ya enzi pia?+ Haitaendelea kuwapo,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova. 14  “Nawe, Ee mwana wa binadamu—toa unabii, na upige kiganja cha mkono juu ya kiganja cha mkono,+ na ‘Upanga!’ unapaswa kurudiwa mara tatu.+ Huo ni upanga wa waliouawa. Ni upanga wa mtu mkuu aliyeuawa, unaowazunguka.+ 15  Ili moyo uyeyuke+ na ili kuzidisha wale walioshindwa katika malango yao yote,+ nitafanya uchinjaji kwa upanga. Ole, huo umefanywa ili umetemete, umesuguliwa kwa ajili ya uchinjaji!+ 16  Jionyeshe kuwa na makali;+ nenda upande wa kuume! Jipange mahali pako; nenda upande wa kushoto! Popote ambapo uso wako unaelekezwa! 17  Na mimi mwenyewe pia nitapiga kiganja changu kimoja cha mkono juu ya kile kiganja changu kingine cha mkono,+ nami nitaituliza+ ghadhabu+ yangu. Mimi mwenyewe, Yehova, nimesema.” 18  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema: 19  “Na wewe, Ee mwana wa binadamu, jipangie njia mbili ili upanga wa mfalme wa Babiloni uingie.+ Zote mbili zinapaswa kutoka katika nchi moja, na uchonge mkono wa ishara;+ uuchonge penye kichwa cha njia ya kwenda jijini. 20  Unapaswa kuweka njia ili upanga uingie ndani ya Raba+ la wana wa Amoni, na moja ndani ya Yuda, ndani ya Yerusalemu lenye ngome.+ 21  Kwa maana mfalme wa Babiloni alisimama tuli katika makutano ya njia, penye kichwa cha zile njia mbili, ili kufanya uaguzi.+ Ametikisa mishale. Ameuliza habari kwa kutumia terafimu;+ ametazama ndani ya ini. 22  Katika mkono wake wa kuume uaguzi ulikuwa kwa ajili ya Yerusalemu, ili kuweka mitambo ya kubomolea,+ kufungua kinywa cha mtu kwa ajili ya uchinjaji, kupaaza sauti ya king’ora,+ kuweka mitambo ya kubomolea juu ya malango, kujenga boma la kuzingira, kujenga ukuta wa kuzingira.+ 23  Na hilo limekuwa kwao kama uaguzi usio wa kweli machoni pao+—wale ambao wameapishwa kwa viapo kwao;+ naye analikumbuka kosa,+ ili wao wakamatwe.+ 24  “Kwa hiyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Kwa sababu mlifanya kosa lenu likumbukwe kupitia kufunuliwa kwa ukosaji wenu, ili dhambi zenu zionekane kulingana na matendo yenu yote, kwa sababu ya ninyi kukumbukwa+ mtakamatwa kwa mkono.’+ 25  “Na wewe, Ee mwenye majeraha kiasi cha kufisha, mkuu+ mwovu wa Israeli,+ ambaye siku yake imekuja katika wakati wa kosa la mwisho,+ 26  Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Kiondoe kilemba, na kulivua taji.+ Hili halitakuwa tena kama lilivyo.+ Kiinue kilicho chini,+ na ukishushe kilicho juu.+ 27  Nitaliharibu, nitaliharibu, nitaliharibu.+ Nalo hili pia, hakika hili halitakuwa la mtu yeyote mpaka atakapokuja yule aliye na haki ya kisheria,+ nami nitampa yeye.’+ 28  “Na wewe, Ee mwana wa binadamu, toa unabii, nawe useme, ‘Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi kuhusu wana wa Amoni na kuhusu shutuma kutoka kwao.’ Nawe useme, ‘Upanga, upanga umechomolewa kwa ajili ya uchinjaji, umesuguliwa ili kuufanya uangamize, ili kumetameta,+ 29  kwa sababu ya wao kutazama kwa ajili yako jambo lisilo halisi, kwa sababu ya kukufanyia uaguzi wa uwongo,+ ili kukuweka juu ya shingo za waliochinjwa, watu waovu ambao siku yao imekuja katika wakati wa kosa la mwisho.+ 30  Urudishe huo katika ala yake. Katika mahali ulipoumbwa wewe, katika nchi ya asili yako,+ nitakuhukumu. 31  Nami nitamwaga shutuma zangu juu yako. Kwa moto wa ghadhabu yangu nitapuliza juu yako,+ nami nitakutia mkononi mwa watu wasiotumia akili, mafundi wa uharibifu.+ 32  Wewe utakuwa kuni kwa ajili ya moto.+ Damu yako mwenyewe itakuwa katikati ya nchi. Hutakumbukwa, kwa maana mimi mwenyewe, Yehova, nimesema.’ ”+

Maelezo ya Chini